رفتن به مطلب
sfri.arash

آخرین اخبار و بروزرسانی های z3x Samsung

پست های پیشنهاد شده

نقل قول

msung Tool PRO 36.0 - 36.8 Update. Lot of news inside.

Added:

- support SM-T720 (Flashing, Read/Write EFS, reboot download/recovery)
- support SM-T725 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-T725N (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-T510 (Flashing, Read/Write EFS, reboot download/recovery)
- support SM-T515 (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-T517 (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-T387VK (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-J260A (Flashing, Read/Write EFS, Direct UNLOCK via server, reboot download/recovery)
- support SM-T927A (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A202F (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A3050 (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A3058 (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A305N (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A305YN (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-T727 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A105FN (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A606Y (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A705F (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A705FN (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A705GM (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A705MN (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A705W (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A705YN (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A805F (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-F900F (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-F900U (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-G970U (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-G970U1 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-G970W (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-G973U (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-G973U1 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-G973W (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-G975U (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-G975U1 (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-G975W (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-G977U (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-T387AA (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-T387W (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-T837A (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A105N (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A205S (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A205W (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A205YN (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A505U (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-A505W (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-T515N (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
- support SM-T725C (Flashing, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
 	

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
نقل قول

 

Samsung Tool PRO 37.0 new updatez3x 37.0

Repair imei / A10 / A20/ A30/A50 / M10/M20

 

SM-A202F:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A3050:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA


 
SM-A3058:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A305N:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A305YN:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

READ MORE:- Download MRT Key V3.27 Latest Setup | MRT Dongle Update
SM-A505YN:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-J260A:
+ Write Firmware
+ Unlock
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-M205M:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-T387VK:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Read QCN
+ Write QCN
+ Read SEC
+ Write SEC

SM-T510:
+ Write Firmware
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-T515:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-T517:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-T720:
+ Write Firmware
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Read QCN
+ Write QCN
+ Read SEC
+ Write SEC

SM-T725:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Read QCN
+ Write QCN
+ Read SEC
+ Write SEC

SM-T725N:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Read QCN
+ Write QCN
+ Read SEC
+ Write SEC

SM-T927A:
+ Write Firmware
+ Unlock
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

Fixed bugs by your bug reports

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
Added over 530 function(s) to 217 model(s):

SM-A102U:
+ Write Firmware
+ Unlock using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A102U1:
+ Write Firmware
+ Unlock using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A105F:
+ Repair IMEI

SM-A105FN:
+ Repair IMEI

SM-A105G:
+ Repair IMEI

SM-A105M:
+ Repair IMEI

SM-A105N:
+ Repair IMEI

SM-A202F:
+ Repair IMEI

SM-A202K:
+ Repair IMEI

SM-A205F:
+ Repair IMEI

SM-A205FN:
+ Repair IMEI

SM-A205G:
+ Repair IMEI

SM-A205GN:
+ Repair IMEI

SM-A205S:
+ Repair IMEI

SM-A205U:
+ Write Firmware
+ Unlock using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A205U1:
+ Write Firmware
+ Unlock using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A205W:
+ Repair IMEI

SM-A205YN:
+ Repair IMEI

SM-A260F:
+ Repair IMEI

SM-A260G:
+ Repair IMEI

SM-A3050:
+ Repair IMEI

SM-A3051:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A3058:
+ Repair IMEI

SM-A305F:
+ Repair IMEI

SM-A305FN:
+ Repair IMEI

SM-A305G:
+ Repair IMEI

SM-A305GN:
+ Repair IMEI

SM-A305GT:
+ Repair IMEI

SM-A305N:
+ Repair IMEI

SM-A305YN:
+ Repair IMEI

SM-A307FN:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A307G:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A307GN:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A307GT:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A310F:
+ Repair IMEI

SM-A405FM:
+ Repair IMEI

SM-A405FN:
+ Repair IMEI

SM-A405S:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A505F:
+ Repair IMEI

SM-A505FM:
+ Repair IMEI

SM-A505FN:
+ Repair IMEI

SM-A505G:
+ Repair IMEI

SM-A505GN:
+ Repair IMEI

SM-A505GT:
+ Repair IMEI

SM-A505U:
+ Repair IMEI

SM-A505U1:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A505W:
+ Repair IMEI

SM-A505YN:
+ Repair IMEI

SM-A507FN:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A520F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520K:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520L:
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520S:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520W:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A530F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A530N:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A530W:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600A:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600AZ:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600FN:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600G:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600GN:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600N:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600T:
+ Unlock using credits

SM-A600T1:
+ Unlock using credits

SM-A600U:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A720F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A720S:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A730F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750C:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A750F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750FN:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750G:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750GN:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G360T:
+ Unlock using credits

SM-G360T1:
+ Unlock using credits

SM-G390F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G390W:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G390Y:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G398FN:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-G530T:
+ Unlock using credits

SM-G530T1:
+ Unlock using credits

SM-G570F:
+ Repair IMEI

SM-G570M:
+ Repair IMEI

SM-G570Y:
+ Repair IMEI

SM-G611FF:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611K:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611L:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611M:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611MT:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611S:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G888N0:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G892U:
+ Unlock using credits

SM-G930T:
+ Unlock using credits

SM-G930T1:
+ Unlock using credits

SM-G935T:
+ Unlock using credits

SM-G950F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G950FD:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G950N:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G950U:
+ Unlock using credits

SM-G950U1:
+ Unlock using credits

SM-G955F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G955FD:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G955N:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G955U:
+ Unlock using credits

SM-G955U1:
+ Unlock using credits

SM-G960F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G960N:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G960U:
+ Unlock using credits

SM-G960U1:
+ Unlock using credits

SM-G965F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G965N:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G965U:
+ Unlock using credits

SM-G965U1:
+ Unlock using credits

SM-G977B:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-G977N:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-J260A:
+ Unlock using credits

SM-J260AZ:
+ Unlock using credits

SM-J260F:
+ Repair IMEI

SM-J260G:
+ Repair IMEI

SM-J260M:
+ Repair IMEI

SM-J260T1:
+ Unlock using credits

SM-J260Y:
+ Repair IMEI

SM-J326AZ:
+ Repair IMEI

SM-J327A:
+ Repair IMEI

SM-J327AZ:
+ Repair IMEI

SM-J327P:
+ Unlock using credits

SM-J327T:
+ Unlock using credits

SM-J327T1:
+ Unlock using credits

SM-J327U:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI

SM-J327W:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330FN:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330G:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330L:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330N:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J336AZ:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337A:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337AZ:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337T:
+ Unlock using credits

SM-J337V:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI

SM-J337VPP:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337U:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337W:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J400F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J400G:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J400M:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600FN:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600G:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600GF:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600GT:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600L:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600N:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J720F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J720M:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J727P:
+ Unlock using credits

SM-J727T:
+ Unlock using credits

SM-J727T1:
+ Unlock using credits

SM-J727U:
+ Unlock using credits

SM-J737A:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737S:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737T:
+ Unlock using credits

SM-J737T1:
+ Unlock using credits

SM-J737U:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737V:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737VPP:
+ Unlock using credits
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-M105F:
+ Repair IMEI

SM-M105G:
+ Repair IMEI

SM-M105M:
+ Repair IMEI

SM-M105Y:
+ Repair IMEI

SM-M107F:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-M205F:
+ Repair IMEI

SM-M205FN:
+ Repair IMEI

SM-M205G:
+ Repair IMEI

SM-M205M:
+ Repair IMEI

SM-M205N:
+ Repair IMEI

SM-M305F:
+ Repair IMEI

SM-M305M:
+ Repair IMEI

SM-M307F:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-M307FN:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-N930F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930FD:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930K:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930L:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930S:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930T:
+ Unlock using credits

SM-N930T1:
+ Unlock using credits

SM-N935F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935K:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935L:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935S:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N950F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N950N:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N950U:
+ Unlock using credits

SM-N950U1:
+ Unlock using credits

SM-N960F:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N960N:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N960U:
+ Unlock using credits

SM-N960U1:
+ Unlock using credits

SM-N970F:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-N971N:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-N973F:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-N975F:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-N976B:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-N976N:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-N976Q:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-P205:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-T378V:
+ Repair IMEI
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-T387T:
+ Read Unlock Codes using credits

SM-T515:
+ Repair IMEI

SM-T515N:
+ Repair IMEI

SM-T517:
+ Repair IMEI

SM-T727V:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Read QCN
+ Write QCN
+ Read SEC
+ Write SEC

SM-T837T:
+ Unlock using credits

SM-T927A:
+ Unlock using credits

 
Fixed bugs by your bug reports
 

 

لینک

ویرایش شده توسط vahid6630

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

SamsungToolPRO 39.4

Added over 10 function(s) to 1 model(s):

SM-M315F:
+ Write Firmware
+ Unlock using credits
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

Fixed bugs by your bug reportshttp://www.mediafire.com/file/vvw4ag..._39.4.rar/file

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Samsung tool Pro 39.7 Update. List of changes from 38.8 till 39.7.


Adder support:

SM-A015F (read codes via server)
SM-A015G (read codes via server)
SM-A015M (read codes via server)
SM-A2070 (read codes via server)
SM-A207F (read codes via server)
SM-A207M (read codes via server)
SM-A7050 (read codes via server)
SM-A705F (read codes via server)
SM-A705FN (read codes via server)
SM-A705GM (read codes via server)
SM-A705MN (read codes via server)
SM-A7070 (read codes via server)
SM-A707F (read codes via server)
SM-A715F (read codes via server)
SM-A715FN (read codes via server)
SM-A715MN (read codes via server)
SM-A715GM (read codes via server)
SM-A715W (read codes via server)
SM-A805F (read codes via server)
SM-A905F (read codes via server)
SM-G770F (read codes via server)
SM-M405F (read codes via server)
SM-M405FN (read codes via server)

SM-M315F (Flashing, Read/Write EFS, Direct Unlock codes via server, reboot download/recovery)

SM-A102N (Flashing, Read/Write EFS, Direct Unlock codes via server, reboot download/recovery) - Any KNOX
SM-G715FN (Flashing, Read/Write EFS, Direct Unlock codes via server, reboot download/recovery) - Any KNOX

SM-N770F (Flashing, Read/Write EFS, Direct Unlock codes via server, reboot download/recovery) - Any KNOX

SM-A515F (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, Repair, Patch CERT, reboot download/recovery) - Any KNOX

SM-A102W (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, Repair, Patch CERT, reboot download/recovery) - Any KNOX
SM-G889F (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, Repair, Patch CERT, reboot download/recovery) - Any KNOX

Fixed:
-high CPU loading (fast battery discharge) after "patch CERT" on new exynos
phones
-lots of other bugs fixed

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
Samsung Tool 43.0. Patch CERT for most Exynos based devices.

 

Samsung Tool 43.0. Patch CERT for most Exynos based devices.

Added support:

- SM-A125U (Flashing, Unlock SPR using credits, reboot download/recovery)
- SM-A125U1 (Flashing, Unlock SPR using credits, reboot download/recovery)
- SM-A326U (Flashing, Unlock SPR using credits, reboot download/recovery)
- SM-A326U1 (Flashing, Unlock SPR using credits, reboot download/recovery)
- SM-A426U (Flashing, Unlock SPR using credits, reboot download/recovery)

- SM-A325M (Flashing, Read Unlock Codes using credits, reboot download/recovery)
- SM-M022F (Flashing, Read Unlock Codes using credits, reboot download/recovery)
- SM-N980F (Flashing, Read Unlock Codes using credits, reboot download/recovery)
- SM-N981B (Flashing, Read Unlock Codes using credits, reboot download/recovery)
- SM-N985F (Flashing, Read Unlock Codes using credits, reboot download/recovery)
- SM-N986B (Flashing, Read Unlock Codes using credits, reboot download/recovery)


Added function "Read info" in flash mode

Added repair and patch CERT for most Exynos based devices, support all new Bit and FW, exclusive.
Root required.

Supported models:

SC-02M
SM-A102N
SM-A102U
SM-A102U1
SM-A102W
SM-A105F
SM-A105FN
SM-A105G
SM-A105M
SM-A105N
SM-A202F
SM-A202K
SM-A217F
SM-A217M
SM-A217N
SM-A260F
SM-A260G
SM-A305F
SM-A305FN
SM-A305G
SM-A305GN
SM-A305GT
SM-A305N
SM-A305YN
SM-A307FN
SM-A307G
SM-A307GN
SM-A307GT
SM-A405FM
SM-A405FN
SM-A405S
SM-A505F
SM-A505FM
SM-A505FN
SM-A505G
SM-A505GN
SM-A505GT
SM-A505U
SM-A505U1
SM-A505W
SM-A505YN
SM-A5070
SM-A507FN
SM-A515F
SM-A515U
SM-A515U1
SM-A515W
SM-A5160
SM-A516B
SM-A516N
SM-A516U
SM-A600A
SM-A600AZ
SM-A600F
SM-A600FN
SM-A600G
SM-A600GN
SM-A600N
SM-A600P
SM-A600T
SM-A600T1
SM-A600U
SM-A7160
SM-A716B
SM-A716S
SM-A750C
SM-A750F
SM-A750FN
SM-A750G
SM-A750GN
SM-A750N
SM-F127G
SM-G398FN
SM-G715FN
SM-G715U
SM-G715U1
SM-G715W
SM-G780F
SM-G781B
SM-G889A
SM-G889F
SM-G889N
SM-G889Y
SM-G960F
SM-G960N
SM-G965F
SM-G965N
SM-G970F
SM-G970N
SM-G973F
SM-G973N
SM-G975F
SM-G975N
SM-G977B
SM-G977N
SM-G980F
SM-G981B
SM-G985F
SM-G986B
SM-G988B
SM-J260A
SM-J260AZ
SM-J260F
SM-J260G
SM-J260M
SM-J260T1
SM-J260Y
SM-J336AZ
SM-J337A
SM-J337AZ
SM-J337T
SM-J337V
SM-J337VPP
SM-J337U
SM-J337W
SM-J400F
SM-J400G
SM-J400M
SM-J600F
SM-J600FN
SM-J600G
SM-J600GF
SM-J600GT
SM-J600L
SM-J600N
SM-J720F
SM-J720M
SM-J737A
SM-J737K
SM-J737P
SM-J737S
SM-J737T
SM-J737T1
SM-J737U
SM-J737V
SM-J737VPP
SM-M105F
SM-M105G
SM-M105M
SM-M105Y
SM-M127F
SM-M127G
SM-M317F
SM-N770F
SM-N960F
SM-N960N
SM-N970F
SM-N971N
SM-N975F
SM-N976B
SM-N976N
SM-N976Q
SM-N980F
SM-N981B
SM-N985F
SM-N986B
SM-P615
SM-P615C
SM-P615N
SM-P617
SM-T307U
SM-T515
SM-T515N
SM-T517
SM-T517P
SM-T927A


P.S. Still paying annually licenses for software?Dont forget post BUG reports in correct thread.


Check supported phones: CHECK MY PHONE
Bug report - HERE
New phone adding request - HERE
Credits price, rules of credits using and resellers - HERE


IMPORTANT:
DONT POST ANY LOGS OF JOB IN THIS THREAD.
DONE REPORT post only in this thread:
DONT DONE REPORT - open own thread , post there all details and wait answer from supporters/developers.
FACEBOOK NEWS - HEREتشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

new setup 43.4

Z3X Samsung Tool 43.4


تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
Samsung Tool PRO 43.4/43.8 Lot of new functions. New devices.

 

Samsung Tool PRO 43.4/43.8 Lot of new functions. New devices.

Added unlock via server with root (for KNOX1)

SC-02M
SM-A102N
SM-A102W
SM-A105F
SM-A105FN
SM-A105G
SM-A105M
SM-A105N
SM-A202F
SM-A202K
SM-A217F
SM-A217M
SM-A217N
SM-A260F
SM-A260G
SM-A305F
SM-A305FN
SM-A305G
SM-A305GN
SM-A305GT
SM-A305N
SM-A305YN
SM-A307FN
SM-A307G
SM-A307GN
SM-A307GT
SM-A405FM
SM-A405FN
SM-A405S
SM-A505F
SM-A505FM
SM-A505FN
SM-A505G
SM-A505GN
SM-A505GT
SM-A505U
SM-A505U1
SM-A505W
SM-A505YN
SM-A5070
SM-A507FN
SM-A515F
SM-A515W
SM-A5160
SM-A516B
SM-A516N
SM-A600A
SM-A600AZ
SM-A600F
SM-A600FN
SM-A600G
SM-A600GN
SM-A600N
SM-A600U
SM-A7160
SM-A716B
SM-A716S
SM-A750C
SM-A750F
SM-A750FN
SM-A750G
SM-A750GN
SM-A750N
SM-F127G
SM-G398FN
SM-G715FN
SM-G715U
SM-G715U1
SM-G715W
SM-G780F
SM-G781B
SM-G889A
SM-G889F
SM-G889N
SM-G889Y
SM-G960F
SM-G960N
SM-G965F
SM-G965N
SM-G970F
SM-G970N
SM-G973F
SM-G973N
SM-G975F
SM-G975N
SM-G977B
SM-G977N
SM-G980F
SM-G981B
SM-G985F
SM-G986B
SM-G988B
SM-J260A
SM-J260AZ
SM-J260F
SM-J260G
SM-J260M
SM-J260Y
SM-J336AZ
SM-J337A
SM-J337AZ
SM-J337V
SM-J337VPP
SM-J337U
SM-J337W
SM-J400F
SM-J400G
SM-J400M
SM-J600F
SM-J600FN
SM-J600G
SM-J600GF
SM-J600GT
SM-J600L
SM-J600N
SM-J720F
SM-J720M
SM-J737A
SM-J737K
SM-J737S
SM-J737U
SM-J737V
SM-J737VPP
SM-M105F
SM-M105G
SM-M105M
SM-M105Y
SM-M127F
SM-M127G
SM-M317F
SM-N770F
SM-N960F
SM-N960N
SM-N970F
SM-N971N
SM-N975F
SM-N976B
SM-N976N
SM-N976Q
SM-N980F
SM-N981B
SM-N985F
SM-N986B
SM-P615
SM-P615C
SM-P615N
SM-P617
SM-T307U
SM-T515
SM-T515N
SM-T517
SM-T927A
New phones added:

- SM-A025U (Flashing, Unlock SPR using credits, reboot download/recovery)
- SM-A025U1 (Flashing, Unlock SPR using credits, reboot download/recovery)

Added:
- support new security for unlock TMB SM-G960U, SM-G960U1, SM-G965U, SM-G965U1...

Fixed: some error on patch cert and repair
patch CERT and Repair for some Exynos based phones

Improved search security data for code reading A715FP.S. Still paying annually licenses for software?Dont forget post BUG reports in correct thread.


Check supported phones: CHECK MY PHONE
Bug report - HERE
New phone adding request - HERE
Credits price, rules of credits using and resellers - HERE


IMPORTANT:
DONT POST ANY LOGS OF JOB IN THIS THREAD about done jobe. DONE REPORT post only in thread
JOBE NOT DONE REPORT - open own thread , post there all details and wait answer from supporters/developers.
DONT ASK WHEN WILL BE SUPPORTED, ANSWER ASAP - AS SOON AS POSSIBLE
Violation this rules messages will be deleted

FACEBOOK NEWS - HERE


تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.co


Samsung Tool Pro 43.9 released!
Added over 10 function(s) to 2 model(s)
SM-E225F
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
SM-M325F
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
Some functionality improvements for shannon and mtk based devices

Dont forget post BUG reports in correct thread.

Check supported phones:
CHECK MY PHONE

Bug report - HERE
New phone adding request - HERE
Credits price, rules of credits using and resellers - HERE


تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
Samsung Tool Pro 43.10 released!

Added over 10 function(s) to 5 model(s)
SM-A037F
:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
SM-A037G
:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
SM-A037M:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
SM-A225F:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
SM-A225M:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
Some functionality improvements

Dont forget post BUG reports in correct thread.


Check supported phones: CHECK MY PHONE
Bug report - HERE
New phone adding request - HERE
Credits price, rules of credits using and resellers - HERE


IMPORTANT:
DONT POST ANY LOGS OF JOB IN THIS THREAD about done jobe. DONE REPORT post only in thread
JOBE NOT DONE REPORT - open own thread , post there all details and wait answer from supporters/developers.
DONT ASK WHEN WILL BE SUPPORTED, ANSWER ASAP - AS SOON AS POSSIBLE
Violation this rules messages will be deleted

تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Samsung tool pro 43.12 setup is full of features and fixes some bugs which have the old version have and added latest models support and FRP and other Samsung
List of changes 43.12 and added models

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.co


Added support

 • Added:
 • SM-F415F (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
 • SM-A4260 (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
 • SM-A426B (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
 • SM-M515F (Flashing, Direct READ codes via server, reboot download/recovery)
 • Added / Updated function:
 • SM-A102U (read codes/unlock via server for next version) 8 bit.
 • SM-A102U1 (read codes/unlock via server for next version) 7 bit
 • SM-A105F (read codes/unlock via server for next version) 4 bit
 • SM-A105G (read codes/unlock via server for next version) 7 bit
 • SM-A105M (read codes/unlock via server for next version) 5 bit
 • SM-A202F (read codes/unlock via server for next version) 3 bit
 • SM-A205F (read codes/unlock via server for next version) 9 bit
 • SM-A205FN (read codes/unlock via server for next version) 9 bit
 • SM-A205U (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-A205U1 (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-A205YN (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-A305F (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-A305G (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-A305GT (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-A305YN (read codes/unlock via server for next version) 3 bit
 • SM-A307FN (read codes/unlock via server for next version) 2 bit
 • SM-A307G (read codes/unlock via server for next version) 4 bit
 • SM-A405FN (read codes/unlock via server for next version) 3 bit
 • SM-A505F (read codes/unlock via server for next version) 5 bit
 • SM-A505G (read codes/unlock via server for next version) 5 bit
 • SM-A505U (read codes/unlock via server for next version) 9 bit
 • SM-A505U1 (read codes/unlock via server for next version) 8 bit
 • SM-A505YN (read codes/unlock via server for next version) 4 bit
 • SM-A5070 (read codes/unlock via server for next version) 4 bit
 • SM-A507FN (read codes/unlock via server for next version) 5 bit
 • SM-A515F (read codes/unlock via server for next version) 3 bit
 • SM-A530F (read codes/unlock via server for next version) E bit
 • SM-A530W (read codes/unlock via server for next version) C bit
 • SM-A730F (read codes/unlock via server for next version) 7 bit
 • SM-A750FN (read codes/unlock via server for next version) 5 bit
 • SM-A750GN (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-A750N (read codes/unlock via server for next version) 3 bit
 • SM-G398FN (read codes/unlock via server for next version) 7 bit
 • SM-G715FN (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-G715U (read codes/unlock via server for next version) 4 bit
 • SM-G715U1 (read codes/unlock via server for next version) 4 bit
 • SM-G715W (read codes/unlock via server for next version) 4 bit
 • SM-G960F (read codes/unlock via server for next version) B bit
 • SM-G960N (read codes/unlock via server for next version) 3 bit
 • SM-G965F (read codes/unlock via server for next version) B bit
 • SM-G965N (read codes/unlock via server for next version) 3 bit
 • SM-G970F (read codes/unlock via server for next version) 8 bit
 • SM-G970N (read codes/unlock via server for next version) 5 bit
 • SM-G973F (read codes/unlock via server for next version) 8 bit
 • SM-G973N (read codes/unlock via server for next version) 5 bit
 • SM-G975F (read codes/unlock via server for next version) 8 bit
 • SM-G975N (read codes/unlock via server for next version) 5 bit
 • SM-G977B (read codes/unlock via server for next version) 5 bit
 • SM-G977N (read codes/unlock via server for next version) 4 bit
 • SM-J720F (read codes/unlock via server for next version) 7 bit
 • SM-J720M (read codes/unlock via server for next version) A bit
 • SM-M107F (read codes/unlock via server for next version) 4 bit
 • SM-M205F (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-M205FN (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-M205G (read codes/unlock via server for next version) 5 bit
 • SM-M205M (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-M205N (read codes/unlock via server for next version) 4 bit
 • SM-M215F (read codes/unlock via server for next version) 2 bit
 • SM-M305F (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-M305M (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-M3070 (read codes/unlock via server for next version) 4 bit
 • SM-M307F (read codes/unlock via server for next version) 4 bit
 • SM-M315F (read codes/unlock via server for next version) 2 bit
 • SM-M317F (read codes/unlock via server for next version) 2 bit
 • SM-N770F (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-N960F (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-N970F (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-N975F (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-N976B (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-P205 (read codes/unlock via server for next version) 5 bit
 • SM-P615 (read codes/unlock via server for next version) 4 bit
 • SM-T927A (read codes/unlock via server for next version) 6 bit
 • SM-M315F (Flashing, Read/Write EFS, Direct Unlock codes via server, reboot download/recovery)
 • SM-A102N (Flashing, Read/Write EFS, Direct Unlock codes via server, reboot download/recovery) - Any KNOX
 • SM-G715FN (Flashing, Read/Write EFS, Direct Unlock codes via server, reboot download/recovery) - Any KNOX
 • SM-N770F (Flashing, Read/Write EFS, Direct Unlock codes via server, reboot download/recovery) - Any KNOX
 • SM-A515F (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, Repair, Patch CERT, reboot download/recovery) - Any KNOX
 • SM-A102W (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, Repair, Patch CERT, reboot download/recovery) - Any KNOX
 • SM-G889F (Flashing, Read/Write EFS, Direct READ codes via server, Repair, Patch CERT, reboot download/recovery) - Any KNOX

 

 • Bugs Fixed:
 • -high CPU loading (fast battery discharge) after "patch CERT" on new Exynos
 • phones
 • -lots of other bugs fixed:

Check supported phones: CHECK MY PHONE
Bug report - HERE
New phone adding request - HERE
Credits price, rules of credits using and resellers - HERE

MediaFile Downlink :

SamsungToolPRO_43.12.exe


تشکر از موضوعات مورد پسند شما باعث دلگرمی ماونشان دهنده شخصیت شماست.❤️

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...