رفتن به مطلب
m.reza.7

جریانکشی

پست های پیشنهاد شده

برای سلامتی کسانی که علم خودشونو بدون ھیچ منتی در اختیار دیگران قرار میدن

قسمت اول

مقدمه

 

مقدمات کار :

منبع تغذیه را روي ولتاژ 4ولت تنظیم مي کنیم

گوشي را از لحاظ اب خورده گي وشوره بررسي مي کنیم

مرحله اول :تست جریان کشي قبل از فشردن کلید پاور

در این مرحله گوشي سالم نباید ھیچ جریاني را از منبع تغذیه بکشد )البته چون منابع تغذیه

اي که ما در تعمیر گاه استفاده مي کنیم جریان زیر

ma

10را صفر نشان مي دھد مي گوییم

ھیچ جریاني نمي کشد(

خوب در این مرحله اگر گوشي جریان مي کشد ایراد از قطعاتي است که تغذیه خود را

ازمستقیما از )

vbatt

مثبت کانکتور باتري( مي گیرند .اگر جریان کشي بالاي

MA

100

باشد معمولا قطعه معیوب داغ مي شود .

قطعاتي که تغذیه خود را مستقیما از باتري مي گیرند :پي اي یا پي اف-اي سي پاور اگثر

رگولاتور ھا اي سي

UI SWICH

و ...

اگر گوشي در این مرحله جریانکشي ندارد به مرحله بعد مي رویم

مرحله دوم :تست جریان کشي پس از فشردن کلید پاور

1

در این مرحله باید جریان کشي اصطلاحا بازي کند و کم و زیاد شود

الف:گوشي با فشردن کلید پاور ھیچ جریاني نکشد )در این حالت گوشي خاموش است و

روشن نمي شود(-یک باتري نسبتا شارژ روي گوشي گذاشته و شارژر را به گوشي متصل

مي کنیم اگر گوشي با شارژر روشن شود ایراد از کلید پاور و قطعات درمسیرآن است

اگر با شارژر روشن نشود معمولا ایراد از کریستال اصلي مي باشد یا قسمت بیس باند

)البته گاھي اوقات در گوشي ھاي سوني اریکسون مي تواند نرم افزار نیز باشد(

ب:با فشردن کلید پاور جریان کشي لحظه اي داشته باشد ):یعني تا زماني که دستمان روي

کلید پاور ھست گوشي جریان مي کشد وقتي که دستمان را از روي کلید پاور برمي داریم

جریان کشي صفر مي شود(

ب-:1جریان کشي لحظھ اي بالاي 150میلي امپر: معمولا وجود اتصالي یا خرابي در

قطعاتي کھ تغذیھ خود را از اي سي تغذیه مي گیرند

ب-:2جریان کشي لحظه اي در گوشي ھاي نوکیا زیر 100میلي امپر معمولا از وجود

قطعي یا خرابي در مسیر BSIکانکتور باتري

ب-:3جریان کشي لحظه اي در گوشي ھاي سوني اریکسون )معمولا حدود 60میلي امپر(

خرابي فایل )GDFSنرم افزار(

خرابي CPUیا فلش )سخت افزار(

ج-:1جریان کشي ثابت زیر MA100معمولا نرم افزار

ج-:2جریان کشي ثابت حدود 120میلي امپر معمولا از تغذیه سي پي یو و رم

ج-:3جریان کشي ثابت و بالا وجود اتصالي در برد یا قطعه

تست جریان کشي در حالت اماده بھ کار )(standby

در این حالت صبر مي کنیم تا گوشي بھ حالت اماده بکار برود ) lcdخاموش شود( در این

حالت جریان کشي باید مجددا صفر شود

اگر صفر نشد ایراد از قطعاتي است کھ تغذیھ خود را از اي سي تغذیه مي گیرند البته لازم

بھ ذکر است کھ در مواقعي که جریان کشي زیر 70میلي امپر مي باشد ایراد مي تواند از

و اما مرحله چھارم :تست جریان کشي در حالت تماس

گوشي را با سیم کارت روشن مي کنیم و شماره مي گیریم و جریان کشي گوشي را با

گوشي مشابه مقایسه مي کنیم

اگر جریان کشي از گوشي مشابه بیشتر بود ایراد از )پي اف( مي باشد

لازم به ذکر است کھ جریان کشي گوشي در حالت تماس بھ فاصله گوشي تا بي تي اس)انتن

شبکه ( و باند فرکانسي نیز ارتباط دارد پس باید جریان کشي در شرایط مساوي و در ھمان

مکان انجام پذیرد

جھت آشنایي با مبحث جریان كشي ابتدا میزان جریان و جریان كشي در یك گوشي سالم

مورد بررسي قرارخواھد گرفت.

براي این منظور میبایست ولتاژ وجریان منبع تغذیه را با توجه به ولتاژ وجریان باتري

گوشي تنظیم كرد. )ولتاژ در حدود 7/3و جریان 1آمپر مناسباست(.

سپس باتري گوشي را خارج كرده و پراپ قرمز منبع تغذیه را به پین مثبت وپراپ مشكي

را به پین منفي سوكت باتري در گوشي اتصال میدھیم .

در این مرحله قبل از فشردن كلید پاور و روشن كردن گوشي ، نمي بایست ھیچ

جریاني از منبع تغذیه كشیده شود در ادامه با فشردن كلید پاور مقداري جریان

كشیده میشود و گوشي روشن میشود در حالتیكه سیستم بالا آمد این جریان به

میزان 20/0آمپر )200میلي آمپر(خواھد رسید.

در این حالت كھ گوشي در حالت آماده بكار

((Standbayقرار دارد و فقط گوشي روشن است میزان جریان اندك اندك افت پیدا كرده

ودر حالتیكه نور پس زمینه LCDخاموش مي شود این جریان بین 01/0تا 03/0در حال

نوسان است در ادامه

با فشردن اولین كلید وانجام شماره گیري میزان جریان كم كم افزایش یافتھ و

نھایتا در لحظھ وصل وبرقراري تماس بھ مقدار 35/0تا 40/0آمپر خواھد رسید.

پس از برقراري تماس و شروع مكالمه با خاموش شدن نور پس زمینه جریان كم كم افت

كرده و درحدود 27/0تا 0 /30میرسد پس از اتمام مكالمھ جریان مانند

حالت قبلي كاھش یافتھ و در نھایت بین 01/0تا 03/0آمپر نوسان مي كند.

جریان كشي در گوشیھاي معیوب:

در صورت استفاده از منبع تغذیه به منظور جریان كشي ، تقریباً میتوان تشخیص

داد كھ عیب بھ به صورت زیر عمل كرد:

ابتدا ولتاژ روي باتري را خوانده سپس ولتاژ منبع تغذیه را به اندازه ولتاژ

باتري تنظیم كرده پرابھاي مثبت و منفي منبع تغذیه را به پلیتھاي مثبت

ومنفي كانكتور باتري درگوشي متصل میكنیم.

حالت اول:

چنانچھ با اتصال گوشي به منبع تغذیه و قبل از فشردن كلید پاور ،گوشي

مقداري جریان بكشد ) بیشتر از 100میلي آمپر( نشانگر عیب سخت افزاري و

وجود اتصالي و یا قطعه سوخته در برد گوشي میباشد.

بیشترین مورد اتصالي در قسمت تغذیه گوشي بوجود میآید.

باید توجه داشت كه در یك گوشي سالم معمولاً قبل از فشردن كلید پاور وروشن كردن

گوشي جریاني كشیده نمیشود.

حالت دوم:

اگر با فشردن كلید پاور، مقداري جریان كشیده شود و سپس جریان ثابت شود

نشانگر وجود لحیم مردگي ) سردي لحیم( در مدار و یا خرابي كریستال دستگاه

میباشد. كه در مورد لحیم مردگي با حرارت دادن برد گوشي بوسیله ھیتر در سطح

قطعات برد مشكل بر طرف خواھد شد.

حالت سوم:

چنانچه با فشردن كلید پاور، مقداري جریان كشیده شود سپس جریان صفر شود

نشانگر نقص در طبقه پردازش دستگاه ) شامل: (CPU ،RAM ، FLASHمیباشد كھ در

این صورت عیب نرم افزاري است وگوشي مي بایست فلش شود البتھ بعضا سردي لحیم

این آي سي ھا باعث اختلال در كاركرد گوشي مي شود در این صورت این آي سي ھا را

مختصري حرارت دھید.

حالت چھارم:

و در نھایت اگر با فشردن كلید پاور ھیچ جریاني كشیده نشود، نشانگر خرابي

كلید پاور ویا قطعي در مدارخصوصاً مسیر كلید پاور تا مي باشد.cpu

تذكر

:توجه شود درگوشیھایي كھ داراي 3و یا 4پلیت باتري میباشند براي روشن كردن

دستگاه در ھنگام فشردن كلید پاورو اتصال پرابھاي منبع تغذیه یك لحظه پراب

منفي منبع تغذیه علاوه بر اتصال با پلیت منفي اصلي با پلیتھاي منفي فرعي

(BSI/TEMP )

نیز اتصال پیدا كند.

نكات:

در تست جریان كشي در حالتیكه گوشي خاموش است و كلید پاور فشرده نشده

چنانچه میزان جریان كشیده شده زیر 50میلي آمپر )05/0آمپر( باشد ایراد اغلب نرم

افزاري است

* در تست جریان كشي چنانچه كلید پاور را زدید در این حالت ھر جریاني كھ

كشیده شود چھ كم و چه زیاد نشانگر اینست كه حداقل كلید پاور سالم است.

در گوشیھاي معیوب ، جریان كشي بالاي 100میلي آمپر میتواند در اثرخرابي آي سي پي

اف

یا تغذیه ویا وجود سولفاته شدید و كثیفي در مدارتغذیه و شارژ گوشیباشد.

در گوشیھاي معیوب چنانچه جریان كشي غیر طبیعي و بالا باشد ) بین 100تا 200

میلي آمپر( معمولا بعد از چند ثانیه قطعه خراب داغ خواھد شد و این موضوع تشخیص محل

خرابي را ساده میكند.

* وجود سولفاته و كثیفي در سطح برد ھمچنین اتصالي در مدار از عمده علل جریان كشي

غیر معمولي میباشد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...