رفتن به مطلب
sedigh.918

تمامی رام های HUAWEI Serial T - ROMs

پست های پیشنهاد شده

تمامی رام هایHUAWEI Serial T - ROMs

ویرایش شده توسط sedigh.918

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]T8830PRO MIUI style v5
  [*=left]
  [*=left]Listed: 05/13/2014 5:32 pm
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8830PRO
  [*=left]
  Recovery


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]HUAWEI T8950 LeWa os5
  [*=left]
  [*=left]Listed: 11/29/2013 2:02 am
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.1.2
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8950
  [*=left]
  Tools


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]HUAWEI T8951 Sony Style
  [*=left]
  [*=left]Listed: 11/25/2013 2:59 am
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8951


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]HUAWEI T8951 UIS3
  [*=left]
  [*=left]Listed: 11/11/2013 3:07 am
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8951


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]HUAWEI T9510E LeWa os5
  [*=left]
  [*=left]Listed: 11/11/2013 1:51 am
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.1.2 LeWa
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T9510E


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]HUAWEI T8950 MIUI v5
  [*=left]
  [*=left]Listed: 10/10/2013 7:16 pm
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.2.2
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8950
  [*=left]
  Tools


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]HUAWEI T8833 MIUI
  [*=left]
  [*=left]Listed: 07/24/2013 2:26 am
  [*=left]
  [*=left]ROM Version:ROM Android 4.1.2
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8833
  [*=left]
  Recovery

ویرایش شده توسط sedigh.918

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left] HUAWEI T8951
  [*=left]
  [*=left]Listed: 06/02/2013 3:14 pm
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4 MIUI
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8951

ویرایش شده توسط sedigh.918

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]HUAWEI T8833
  [*=left]
  [*=left]Listed: 05/30/2013 12:19 am
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8833
  [*=left]
  FlashTool
  [*=left]
  Recovery


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]HUAWEI T8951
  [*=left]
  [*=left]Listed: 05/09/2013 2:33 am
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8951


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left] HUAWEI T8950
  [*=left]
  [*=left]Listed: 04/23/2013 1:55 am
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8950
  [*=left]
  Tool


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]HUAWEI T8833
  [*=left]
  [*=left]Listed: 04/22/2013 11:56 pm
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8833
  [*=left]
  FlashTool
  [*=left]
  Recovery


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]HUAWEI T9510E
  [*=left]
  [*=left]Listed: 04/19/2013 2:10 pm
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.1.1 Emotion UI
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T9510E
  [*=left]
  HUAWEI T9510E - Update


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]T8830PRO
  [*=left]
  [*=left]Listed: 03/23/2013 1:22 am
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8830PRO
  [*=left]
  FlashTool
  [*=left]
  Recovery


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]HUAWEI T8833
  [*=left]
  [*=left]Listed: 03/14/2013 6:48 pm
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8833
  [*=left]
  FlashTool
  [*=left]
  Recovery


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]HUAWEI T8600
  [*=left]
  [*=left]Listed: 03/12/2013 12:01 am
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 2.3.5
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8600
  [*=left]
  ROOT


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]HUAWEI T8950
  [*=left]
  [*=left]Listed: 02/21/2013 6:15 pm
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  [*=left]HUAWEI T8950
  [*=left]
  Tool


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left] T8830PRO
  [*=left]
  [*=left]Listed: 02/21/2013 3:31 pm
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8830PRO
  [*=left]
  FlashTool
  [*=left]
  Recovery


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]T8833
  [*=left]
  [*=left]Listed: 02/18/2013 3:58 pm
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4 MIUI
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8833
  [*=left]
  FlashTool
  [*=left]
  Recovery


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]HUAWEI T8950
  [*=left]
  [*=left]Listed: 02/10/2013 7:03 pm
  [*=left]
  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4 MIUI
  [*=left]
  [*=left]Links:
  [*=left]
  HUAWEI T8950
  [*=left]
  Tool


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


  [*=left]T8833
  [*=left]

  [*=left]Listed: 02/07/2013 2:20 pm
  [*=left]

  [*=left]ROM Version: ROM Android 4.0.4
  [*=left]

  [*=left]Links:

  [*=left]
  HUAWEI T8833

  [*=left]
  FlashTool

  [*=left]
  Recovery


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...