رفتن به مطلب
تالار جی اس ام دولوپرز
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

اموزش ترمیم بوت گوشیهای سامسونگ با فایل بوتلودر به صورت تصویری توسط باکس atf


ارسال های توصیه شده

با عرض سلام وخسته نباشید

شاید برای شما هم پیش اومده باشه گوشیتون رو فایل بوتلودر ارور داده باشه وخاموش بشه بیشتر این مشکل در دانگرید کردن گوشی پیش میاد

راههای زیادی برای ترمیم بوت گوشی از جمله فایلهای sdcمیتونه گوشی را به دانلود ببره .گوشی اوکی بشه

این روش زمانی استفاده میشه که شما با فایلهای sdcنامید بشین وگوشی را بازکرده وپینوت بزنین نمونه پینوت که بر روی a500hتست شده را دوست عزیزم علی ویلسون

در این پست قرار دادن http://gsm-developers.ir/thread11149.html#post38522

1.باکس atfرا اجرا میکنیم به سربرگ atfplusمیریم

120.jpg

بعد به قسمت emmc toolرفته از سالم بودن پین اوتها مطمئن بشین از قسمت emmc tool از هارد گوشی اسکن بگیرین تا مطمئن بشین گوشی به درستی سیم گشی شده

121.jpg

بعد از اسکن کردن هارد بر روی writeکلیک کنید

122.jpg

ومثل تصویر فوق فایل بوتلودر را انتخاب میکنیم

123.jpg

بعد از انتخاب فایل بوتلودر فایل pitگوشی را انتخاب میکنیم وتیک repartitionرا هم میزنیم

124.jpg

بعد از انتخاب فایل start میزنیم

نمونه لوگ ترمیم بوت a500h

>=============
17:06:43 :    eMMC Test Point Connection Module       
17:06:43 : ======================================================
17:06:43 : ======================================================
17:06:43 :                            
17:06:43 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY           
17:06:43 : 2. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box   
17:06:43 : 3. Disconnect the USB Cable and Wait until the    
17:06:43 :  the ATF Software will tell you to Connect the USB. 
17:06:43 :                            
17:06:43 : 
17:06:43 : Interface Reset OK!
17:06:43 : eMMC Access Type: SECTOR MODE
17:06:43 : eMMC Supported Voltage Range:
17:06:43 : 3.5-3.6V, 3.4-3.5V, 3.3-3.4V, 3.2-3.3V, 3.1-3.2V
3.0-3.1V, 2.9-3.0V, 2.8-2.9V, 2.7-2.8V, 1.9-2.0V
17:06:43 : 
17:06:43 : CID : 150100523331314D42007C01DACD32BF
17:06:43 : CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
17:06:43 : 
17:06:43 : eMMC Boot Information
17:06:43 : Revision 1.7 (for MMC v5.0, v5.01)
17:06:43 : BOOT PARTITION   : NOT BOOT ENABLED
17:06:43 : PARTITION ACCESS  : R/W USER PARTITION
17:06:43 : PERM_BOOT_CFG_PROT : DISABLED
17:06:43 : PWR_BOOT_CFG_PROT : DISABLED
17:06:43 : BOOT MODE     : x1 SINGLE DATA RATE + LOW SPEED
17:06:43 : RESET BUS WIDTH  : ENABLED
17:06:43 : eMMC FirmW UPDATE : DISABLED
17:06:43 : EMMC CACHE SIZE  : 0 KB
17:06:43 : SUPER PAGE SIZE  : 3584 KB
17:06:43 : HC ERASE GROUP SIZE: 512 KB
17:06:43 : USER AREA SIZE   : 15758000128 BYTES
17:06:43 : BOOT PARTITION SIZE: 4096 KB
17:06:43 : RPMB PARTITION SIZE: 4096 KB
17:06:43 : 
17:06:43 : 
17:06:43 : eMMC Device Information
17:06:43 : Manufacturer ID: SAMSUNG
17:06:43 : Device Type  : Embedded BGA
17:06:43 : Application ID : 00
17:06:43 : Product Name  : R311MB
17:06:43 : Product Rev  : 0.0
17:06:43 : Product SN   : 7C01DACD
17:06:43 : Manufactured  : January 1999
17:06:43 : 
17:06:43 : Card Specific Data
17:06:43 : CSD_STRUCTURE   : Extended
17:06:43 : SPEC_VERS     : Version 4.1/4.2/4.3
17:06:43 : TAAC       : 13 ns
17:06:43 : TRAN_SPEED    : 4000000 KHz
17:06:43 : READ_BL_LEN    : 512 Bytes
17:06:43 : C_SIZE      : HIGH CAPACITY
17:06:43 : WP_GRP_ENABLE   : YES
17:06:43 : WRITE_BL_LEN   : 512 Bytes
17:06:43 : CONTENT_PROT_APP : NO
17:06:43 : PERM_WRITE_PROTECT: NO
17:06:43 : TMP_WRITE_PROTECT : NO
17:06:43 : 
17:06:43 : Extended CSD Saved:
17:06:43 : 150100523331314D42007C01DACD32BF.ext_csd
17:06:43 : Backup Directory:
17:06:43 : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\eMMC\EXT_CSD\
17:06:43 : 
17:07:53 : 
17:07:53 : Samsung TAR+MD5 File Detected!
17:07:53 : Checking Flash File MD5 HASH...
17:07:53 : FILE MD5 HASH : BB6BC326A50D66ED2E38E89620596A71
17:07:53 : CALC MD5 HASH: BB6BC326A50D66ED2E38E89620596A71
17:07:53 : Checking Flash Images inside TAR...
17:08:23 : WARNING: Write Operation Cancelled
17:08:23 : ======================================================
17:08:23 : ======================================================
17:08:23 :    eMMC Test Point Connection Module       
17:08:23 : ======================================================
17:08:23 : ======================================================
17:08:23 :                            
17:08:23 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY           
17:08:23 : 2. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box   
17:08:23 : 3. Disconnect the USB Cable and Wait until the    
17:08:23 :  the ATF Software will tell you to Connect the USB. 
17:08:23 :                            
17:08:23 : 
17:08:23 : Interface Reset OK!
17:08:23 : eMMC Access Type: SECTOR MODE
17:08:23 : eMMC Supported Voltage Range:
17:08:23 : 3.5-3.6V, 3.4-3.5V, 3.3-3.4V, 3.2-3.3V, 3.1-3.2V
3.0-3.1V, 2.9-3.0V, 2.8-2.9V, 2.7-2.8V, 1.9-2.0V
17:08:23 : 
17:08:23 : CID : 150100523331314D42007C01DACD32BF
17:08:23 : CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
17:08:23 : 
17:08:23 : eMMC Boot Information
17:08:23 : Revision 1.7 (for MMC v5.0, v5.01)
17:08:23 : BOOT PARTITION   : NOT BOOT ENABLED
17:08:23 : PARTITION ACCESS  : R/W USER PARTITION
17:08:23 : PERM_BOOT_CFG_PROT : DISABLED
17:08:23 : PWR_BOOT_CFG_PROT : DISABLED
17:08:23 : BOOT MODE     : x1 SINGLE DATA RATE + LOW SPEED
17:08:23 : RESET BUS WIDTH  : ENABLED
17:08:23 : eMMC FirmW UPDATE : DISABLED
17:08:23 : EMMC CACHE SIZE  : 0 KB
17:08:23 : SUPER PAGE SIZE  : 3584 KB
17:08:23 : HC ERASE GROUP SIZE: 512 KB
17:08:23 : USER AREA SIZE   : 15758000128 BYTES
17:08:23 : BOOT PARTITION SIZE: 4096 KB
17:08:23 : RPMB PARTITION SIZE: 4096 KB
17:08:23 : 
17:08:23 : 
17:08:23 : eMMC Device Information
17:08:23 : Manufacturer ID: SAMSUNG
17:08:23 : Device Type  : Embedded BGA
17:08:23 : Application ID : 00
17:08:23 : Product Name  : R311MB
17:08:23 : Product Rev  : 0.0
17:08:23 : Product SN   : 7C01DACD
17:08:23 : Manufactured  : January 1999
17:08:23 : 
17:08:23 : Card Specific Data
17:08:23 : CSD_STRUCTURE   : Extended
17:08:23 : SPEC_VERS     : Version 4.1/4.2/4.3
17:08:23 : TAAC       : 13 ns
17:08:23 : TRAN_SPEED    : 4000000 KHz
17:08:23 : READ_BL_LEN    : 512 Bytes
17:08:23 : C_SIZE      : HIGH CAPACITY
17:08:23 : WP_GRP_ENABLE   : YES
17:08:23 : WRITE_BL_LEN   : 512 Bytes
17:08:23 : CONTENT_PROT_APP : NO
17:08:23 : PERM_WRITE_PROTECT: NO
17:08:23 : TMP_WRITE_PROTECT : NO
17:08:23 : 
17:08:23 : Extended CSD Saved:
17:08:23 : 150100523331314D42007C01DACD32BF.ext_csd
17:08:23 : Backup Directory:
17:08:23 : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\eMMC\EXT_CSD\
17:08:23 : 
17:08:23 : 
17:08:23 : 
17:08:23 : 
17:08:23 : Start Writing Flash Images...
17:08:23 : 
17:08:23 : 
17:08:23 : 
17:08:23 : Flash Image: aboot.mbn
17:08:24 : Start Writing 0x00001000 Blocks at 0x000267C0
17:08:24 : Partition Selected: USER AREA
17:08:28 : 
17:08:28 : Total Elapsed Time 00:00:04
17:08:28 : Write Success!
17:08:28 : 
17:08:28 : 
17:08:28 : Flash Image: sbl1.mbn
17:08:29 : Start Writing 0x00000400 Blocks at 0x00026380
17:08:29 : Partition Selected: USER AREA
17:08:30 : 
17:08:30 : Total Elapsed Time 00:00:01
17:08:30 : Write Success!
17:08:30 : 
17:08:30 : 
17:08:30 : Flash Image: rpm.mbn
17:08:31 : Start Writing 0x00000400 Blocks at 0x000277C0
17:08:31 : Partition Selected: USER AREA
17:08:32 : 
17:08:32 : Total Elapsed Time 00:00:01
17:08:32 : Write Success!
17:08:32 : 
17:08:32 : 
17:08:32 : Flash Image: tz.mbn
17:08:33 : Start Writing 0x00000400 Blocks at 0x00027BC0
17:08:33 : Partition Selected: USER AREA
17:08:34 : 
17:08:34 : Total Elapsed Time 00:00:01
17:08:34 : Write Success!
17:08:34 : 
17:08:34 : 
17:08:34 : Flash Image: hyp.mbn
17:08:35 : Start Writing 0x00000400 Blocks at 0x00027FC0
17:08:35 : Partition Selected: USER AREA
17:08:36 : 
17:08:36 : Total Elapsed Time 00:00:01
17:08:36 : Write Success!
17:08:36 : 
17:08:36 : 
17:08:36 : Flash Image: non-hlos.bin
17:08:37 : Start Writing 0x00007800 Blocks at 0x00002000
17:08:37 : Partition Selected: USER AREA
17:09:02 : 
17:09:02 : Total Elapsed Time 00:00:26
17:09:02 : Write Success!
17:09:02 : 
17:09:02 : 
17:09:02 : Total Images Written: 6
17:09:02 : Process Done!

این روش بر روی i9300i,a500hتست شده میباشد

 

با ما بروز باشد

 

اولین سایت در زمینه اموزش کوک رام

 

بروزترین سایت در زمینه رامهای نایاب تبلت ها و گوشیهای چینی

 

خرید اشتراک سالیانه

 

دانلود رامهای کوک شده ونایاب

 

اموزشهای تخصصی

 

http://gsm-developers.ir/

 

لینک ارسال
 • 5 ماه بعد...
 • 2 سال بعد...

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 • سلام!

  کاربران گرامی!

  شما در حال استفاده از این وب سایت به صورت مهمان هستید، برای استفاده از امکانات کامل و تبادل اطلاعات به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

 • معرفی به یک دوست

  تالار جی اس ام دولوپرز رو دوست داری ؟ همین حالا به دوستت معرفی کن!
 • بیشترین ارسال کنندگان

×
×
 • اضافه کردن...