به انجمن خوش آمدید

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما قادر به ایجاد موضوعات، پاسخ به موضوعات موجود، ارسال اعتبار به اعضای دیگر خود، رسیدن پیام شخصی خود، به روز رسانی وضعیت پست، مدیریت نمایه خود و خیلی بیشتر خواهد بود. پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

sfri.arash

جدیدترین اخبار و آپدیت های باکس OctopusBox

پست های پیشنهاد شده

جدیدترین اخبار و آپدیت های باکس (OctopusBox)

 

 

Octoplus/Octopus Suite v.1.3.7

 

 

 

دانلود از لینک زیر:

 

 

 

 

ویرایش شده توسط sfri.arash

نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box LG Software v.1.8.8 Release Notes

 

 • Added support for the following models:

-
F370K
- added
world's first
Direct Unlock (in Test Mode), Repair IMEI, Repair BT Address,

Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read Security, Write Security Backup, Read/Write QCN, Write Firmware (TOT, KDZ, DZ), Read Full Flash (Dump NAND)

-
F370L
- added
world's first
Direct Unlock (in Test Mode), Repair IMEI, Repair BT Address,

Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read Security, Write Security Backup, Read/Write QCN, Write Firmware (TOT, KDZ, DZ), Read Full Flash (Dump NAND)

-
F370S
- added
world's first
Direct Unlock (in Test Mode), Repair IMEI, Repair BT Address,

Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read Security, Write Security Backup, Read/Write QCN, Write Firmware (TOT, KDZ, DZ), Read Full Flash (Dump NAND)

-
F320K, F320L, F320S
- added Factory Reset (for devices, which hangs on "Factory reset Status 2" mode)

-
D855, D855AR, D855K, D855P, D855TR
- added Write Firmware (TOT, KDZ, DZ), Factory Reset (for devices, which hangs on "Factory reset Status 2" mode)

-
F400K, F400L, F400S
- added Write Firmware (TOT, KDZ, DZ) (all in Test Mode)

 

 • LG Remote Service has been improved.
 • All supported operations are described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software).

More info and discussion are HERE

 

__________________________________

 

 

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.1.8.8 Release Notes

 

 

 • Added support for the following models:

-
SM-G900T1
- added Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write EFS, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode (thanks to Mr. rakataka1989)

-
GT-I8550E
- added Direct Unlock, Repair IMEI, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Reset Screen Lock, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode (thanks to Mr. Maurioski)

-
GT-E1500
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI (A/B), Read Full Flash

-
SM-T2105
- added Reset Screen Lock (including Reset Pattern, Pin, Password locks) via M-Obex protocol (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)

 

 • Added Repair EFS via download mode (now, if you unable to perform "Wipe Security" operation, you can try to run "Repair EFS") for the following devices:

-
SM-G530BT, SM-G530F, SM-G530H, SM-G530M, SM-G530Y, SM-G530FZ, SM-G5308W, SM-G5309W

-
SM-A300H, SM-A3009, SM-A300FU, SM-A300F, SM-A300G, SM-A300M, SM-A300Y

-
SM-A500F, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500M, SM-A500XZ

-
SM-A7000, SM-A700F, SM-A700H, SM-A700FD

 

 • Added Read EFS in "*.tar" format (now EFS backups are automatically saved into both "*.aefs" and "*.tar" formats. Therefore, now is possible to write EFS from Download Mode) for the next phone models:

-
SM-N910A, SM-N910F, SM-N910P, SM-N910T, SM-N910V, SM-N910U

-
SM-G530H, SM-G530BT, SM-G530F, SM-G530M, SM-G530Y, SM-G530FZ

-
SM-G386W, SM-G386T, SM-G386F

-
SM-G900P

-
SCH-R960

 

 • As usual, next Gift for all our users! We have uploaded new certificates files into the Support area!

 

 • New QCN files have been uploaded as well!

 

 • All supported operations are described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

 

More info and discussion are HERE

 

__________________________________

WBR,

Octoplus Box Team


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.1.9.0 Release Notes

 

 

 • Added support for the following models:

 

-
SM-Z130H
- added
world's first
Unlock, Read codes, Repair IMEI (A/B), Read/Write Cert (for IMEI A/B), Read/Write Security, Write Firmware

-
SM-G710
- added Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-G710K
- added Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-G710L
- added Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-G710S
- added Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
GT-I8730
- added Reset Screen Lock (including Reset Pattern, Pin, Password locks) via M-Obex protocol (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)

-
GT-I8730T
- added Reset Screen Lock (including Reset Pattern, Pin, Password locks) via M-Obex protocol

-
GT-I9506
- added Reset Screen Lock (including Reset Pattern, Pin, Password locks) via Recovery Mode (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)

-
SGH-T999
- added Reset Screen Lock (including Reset Pattern, Pin, Password locks) via M-Obex protocol (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)

-
SGH-T999V
- added Reset Screen Lock (including Reset Pattern, Pin, Password locks) via M-Obex protocol

-
SGH-T999N
- added Reset Screen Lock (including Reset Pattern, Pin, Password locks) via M-Obex protocol

-
SGH-T999L
- added Reset Screen Lock (including Reset Pattern, Pin, Password locks) via M-Obex protocol

-
SM-G800F
- improved Write Cert operation

-
SM-G800M
- improved Write Cert operation

-
SM-G800Y
- improved Write Cert operation

 

 • As usual, next Gift for all our users! We have uploaded new certificates files into the Support area!
 • New QCN files have been uploaded as well!
 • All supported operations are described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

 

More info and discussion are HERE

____________________________________

 

 

Octoplus Box JTAG Software v.1.8.6 Release Notes

 

 

 

 • Added support for the following models:

 

-
LG F160LV
- added Dead Boot/Device Repair via JTAG

-
LG F160K
- added Dead Boot Repair via JTAG

-
LG F160S
- added Dead Boot Repair via JTAG

-
LG F370K
- added Dead Boot Repair via USB

-
LG F370L
- added Dead Boot Repair via USB

-
LG F370S
- added Dead Boot Repair via USB

 

 • All pinouts and Repair procedures are described in the manual ("Help" button in Software)

 

More info and discussion are HERE


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.1.9.1 is out!

We have added support for Samsung SM-G750A, SM-G750H, SM-G7508Q, SM-G7509, SHV-E300K, SHV-E300L, SHV-E300S and more!

 

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.1.9.1 Release Notes

 

 • Added support for the following models:

-
SM-G750A
- added Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-G750H
- added Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-G7508Q
- added Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-G7509
- added Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SHV-E300K
- added Unlock, Write Firmware, Repair IMEI, Repair Network, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SHV-E300L
- added Unlock, Write Firmware, Repair IMEI, Repair Network, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SHV-E300S
- added Unlock, Write Firmware, Repair IMEI, Repair Network, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode

-
GT-I9250
- added Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode, improved Repair IMEI operation

-
GT-I9250M
- added Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode

-
GT-I9250T
- added Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Reboot in Download/Recovery Mode

-
GT-I9300
- added Read/Write Cert

-
GT-I9300C
- added Read/Write Cert

-
GT-I9300T
- added Read/Write Cert

 

 • And again, as usual, next Gift for all our users! We have uploaded new certificates files into the Support area!
 • New QCN files have been uploaded as well!
 • All supported operations are described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

 

 

 

 

 

 


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box LG v.1.9.6 is out!


120.png

Octoplus/Octopus Box LG v.1.9.6 is out!

Added world's first support for LG H320, LG H324, LG H326G and much more!

 

Octoplus/Octopus Box LG Software v.1.9.6 Release Notes

 


  [*=left]Added support for the following models:

-
H320
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write EEPROM, Read/Write Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
H320AR
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write EEPROM, Read/Write Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
H320MB
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write EEPROM, Read/Write Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
H324
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair EEPROM, Read/Write Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
H324T
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair EEPROM, Read/Write Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
H324TR
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair EEPROM, Read/Write Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
H326G
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair EEPROM, Read/Write Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
H326T
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair EEPROM, Read/Write Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
H326TV
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair EEPROM, Read/Write Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
D850TR
- added Write Firmware


  [*=left]All supported operations are described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software).

Find out more at:
www.octoplusbox.com

121.png122.png123.png124.png125.png126.png127.png128.png


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

120.png

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.1.9.7 is out!

We have added support for Samsung SM-A3000, SM-A300YZ, SM-A5000, SM-A500FD, SM-A500Y, SM-A500YZ, SM-A7009, SM-A700FZ!

 

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.1.9.7 Release Notes

 


  [*=center]Added support for the following models:

-
SM-A3000
- added Write Firmware, Write Cert (A/B), Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT.

-
SM-A300YZ
- added Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT.

-
SM-A5000
- added Write Firmware, Write Cert (A/B), Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT.

-
SM-A500FD
- added Write Firmware, Write Cert (A/B), Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT.

-
SM-A500Y
- added Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT.

-
SM-A500YZ
- added Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT.

-
SM-A7009
- added Write Firmware, Write Cert (A/B), Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT.

-
SM-A700FZ
- added Write Firmware, Write Cert (A/B), Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT.

-
SM-G9200
- added Write Cert.

-
SM-G920T
- added Write Cert.

-
SM-G920F
- added Write Cert.

-
SM-G920D
- added Write Cert.

-
SM-G9250
,
SM-G925A
,
SM-G925F
,
SM-G925K
,
SM-G925P
,
SM-G925S
,
SM-G925T
,
SM-G925W8
- improved Write Cert operation.

 


  [*=center]As usual, we have uploaded new Certificates files into the Support Area!
  [*=center]New QCN files were uploaded as well!
  [*=center]All supported operations are described in details in Software manual ("Help" button in Software).


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box LG v.1.9.7 - another world's 1st update!


120.png

Octoplus/Octopus Box LG v.1.9.7 is out!

 

Added world's first support for V490 and additional support for L22, L23!

 

Octoplus/Octopus Box LG Software v.1.9.7 Release Notes

 


  [*=left]Added support for the following models:

-
V490
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Write Firmware (thanks to mr. csotika and mr. guty).

-
L22
- added Repair Security, Repair NVM, Read/Write QCN.

-
L23
- added Repair Security, Repair NVM, Read/Write QCN.

-
L22, L23
- improved Repair IMEI, Unlock operations.

 


  [*=left]New QCN files were uploaded into the Support Area!
  [*=left]All supported operations are described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software).
  [*=left]Please note that for Repair IMEI, Direct Unlock, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN operations the phone should be rooted first.

 

 

 

 

 

 

29.png

Find out more at:

www.octoplusbox.com

 

121.png122.png123.png124.png125.png126.png127.png128.png


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


120.png

Octoplus/Octopus Box LG v.1.9.8 is out!

Added extra support for LG LS740, LS660 and other models!

 

Octoplus/Octopus Box LG Software v.1.9.8 Release Notes

 

 • Added support for the following models:

 

-
LS660
- added Repair MEID, Repair AKEY / SSD_A / SSD_B / OTKSL / SPC, Repair MCC / MNC / MIN1 / MIN2 / Home SID / Home NID / Mobile Number, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Repair Security

-
LS740
- added Repair MEID, Repair AKEY / SSD_A / SSD_B / OTKSL / SPC, Repair MCC / MNC / MIN1 / MIN2 / Home SID / Home NID / Mobile Number, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Repair Security

-
H955
- added Write Firmware

-
H440
- added Write Firmware

-
H440F
- added Write Firmware

-
H440N
- added Write Firmware

-
H440V
- added Write Firmware

-
H440Y
- added Write Fir
mware

 

 • Improved Firmware Convertor
 • New QCN files were uploaded into the Support Area!
 • All supported operations are described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software).

 

 

 

Find out more at:
www.octoplusbox.com


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box Samsung v.1.9.8 - warm-up Tab update!


120.png

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.1.9.8 is out!

Hot summer with Octoplus has started! We are back from vacations and have a lot of interesting solutions to share! Warming up with "Tab update"!

As usual, free for all. Till the death 3.gif

 

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.1.9.8 Release Notes

 


  [*=center]Added support for the following models:

-
SM-T113
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Read/Write Certificates, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network

-
SM-T116
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Read/Write Certificates, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network

-
SM-T116NU
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Read/Write Certificates, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network

-
SM-T116NY
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Read/Write Certificates, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network

-
SM-T331
- added Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read PIT, Activate DIAG

-
SM-T331C
- added Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read PIT, Activate DIAG

-
SM-T332
- added Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read PIT, Activate DIAG

-
SM-T337A
- added Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read PIT, Activate DIAG

-
SM-T337T
- added Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read PIT, Activate DIAG

-
SM-T525
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT, Activate DIAG

-
SM-T531
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT, Activate DIAG

-
SM-T533
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write/Repair, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT, Activate DIAG

-
SM-T535
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write/Repair, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT, Activate DIAG

-
SM-T537A
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write/Repair, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT, Activate DIAG

-
SM-T560
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Read/Write Certificates, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network

-
SM-T561
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Read/Write Certificates, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network

-
SM-P605
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Activate DIAG

-
SM-P605M
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Activate DIAG

-
SM-P605S
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Activate DIAG

-
SM-P605V
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Activate DIAG

-
SM-P607T
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Activate DIAG

-
SM-P905
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Activate DIAG

-
SM-P905F0
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Activate DIAG

-
SM-P905M
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Activate DIAG

-
SM-P905V
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Activate DIAG

-
SM-P907T
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Activate DIAG

-
SM-J100ML
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI A/B, Read/Write Certificates, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-J100M
- added Direct Unlock, Read/Write Certificates, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-J100F
- added Direct Unlock, Read/Write Certificates, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-J100FN
- added Direct Unlock, Read/Write Certificates, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-J100G
- added Direct Unlock, Read/Write Certificates, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-J100MU
- added Direct Unlock, Read/Write Certificates, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-J100MV
- added Direct Unlock, Read/Write Certificates, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-J100Y
- added Direct Unlock, Read/Write Certificates, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-G318H
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI A/B, Read/Write Certificates, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-G318ML
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI A/B, Read/Write Certificates, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-G388F
- added Direct Unlock, Read/Write Certificates, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-G531F
- added
world's first
Direct Unlock, Read/Write Certificates, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SGH-I187
- added Direct Unlock, Reset MSL, Repair IMEI, Read/Write/Repair NVM

-
SGH-I677
- added Direct Unlock, Reset MSL, Repair IMEI

-
SGH-I677L
- added Direct Unlock, Reset MSL, Repair IMEI

-
SGH-I677T
- added Direct Unlock, Reset MSL, Repair IMEI, Read/Write/Repair NVM

 


  [*=center]Added support for the new Security type, for the following devices:

-
GT-I8350
- added Direct Unlock, Reset MSL, Repair IMEI

-
GT-I8350T
- added Direct Unlock, Reset MSL, Repair IMEI

-
GT-I8750
- added Direct Unlock, Reset MSL, Repair IMEI

-
SGH-I937
- added Direct Unlock, Reset MSL, Repair IMEI

 


  [*=center]Added Write Certificate operation via USB for next devices:

-
SM-G9200, SM-G920D, SM-G920F, SM-G920K, SM-G920T, SM-G9250

-
SM-G925A, SM-G925F, SM-G925K, SM-G925P, SM-G925S, SM-G925T, SM-G925W8

-
SM-N9005, SM-N900A, SM-N900T, SM-N900L, SM-N900S, SM-N900V, SM-N900W8,

-
SM-N910A, SM-N910F, SM-N910T, SM-N910P, SM-N910V, SM-N910U, SM-N910G ,SM-N910W8

-
SM-N915A, SM-N915D, SM-N915F, SM-N915G, SM-N915P, SM-N915S, SM-N915T ,SM-N915FY ,SM-N915W8 ,SM-N9150

-
SC-01G, SC-01F

 


  [*=center]Added Reset MSL for the following models:

-
SM-N910A, SM-N910F, SM-N910T, SM-N910P, SM-N910V, SM-N910U, SM-N910G, SM-N910W8

-
SM-N915A, SM-N915D, SM-N915F, SM-N915G, SM-N915P, SM-N915S, SM-N915T, SM-N915FY, SM-N915W8, SM-N9150

-
SM-G350L, SM-G350M, SM-G357M, SM-G357F, SM-G357FZ

-
SM-G750A, SM-G750H, SM-G7508Q, SM-G7509

-
SM-A300H, SM-A3000, SM-A300YZ, SM-A3009, SM-A300FU, SM-A300F, SM-A300G, SM-A300M, SM-A300Y

-
SM-A500YZ, SM-A500Y, SM-A500FD, SM-A5000, SM-A500F, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500M, SM-A500XZ

 


  [*=center]As usual, we have uploaded new Certificates files into the Support Area!
  [*=center]All supported operations are described in details in Software manual ("Help" button in Software).

Find out more at:
www.octoplusbox.com


به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box LG v.1.9.9 - starring LG H420, H422 series!


120.png

Octoplus/Octopus Box LG v.1.9.9 is out!

Added world's first support for LG H420, H420F, H422, H422T, H422TV and additional support for LG LS980, LS740, LS660!

 

Octoplus/Octopus Box LG Software v.1.9.9 Release Notes

 


  [*=left]Added support for the following models:

-
H420
- added
world's first
Repair IMEI, Direct Unlock, Read Codes, Repair Bluetooth Address, Repair Wi-Fi MAC Address, Read/Write Full Flash, Read/Write EEPROM, Reset Screen Lock, Read Phone Info

-
H420F
- added
world's first
Repair IMEI, Direct Unlock, Read Codes, Repair Bluetooth Address, Repair Wi-Fi MAC Address, Read/Write Full Flash, Read/Write EEPROM, Reset Screen Lock, Read Phone Info

-
H422
- added
world's first
Repair IMEI A/B, Direct Unlock, Read Codes, Repair Bluetooth Address, Repair Wi-Fi MAC Address, Read/Write Full Flash, Read/Write/Repair EEPROM, Reset Screen Lock, Read Phone Info

-
H422T
- added
world's first
Repair IMEI A/B, Direct Unlock, Read Codes, Repair Bluetooth Address, Repair Wi-Fi MAC Address, Read/Write Full Flash, Read/Write/Repair EEPROM, Reset Screen Lock, Read Phone Info

-
H422TV
- added
world's first
Repair IMEI A/B, Direct Unlock, Read Codes, Repair Bluetooth Address, Repair Wi-Fi MAC Address, Read/Write Full Flash, Read/Write/Repair EEPROM, Reset Screen Lock, Read Phone Info

-
LS660
- added added Read/Write PRL

-
LS740
- added added Read/Write PRL

-
LS980
- added added Read/Write PRL

 


  [*=left]New QCN files were uploaded into the Support Area!
  [*=left]All supported operations are described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software).

Find out more at:

www.octoplusbox.com

121.png122.png123.png124.png125.png126.png127.png128.png


هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین می شوید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

46.jpg

Octoplus/Octopus Box LG v.2.0.0 is out!

We are proud to introduce the anniversary v.2.0.0 release!

 

 

 

Another world's first update with hot models, which will move you ahead of your competitors and bring some coins to your pockets! 2.gif

More and more interesting updates are coming!

And don't forget - all will be free. No annual fees, no additional activations... Always ready to serve!

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.0.0 Release Notes

 


  [*=center]Added support for the following models:

-
H955A
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H955AR
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H955HK
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H955P
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H955TR
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H815
- added Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H815AR
- added Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H815K
- added Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H815P
- added Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H815L
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H815T
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H815TR
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H221
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H221AR
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H221F
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H221G
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H222
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H222F
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H222G
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H222TV
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H222TTV
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
F470K
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock (in Test Mode)

-
F470L
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock (in Test Mode)

-
F470S
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock (in Test Mode)

-
B220
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Read Codes, Read/Write/Repair EEPROM, Read/Write Full Flash, Read Info

-
B220A
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Read Codes, Read/Write/Repair EEPROM, Read/Write Full Flash, Read Info

-
V400
- added
world's first
Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Write Firmware, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash

 


  [*=center]All supported operations are described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software).

Find out more at:
www.octoplusbox.com


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.0 Release Notes

 


  [*=left]Added support for the following models:

-
SCL24
- added
world's first
Direct Unlock, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode (thanks to Mr. jony45)

-
SM-T365
- added Direct Unlock, Reset MSL, Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T365Y
- added Direct Unlock, Reset MSL, Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T365M
- added
world's first
Direct Unlock, Reset MSL, Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T365FO
- added
world's first
Direct Unlock, Reset MSL, Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G750F
- added Direct Unlock, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT, Reset MSL

-
SM-G920A
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair EFS, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G920S
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair EFS, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G920L
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair EFS, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G920I
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair EFS, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G920AZ
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair EFS, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G920FD
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair EFS, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G920FZ
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair EFS, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G920T1
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair EFS, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G920W8
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair EFS, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G925I
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair EFS, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G925L
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair EFS, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G925FQ
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair EFS, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G925T1
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair EFS, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G925W8
- added Direct Unlock

-
SM-G920F
- added Direct Unlock

-
SM-G920K
- added Direct Unlock

-
SM-G925A
- added Direct Unlock

-
SM-G925F
- added Direct Unlock

-
SM-G925K
- added Direct Unlock

-
SM-G925S
- added Direct Unlock

-
SM-N910H
- added Direct Unlock

-
SM-N910C
- added Direct Unlock

-
SGH-A997
- added Read Codes, Repair IMEI

-
SGH-T289
- added Read Codes, Repair IMEI

-
SM-N9005
- added Reset Screen lock (via Recovery Mode)

-
SM-N900T
- added Reset Screen lock (via Recovery Mode)

-
SM-N900P
- added Reset Screen lock (via Recovery Mode)

 


  [*=left]Added Write Certificate operation via USB for the following devices:

-
SM-G360G, SM-G360M, SM-G360GY, SM-G360FY, SM-G360P, SM-G360BT, SM-G3609, SM-G3606, SM-G3608, SM-G360AZ

-
SM-A300H, SM-A3009, SM-A300FU, SM-A300F, SM-A300G, SM-A300M, SM-A300Y, SM-A3000, SM-A300YZ

-
SM-A500F, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500M, SM-A500XZ, SM-A5000, SM-A500FD, SM-A500Y, SM-A500YZ

-
SM-A7000, SM-A700F, SM-A700H, SM-A700FD, SM-A7009, SM-A700FZ

 


  [*=left]Added Reset MSL for the following devices:

-
SM-G900A, SM-G900F, SM-G900I, SM-G900K, SM-G900L, SM-G900M, SM-G900P, SM-G900S, SM-G900T, SM-G900T1, SM-G900W8, SM-G900FD, SM-G900FG, SM-G900MD

-
SM-G9008W, SM-G9006V, SM-G9006W, SM-G9008V, SM-G9009D, SM-G9009W

 


  [*=left]Improved Write cert via USB for GT-I9515 and GT-I9515L
  [*=left]Improved Read Codes and Unlock operations for GT-E1205Y
  [*=left]As usual, we have uploaded into the Support Area new Certificates files!
  [*=left]New QCN files were uploaded as well!
  [*=left]All supported operations are described in details in Software manual ("Help" button in Software)

More info and discussion are

HERE


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.1 Release Notes

 

Released world's first fast Read/Write Cert without Internet connection (and without Server), via ADB for S6 series with all Android versions.

 


  [*=left]Added support for the following models:

-
SM-G920A
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G920F
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G920I
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G920K
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G920L
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G920S
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G920T
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G920T1
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G920AZ
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G920FD
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G920FZ
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G920W8
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G925A
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G925F
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G925I
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G925K
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G925L
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G925S
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G925FQ
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G925T1
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-G925W8
- added
world's first
fast Read/Write Cert

-
SM-P907A
- added Direct unlock, Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe security, Read/Write Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write EFS, Enable DIAG

-
SM-G531Y
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read/Write Certificates, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-A500K
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-A500L
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-A500S
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read/Write QCN, NVM Read/Write, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SHV-E110S
- added Read/Write QCN, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Improved Direct Unlock

-
SHV-E120K
- added Read/Write QCN, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Improved Direct Unlock

-
SHV-E120L
- added Read/Write QCN, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Improved Direct Unlock

-
SHV-E120S
- added Read/Write QCN, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Improved Direct Unlock

-
SHV-E140S
- added Direct Unlock, Read Read/Write QCN, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SHV-E150S
- added Direct Unlock, Read Read/Write QCN, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SHV-E160K
- added Direct Unlock, Read Read/Write QCN, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SHV-E160L
- added Direct Unlock, Read Read/Write QCN, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SHV-E160S
- added Direct Unlock, Read Read/Write QCN, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

 


  [*=left]Added Write Certificate operation via USB for the following devices:

-
SM-P605, SM-P605M, SM-P605S, SM-P605V

-
SM-P607T

 


  [*=left]Improved Direct Unlock operation for SM-G530FZ
  [*=left]All supported operations are described in details in Software manual ("Help" button in Software)

More info and discussion are HERE


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.3 Release Notes

 


  [*=left]Added support for the following models:

-
SC-05G
- added Direct Unlock** (without Internet connection (without Server)), Write Cert, Repair Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read Pit, Reboot in Download/Recovery Mode, Enable Diag.

-
SC-04G
- added Direct Unlock** (without Internet connection (without Server)), Write Firmware, Write Cert, Repair Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read Pit, Reboot in Download/Recovery Mode, Enable Diag.

-
SM-T335
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Enable Diag.

-
SM-T335K
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Enable Diag.

-
SM-T335L
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Enable Diag.

-
SM-T335F3
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Repair Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Enable Diag.

-
SM-G361H
- added
world's first
Direct Unlock (no need to root the device), Read Codes (no need to root the device), Repair IMEI A/B, Repair Network, Write Firmware, Read/Write Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS.

-
SM-G361HU
- added
world's first
Direct Unlock (no need to root the device), Read Codes (no need to root the device), Repair IMEI A/B, Repair Network, Write Firmware, Read/Write Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS.

-
GT-I9060C
- added Direct Unlock, Read codes, Repair IMEI, Repair Network, Write Firmware, Read/Write Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read Pit, Reboot in Download/Recovery Mode.

-
GT-I8260B
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI A/B, Read/Write/Repair NVM, Read/Write/Wipe Security, Read/Write EFS, Reset Screen Lock, Write Cert.

-
GT-I8262E
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI A/B, Read/Write/Repair NVM, Read/Write/Wipe Security, Read/Write EFS, Reset Screen Lock, Write Cert.

-
SM-G3815
- Reset Screen Lock (via Recovery Mode).

 


  [*=left]Added world's first Read Codes without Internet connection (without Server) for the following devices:

-
SM-G920A, SM-G920AZ, SM-G920F, SM-G920FD, SM-G920FZ, SM-G920I, SM-G920K, SM-G920L, SM-G920S, SM-G920T, SM-G920T1, SM-G920W8.

-
SM-G925A, SM-G925I, SM-G925F, SM-G925FQ, SM-G925I, SM-G925K, SM-G925L, SM-G925S, SM-G925T1, SM-G925W8.

 


  [*=left]Uploaded new Certificates files into the Support Area!
  [*=left]All supported operations are described in details in Software manual ("Cable & Manual" button in Software)

** Note: to perform "Unlock" operation, it is necessary to Enable Diag first.

More info and discussion are HERE


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

120.png

Octoplus/Octopus Box LG v.2.0.6 is out!

Added world's first support for LG G4 series, LG Band Play LTE and more!

 

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.0.6 Release Notes:

������
Added support for the following models:

-
H815
- added Direct Unlock, Repair IMEI (no need to root the device)

-
H815AR
- added Direct Unlock, Repair IMEI (no need to root the device)

-
H815K
- added Direct Unlock, Repair IMEI (no need to root the device)

-
H815L
- added Direct Unlock, Repair IMEI (no need to root the device)

-
H815P
- added Direct Unlock, Repair IMEI (no need to root the device)

-
H815T
- added Direct Unlock, Repair IMEI (no need to root the device)

-
H815TR
- added Direct Unlock, Repair IMEI (no need to root the device)

-
H818
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write QCN,

Read/Write/Repair NVM, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock (no need to root the device)

-
H818N
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write QCN,

Read/Write/Repair NVM, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock (no need to root the device)

-
H818P
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write QCN,

Read/Write/Repair NVM, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock (no need to root the device)

-
F570S
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write QCN, Read/Write/Repair NVM,

Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock (no need to root the device)

-
F500K
- added (in Test Mode)
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write QCN,

Read/Write NVM, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock (no need to root the device)

-
F500L
- added (in Test Mode)
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write QCN,

Read/Write NVM, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock (no need to root the device)

-
F500S
- added (in Test Mode)
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write QCN,

Read/Write NVM, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock (no need to root the device)

������
New QCN files were uploaded into the Support Area

������
All supported operations are described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.6 is out!

We have added support for Samsung SM-T237P, SM-P355, SM-P355M, SM-P355Y, SM-N916K, SM-N916L, SM-N916S and more!

 

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.6 Release Notes

 

Added support for the following models:

-
SM-T237P
- added Direct Unlock, Repair IMEI, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery mode

-
SM-P355
- added Direct Unlock, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write/Repair EFS, Repair/Wipe Security, Read/Write QCN, Write Cert, Reset MSL, Reboot in Download/Recovery mode

-
SM-P355M
- added Direct Unlock, Read/Write NVM, Read/Write Security, Repair/Wipe security, Read/Write/Repair EFS, Read/Write QCN, Write Cert, Reset MSL, Reboot in Download/Recovery mode

-
SM-P355Y
- added Direct Unlock, Read/Write NVM, Read/Write Security, Repair/Wipe security, Read/Write/Repair EFS, Read/Write QCN, Write Cert, Reset MSL, Reboot in Download/Recovery mode

-
SM-N916K
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-N916L
- added Direct Unlock (in Test Mode), Write Firmware, Write Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-N916S
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

������ Improved Unlock operation for the following models:

-
SM-A3000, SM-A3009, SM-A300F, SM-A300FU, SM-A300G, SM-A300H, SM-A300M, SM-A300Y, SM-A300YZ

-
SM-A5000, SM-A500F, SM-A500FD, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500K, SM-A500L, SM-A500M, SM-A500S, SM-A500XZ, SM-A500Y, SM-A500YZ

-
SM-A7009, SM-A7000, SM-A700FD, SM-A700FZ, SM-A700H

-
SM-G360AZ, SM-G360BT, SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609, SM-G360F, SM-G360FY, SM-G360G, SM-G360GY, SM-G360M, SM-G360P

-
SM-G530FZ

-
SM-G7200, SM-G720AX, SM-G720NO, SM-G7202

-
SM-J500F, SM-J500FN, SM-J500G, SM-J500H, SM-J500M, SM-J500NO, SM-J500Y

-
SM-J700M, SM-J700H

-
SM-E500F, SM-E500H, SM-E500HQ, SM-E500M, SM-E500YZ

-
SM-E7000, SM-E700F, SM-E700H, SM-E700M

-
SM-P355, SM-P355M, SM-P355Y

-
SM-T355, SM-T355C

-
SM-T537R4, SM-T537V

-
SM-T555, SM-T555C

-
SM-T807J, SM-T807P, SM-T807R4, SM-T807V

������ Added Reset Screen Lock operation for the following models:

-
SM-A300F

-
SM-A300FU

-
SM-A300H

-
SM-J700H

-
SM-J700M

������ All supported operations are described in details in Software manual ("Cable & Manual" button in Software)

29.png

 

 

 

29.png

 

 

 

29.png


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box LG v.2.0.9 is out!

Cheer up! Another Octoplus world's first update is here! This release features world's first support for LG H950, H819, G350 and more!

Still not excited? Stay tuned for more! Octoplus - always ready to serve.

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.0.9 Release Notes:

������ Added support for the following models:

-
H950
- added
world's first
Direct Unlock
(no need root)
, Repair IMEI
(no need root)
, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM,

Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
H950PR
- added
world's first
Direct Unlock
(no need root)
, Repair IMEI
(no need root)
, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM,

Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock, Root Device

-
H819
- added
world's first
Direct Unlock
(no need root, in Test Mode)
, Repair IMEI
(no need root, in Test Mode)
, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address,

Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock

-
G350
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Read Codes, Read/Write/Repair EPPROM, Read/Write Full Flash, Repair Wi-Fi Address, Repair BT Address, Read Info

-
G360
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Read Codes, Read/Write/Repair EPPROM, Read/Write Full Flash, Repair BT Address, Read Info

������ All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

 

Find out more at:
www.octoplusbox.com


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.9 is out!

We have added support for Galaxy S5 Neo, Galaxy J7 and various Galaxy Tab S2!

 

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.9 Release Notes

������ Added support for the following models:

-
SM-G928T
- added Direct Unlock,
world's first
Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT.

-
SM-N920T
- added Direct Unlock,
world's first
Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT.

-
SM-J700F
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G903F
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G903FD
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G903M
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G903W
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T817W
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T710
- added Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T810
- added Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

������ All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

29.png

Find out more at:
www.octoplusbox.com


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

? Octoplus/Octopus Box Samsung v.2.1.1 - major features improvement! ?


 

120.png

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.1.1 is out!

A bit late, but not the last! In this release we have added new functions for Samsung A3, A5, A7, E5, E7, J1, J5, J7, S6, S6+, Note 5 phone series and more!

Still not excited? Stay tuned for more! New and hot and bomb and bang updates are on their way!

 

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.1.1 Release Notes:

?
Added Repair EFS * operation for the following models:

-
SM-G928T

-
SM-G928F

-
SM-G928I

-
SM-G928K

-
SM-G928L

-
SM-G928S

-
SM-G928W8

-
SM-G9287

-
SM-G9287C

-
SM-N920C

-
SM-N920T

-
SM-N920F

-
SM-N920G

-
SM-N920I

-
SM-N920K

-
SM-N920L

-
SM-N920S

-
SM-N9200

-
SM-N920W8

?
Added Reset Screen Lock (including Reset Pattern, Pin, Password, Fingerprint locks) operation for the following models:

-
SM-G900T

-
SM-G900T1

-
SM-G900L

-
SM-G900S

-
SM-G900P

-
SM-G900M

-
SM-G900MD

-
SM-G900W8

?
Added new functions for
Samsung A3, A5, A7, E5, E7, J1, J5, J7, T350, T355x, T715x, T810, T815x, T817x, S6, S6+, Note 5
phone series ("Reset FRP / Reactivation / EE" button, no need root, operation is performed via Download Mode) and many more (list is too long, so no need to mention each particular model
3.gif
):

-
Reset FRP Lock

-
Reset Samsung Account lock **

-
Reset EE lock

* To perform "Repair EFS" operation, you should put the device into the Download Mode manually.

Then you can try to perform "Repair EFS" operation to repair devices with "E: failed to mount / EFS (invalid argument)" problem.

WARNING! Phone's IMEI could be reset to default value (350000000000006 / 004400152020000) after that operation.

Hence, if possible, create a Security backup from Normal Mode before the operation!

 

** Reset Samsung Account lock works with Samsung S6 / S6+ and newer phone models

?
All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

29.png

 

 

29.png

Find out more at:
www.octoplusbox.com


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

? Octoplus/Octopus Box LG v.2.1.1 - another world's first update! ?


 

120.png

Octoplus/Octopus Box LG v.2.1.1 is out!

Today we are happy to announce another world's first update, featuring LG LS991 and LS996 phones support! We all strive to push forward your unlocking business by providing constant, top quality, weekly updates!

As usual, no annual payments, no additional fees.. Octoplus - always ready to serve!

 

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.1.1 Release Notes:

?
Added support for the following models:

-
LS991
- added
world's first
Direct Unlock (tested on ZV5 firmware), Repair IMEI,

Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Repair 3G/4G, Read/Write QCN, Repair MEID, Repair AKEY / SSD_A / SSD_B / OTKSL / SPC,

Repair MCC / MNC / MIN1 / MIN2 / Home SID / Home NID / Mobile Number, Read / Write PRL, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (dump NAND), Write Firmware, Reset Screen/FRP Lock

-
LS996
- added
world's first
Direct Unlock (tested on ZV4 firmware), Repair IMEI,

Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Repair 3G/4G, Read/Write QCN, Repair MEID, Repair AKEY / SSD_A / SSD_B / OTKSL / SPC,

Repair MCC / MNC / MIN1 / MIN2 / Home SID / Home NID / Mobile Number, Read / Write PRL, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (dump NAND), Write Firmware, Reset Screen/FRP Lock

-
F540K
- added Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN,

Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (dump NAND), Write Firmware, Reset Screen/FRP Lock

-
F540L
- added Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN,

Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (dump NAND), Write Firmware, Reset Screen/FRP Lock

-
F540S
- added Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN,

Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (dump NAND), Write Firmware, Reset Screen/FRP Lock

-
H811
- added Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (dump NAND), Write Firmware, Reset Screen/FRP Lock

-
H631
- added Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (dump NAND), Write Firmware, Reset Screen/FRP Lock

-
MS631
- added Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (dump NAND), Write Firmware, Reset Screen/FRP Lock

-
H345
- added Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (dump NAND), Write Firmware, Reset Screen/FRP Lock

-
MS345
- added Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (dump NAND), Write Firmware, Reset Screen/FRP Lock

-
H810
- added Write Firmware

-
H812
- added Write Firmware

?
New QCN files were uploaded into the Support Area

?
All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

 

 

 

Find out more at:
http://www.octoplusbox.com


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

6.gif ��Octoplus/Octopus Box Samsung 2.1.2 - added support for SM-B313E, SM-T817T & more!��


 

120.png

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.1.2 is out!

We have added support for Samsung SM-B313E, SM-G900T2, SM-G900T3, SM-T817T and additional support for other models!

 

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.1.2 Release Notes:

?
Added support for the following models:

 

-
SM-B313E
- added Direct Unlock, Read Codes, Read User Code, Repair IMEI A / B, Read / Write Cert, Read / Write / Repair NV, Read / Write Full Flash, Write Firmware

-
SM-G900T2
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read / Write Security, Read / Write QCN, Read / Write / Repair NVM, Read / Write EFS, Read PIT, Reboot in Download / Recovery

-
SM-G900T3
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Cert, Wipe Security, Read / Write Security, Read / Write QCN, Read / Write / Repair NVM, Read / Write EFS, Read PIT, Reboot in Download / Recovery

-
SM-T817T
- added Direct Unlock, Read Codes, Read / Write Cert, Firmware Write, Read / Write Security, Read / Write / Repair EFS, Reset FRP / Reactivation / EE Lock, Reboot in Download / Recovery Mode, Read PIT

?
Added Repair EFS* operation for the following models:

 

-
SM-T710

-
SM-T715C

-
SM-T715Y

-
SM-T715N0

-
SM-T810

-
SM-T815C

-
SM-T815Y

-
SM-T815N0

-
SM-T817W

?
Added "Reset FRP / Reactivation / EE Lock" operation for the following models:

 

-
SM-G350E

-
SM-G355H

-
SM-G355HN

-
SM-G355HQ

-
SM-G355M

-
SM-G360H

-
SM-G360HU

-
SM-G361H

-
SM-G361HU

-
SM-G531H

-
SM-T560

-
SM-T561

-
SM-T562

-
SM-Z130H

��
New Cert files were uploaded into the Support Area!

?
All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

* To perform "Repair EFS" operation, you should put the device into the Download Mode manually.

Then you can try to perform "Repair EFS" operation to repair devices with "Hang on logo" or with "E: failed to mount / EFS (invalid argument)" problem.

 

WARNING! Phone's IMEI could be reset to default value (350000000000006 / 004400152020000) after that operation.

Hence, if possible, create a Security backup from Normal Mode before the operation!

 

29.png

 

 

29.png


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

? Octoplus/Octopus Box LG v.2.1.2 - as usual, another world's first update! ?


 

120.png

Octoplus/Octopus Box LG v.2.1.2 is out!

We have added world's first support for LG H342, LG H343 and support for other models!

 

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.1.2 Release Notes:

? Added support for the following models:

-
H342
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A / B), Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read / Write NVM,

Read / Write QCN, Read / Reset Security, Write Security Backup, Write Firmware, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen / FRP Lock

-
H342F
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A / B), Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read / Write NVM,

Read / Write QCN, Read / Reset Security, Write Security Backup, Write Firmware, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen / FRP Lock

-
H342FT
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A / B), Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read / Write NVM,

Read / Write QCN, Read / Reset Security, Write Security Backup, Write Firmware, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen / FRP Lock

-
H342I
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A / B), Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read / Write NVM,

Read / Write QCN, Read / Reset Security, Write Security Backup, Write Firmware, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen / FRP Lock

-
H343
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A / B), Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read / Write NVM,

Read / Write QCN, Read / Reset Security, Write Security Backup, Write Firmware, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen / FRP Lock

-
H81
8
PA
- added Direct Unlock, Repair IMEI (A / B), Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read / Write / Repair NVM,

Read / Write QCN, Read / Repair Security, Write Security Backup, Write Firmware, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen / FRP Lock

-
V495
- added Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read / Write NVM, Read / Write QCN, Read Security,

Write Security Backup, Write Firmware, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
V496
- added Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read / Write NVM, Read / Write QCN, Read Security,

Write Security Backup, Write Firmware, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
H340
- added Reset Security

-
H340AR
- added Reset Security

-
H340F
- added Reset Security

-
H340G
- added Reset Security

-
H340H
- added Reset Security

-
H340N
- added Reset Security

-
H340Y
- added Reset Security

? Added Write Firmware operation for the following models:

-
D950, D950G, D950P, D950W

-
D951, D955, D956, D957, D958

-
D959, D959BK, D959TS

-
F340K, F340L, F340S

-
LS995

? New QCN files were uploaded into the Support Area

? All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

Find out more at:
http://www.octoplusbox.com

ویرایش شده توسط sfri.arash

نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Suite v.1.4.0 - more remote services added!


 

120.png

 

 

Octoplus/Octopus Suite v.1.4.0 is out!

 

We have added new remote services! Also fixed some connectivity issues.

Octoplus/Octopus Suite v.1.4.0 Release Notes:

 

 • Services added:

-
Samsung Europe Limited Country - NCK + MCK [1-3 Hours] - 215 credits

-
Samsung United Kingdom - All Levels [1-2 Days] - 275 credits

-
Samsung USA - NCK + Unfreeze [1-3 Days] - 135 credits

-
Samsung USA - NCK Only [1-2 Hours] - 125 credits

-
Samsung Argentina - (All models) - 200 credits

-
Amazon Fire Phone AT&T USA - 75 credits

-
HTC - AT&T USA - 35 credits

-
Microsoft AT&T USA - 75 credits

-
Nokia AT&T USA - 35 credits

-
Pantech AT&T USA - 35 credits

-
Sony Ericsson & Sony AT&T USA - 90 credits

 • Improved software connectivity for users behind NAT

 

 

 

 • How to check your balance:

  1. Go to "Support & Options" tab in the Software

  2. Enter your Username (login) and Password

  3. Press "Check balance" button

   

 

 • How to submit your IMEI for unlock:

  1. Go to "Remote Service" tab in the Software

  2. Select required service type from drop down menu

  3. If you click on "Information" button, it would bring you a brief description of each service

  4. Type your IMEI number to IMEI field

  5. Press "Send request" button in the Software

  6. To check your request status click on "My Orders history"

   

__________________________________________________ _________

 

 

 

Octoplus/Octopus Shell Software v1.1.6 is out!

 

Improved quite a few features!

 

 

Octoplus/Octopus Shell Software v1.1.6 Release Notes:

 • Improved Setup (Installers) files downloader

 • Improved help files viewer

 • Improved stability of main software

 • Released some other slight improvements

 


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

? Octoplus/Octopus Box LG v.2.1.3 - another world's first update! ?


 

120.png

Octoplus/Octopus Box LG v.2.1.3 is out!

What's up, guys? Today we are proud to announce LG Spirit and Escape 2 world's first support! Also in this release we present a new, root-less unlock algo for Sprint phones!

Still not excited? Stay tuned for more!

 

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.1.3 Release Notes:

?
Added support for the following models:

-
H442
- added
world's first
Direct Unlock (
no need Root
), Repair IMEI (A / B) (
no need Root
), Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read / Write NVM,

Read / Write QCN, Read / Reset Security, Write Security Backup, Write Firmware, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen / FRP Lock

-
H442F
- added
world's first
Direct Unlock (
no need Root
), Repair IMEI (A / B) (
no need Root
), Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read / Write NVM,

Read / Write QCN, Read / Reset Security, Write Security Backup, Write Firmware, Read Full Flash, Reset Screen / FRP Lock

-
H445
- added
world's first
Direct Unlock (in Test Mode,
no need Root
), Repair IMEI (
no need Root
), Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read / Write NVM,

Read / Write QCN, Read / Reset Security, Write Security Backup, Write Firmware, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen / FRP Lock

-
V497
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read / Write NVM, Read / Write QCN, Read Security, Write Security Backup,

Write Firmware, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
LS751
- added
world's first
Direct Unlock (
no need Root
)

?
Released new Unlock algorithm, which
does not require Root
for LG
Sprint
phones:

-
LS980

-
LS990

-
LS991

-
LS995

-
LS996

?
Added Reset Security for the following models:

-
H440

-
H440AR

-
H440F

-
H440N

-
H440V

-
H440Y

-
H443

?
All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

 

 


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

? Octoplus / Octopus Box Samsung v.2.1.4 - many many many.. ?


 

120.png

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.1.4 is out!

The season of coolest updates has begun! In today's release we have added support for Samsung Galaxy S4 Active LTE-A, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5 Sport, Galaxy J2, Galaxy Grand Prime and other models!

 

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.1.4 Release Notes:

?
Added support for the following models:

-
SHV-E470S
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read / Write / Repair NVM, Read / Write Security, Read / Write EFS, Repair / Wipe Security, Read / Write QCN, Write Cert, Reset MSL, Reboot in Download / Recovery mode, Read PIT

-
GT-I9195I
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read / Write / Repair NVM, Read / Write Security, Read / Write EFS, Repair / Wipe Security, Read / Write QCN, Write Cert, Reset MSL, Reboot in Download / Recovery mode, Read PIT

-
SM-G860P
- added Direct Unlock
(no need root)
, Domestic Unlock
(no need root)
, Read / Write NVM, Read / Write security, Read / Write QCN, Write Cert, Reset MSL

-
SM-J200H
- added Direct Unlock
(no need root)
, Read codes
(no need root)
, Repair IMEI (A / B), Repair Network, Write Firmware, Read / Write Cert (for IMEI A / B), Read / Write Security, Read / Write EFS

-
SM-G316U
- added Direct Unlock
(no need root)
, Read Codes
(no need root)
, Repair IMEI (A / B), Repair Network, Write Firmware, Read / Write Cert (A / B), Read / Write Security, Read / Write EFS

-
SM-G530A
- added Direct Unlock
(no need root
)
, Write Firmware, Reset FRP / Reactivation / EE lock, Write Cert, Wipe Security, Read / Write QCN, Read / Write / Repair NVM, Read / Write Security, Read / Write / Repair EFS

-
SM-G530FQ
- added Direct Unlock
(no need root
)
, Write Firmware, Reset FRP / Reactivation / EE lock, Write Cert, Wipe Security, Read / Write QCN, Read / Write / Repair NVM, Read / Write Security, Read / Write / Repair EFS

-
SM-P555K
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read / Write NVM, Read / Write Security, Read / Write / Repair EFS, Repair / Wipe Security, Read / Write QCN, Write Cert, Reset MSL, Reboot in Download / Recovery mode

-
SM-P555L
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read / Write NVM, Read / Write Security, Read / Write / Repair EFS, Repair / Wipe Security, Read / Write QCN, Write Cert, Reset MSL, Reboot in Download / Recovery mode

-
SM-P555S
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read / Write NVM, Read / Write Security, Read / Write / Repair EFS, Repair / Wipe Security, Read / Write QCN, Write Cert, Reset MSL, Reboot in Download / Recovery mode

?
Improved Unlock operation for SM-T217S. Problems with Network after unlock were eliminated

?
New Cert files were uploaded into the Support Area!

?
All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

29.png

 

 

 

 

29.png


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.