m.reza.7

کاربر سایت
 • تعداد ارسال ها

  5
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

درباره m.reza.7

 • درجه
  کاربر سایت

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمی شود.

 1. سلام دوستان,با تشکر ,نحوه رایت این فایلها چطوریه ؟ چطور باید با این فایلها گوشی رو فلش کرد ؟
 2. m.reza.7

  جریانکشی

  برای سلامتی کسانی که علم خودشونو بدون ھیچ منتی در اختیار دیگران قرار میدن قسمت اول مقدمه مقدمات کار : منبع تغذیه را روي ولتاژ 4ولت تنظیم مي کنیم گوشي را از لحاظ اب خورده گي وشوره بررسي مي کنیم مرحله اول :تست جریان کشي قبل از فشردن کلید پاور در این مرحله گوشي سالم نباید ھیچ جریاني را از منبع تغذیه بکشد )البته چون منابع تغذیه اي که ما در تعمیر گاه استفاده مي کنیم جریان زیر ma 10را صفر نشان مي دھد مي گوییم ھیچ جریاني نمي کشد( خوب در این مرحله اگر گوشي جریان مي کشد ایراد از قطعاتي است که تغذیه خود را ازمستقیما از ) vbatt مثبت کانکتور باتري( مي گیرند .اگر جریان کشي بالاي MA 100 باشد معمولا قطعه معیوب داغ مي شود . قطعاتي که تغذیه خود را مستقیما از باتري مي گیرند :پي اي یا پي اف-اي سي پاور اگثر رگولاتور ھا اي سي UI SWICH و ... اگر گوشي در این مرحله جریانکشي ندارد به مرحله بعد مي رویم مرحله دوم :تست جریان کشي پس از فشردن کلید پاور 1 در این مرحله باید جریان کشي اصطلاحا بازي کند و کم و زیاد شود الف:گوشي با فشردن کلید پاور ھیچ جریاني نکشد )در این حالت گوشي خاموش است و روشن نمي شود(-یک باتري نسبتا شارژ روي گوشي گذاشته و شارژر را به گوشي متصل مي کنیم اگر گوشي با شارژر روشن شود ایراد از کلید پاور و قطعات درمسیرآن است اگر با شارژر روشن نشود معمولا ایراد از کریستال اصلي مي باشد یا قسمت بیس باند )البته گاھي اوقات در گوشي ھاي سوني اریکسون مي تواند نرم افزار نیز باشد( ب:با فشردن کلید پاور جریان کشي لحظه اي داشته باشد ):یعني تا زماني که دستمان روي کلید پاور ھست گوشي جریان مي کشد وقتي که دستمان را از روي کلید پاور برمي داریم جریان کشي صفر مي شود( ب-:1جریان کشي لحظھ اي بالاي 150میلي امپر: معمولا وجود اتصالي یا خرابي در قطعاتي کھ تغذیھ خود را از اي سي تغذیه مي گیرند ب-:2جریان کشي لحظه اي در گوشي ھاي نوکیا زیر 100میلي امپر معمولا از وجود قطعي یا خرابي در مسیر BSIکانکتور باتري ب-:3جریان کشي لحظه اي در گوشي ھاي سوني اریکسون )معمولا حدود 60میلي امپر( خرابي فایل )GDFSنرم افزار( خرابي CPUیا فلش )سخت افزار( ج-:1جریان کشي ثابت زیر MA100معمولا نرم افزار ج-:2جریان کشي ثابت حدود 120میلي امپر معمولا از تغذیه سي پي یو و رم ج-:3جریان کشي ثابت و بالا وجود اتصالي در برد یا قطعه تست جریان کشي در حالت اماده بھ کار )(standby در این حالت صبر مي کنیم تا گوشي بھ حالت اماده بکار برود ) lcdخاموش شود( در این حالت جریان کشي باید مجددا صفر شود اگر صفر نشد ایراد از قطعاتي است کھ تغذیھ خود را از اي سي تغذیه مي گیرند البته لازم بھ ذکر است کھ در مواقعي که جریان کشي زیر 70میلي امپر مي باشد ایراد مي تواند از و اما مرحله چھارم :تست جریان کشي در حالت تماس گوشي را با سیم کارت روشن مي کنیم و شماره مي گیریم و جریان کشي گوشي را با گوشي مشابه مقایسه مي کنیم اگر جریان کشي از گوشي مشابه بیشتر بود ایراد از )پي اف( مي باشد لازم به ذکر است کھ جریان کشي گوشي در حالت تماس بھ فاصله گوشي تا بي تي اس)انتن شبکه ( و باند فرکانسي نیز ارتباط دارد پس باید جریان کشي در شرایط مساوي و در ھمان مکان انجام پذیرد جھت آشنایي با مبحث جریان كشي ابتدا میزان جریان و جریان كشي در یك گوشي سالم مورد بررسي قرارخواھد گرفت. براي این منظور میبایست ولتاژ وجریان منبع تغذیه را با توجه به ولتاژ وجریان باتري گوشي تنظیم كرد. )ولتاژ در حدود 7/3و جریان 1آمپر مناسباست(. سپس باتري گوشي را خارج كرده و پراپ قرمز منبع تغذیه را به پین مثبت وپراپ مشكي را به پین منفي سوكت باتري در گوشي اتصال میدھیم . در این مرحله قبل از فشردن كلید پاور و روشن كردن گوشي ، نمي بایست ھیچ جریاني از منبع تغذیه كشیده شود در ادامه با فشردن كلید پاور مقداري جریان كشیده میشود و گوشي روشن میشود در حالتیكه سیستم بالا آمد این جریان به میزان 20/0آمپر )200میلي آمپر(خواھد رسید. در این حالت كھ گوشي در حالت آماده بكار ((Standbayقرار دارد و فقط گوشي روشن است میزان جریان اندك اندك افت پیدا كرده ودر حالتیكه نور پس زمینه LCDخاموش مي شود این جریان بین 01/0تا 03/0در حال نوسان است در ادامه با فشردن اولین كلید وانجام شماره گیري میزان جریان كم كم افزایش یافتھ و نھایتا در لحظھ وصل وبرقراري تماس بھ مقدار 35/0تا 40/0آمپر خواھد رسید. پس از برقراري تماس و شروع مكالمه با خاموش شدن نور پس زمینه جریان كم كم افت كرده و درحدود 27/0تا 0 /30میرسد پس از اتمام مكالمھ جریان مانند حالت قبلي كاھش یافتھ و در نھایت بین 01/0تا 03/0آمپر نوسان مي كند. جریان كشي در گوشیھاي معیوب: در صورت استفاده از منبع تغذیه به منظور جریان كشي ، تقریباً میتوان تشخیص داد كھ عیب بھ به صورت زیر عمل كرد: ابتدا ولتاژ روي باتري را خوانده سپس ولتاژ منبع تغذیه را به اندازه ولتاژ باتري تنظیم كرده پرابھاي مثبت و منفي منبع تغذیه را به پلیتھاي مثبت ومنفي كانكتور باتري درگوشي متصل میكنیم. حالت اول: چنانچھ با اتصال گوشي به منبع تغذیه و قبل از فشردن كلید پاور ،گوشي مقداري جریان بكشد ) بیشتر از 100میلي آمپر( نشانگر عیب سخت افزاري و وجود اتصالي و یا قطعه سوخته در برد گوشي میباشد. بیشترین مورد اتصالي در قسمت تغذیه گوشي بوجود میآید. باید توجه داشت كه در یك گوشي سالم معمولاً قبل از فشردن كلید پاور وروشن كردن گوشي جریاني كشیده نمیشود. حالت دوم: اگر با فشردن كلید پاور، مقداري جریان كشیده شود و سپس جریان ثابت شود نشانگر وجود لحیم مردگي ) سردي لحیم( در مدار و یا خرابي كریستال دستگاه میباشد. كه در مورد لحیم مردگي با حرارت دادن برد گوشي بوسیله ھیتر در سطح قطعات برد مشكل بر طرف خواھد شد. حالت سوم: چنانچه با فشردن كلید پاور، مقداري جریان كشیده شود سپس جریان صفر شود نشانگر نقص در طبقه پردازش دستگاه ) شامل: (CPU ،RAM ، FLASHمیباشد كھ در این صورت عیب نرم افزاري است وگوشي مي بایست فلش شود البتھ بعضا سردي لحیم این آي سي ھا باعث اختلال در كاركرد گوشي مي شود در این صورت این آي سي ھا را مختصري حرارت دھید. حالت چھارم: و در نھایت اگر با فشردن كلید پاور ھیچ جریاني كشیده نشود، نشانگر خرابي كلید پاور ویا قطعي در مدارخصوصاً مسیر كلید پاور تا مي باشد.cpu تذكر :توجه شود درگوشیھایي كھ داراي 3و یا 4پلیت باتري میباشند براي روشن كردن دستگاه در ھنگام فشردن كلید پاورو اتصال پرابھاي منبع تغذیه یك لحظه پراب منفي منبع تغذیه علاوه بر اتصال با پلیت منفي اصلي با پلیتھاي منفي فرعي (BSI/TEMP ) نیز اتصال پیدا كند. نكات: در تست جریان كشي در حالتیكه گوشي خاموش است و كلید پاور فشرده نشده چنانچه میزان جریان كشیده شده زیر 50میلي آمپر )05/0آمپر( باشد ایراد اغلب نرم افزاري است * در تست جریان كشي چنانچه كلید پاور را زدید در این حالت ھر جریاني كھ كشیده شود چھ كم و چه زیاد نشانگر اینست كه حداقل كلید پاور سالم است. در گوشیھاي معیوب ، جریان كشي بالاي 100میلي آمپر میتواند در اثرخرابي آي سي پي اف یا تغذیه ویا وجود سولفاته شدید و كثیفي در مدارتغذیه و شارژ گوشیباشد. در گوشیھاي معیوب چنانچه جریان كشي غیر طبیعي و بالا باشد ) بین 100تا 200 میلي آمپر( معمولا بعد از چند ثانیه قطعه خراب داغ خواھد شد و این موضوع تشخیص محل خرابي را ساده میكند. * وجود سولفاته و كثیفي در سطح برد ھمچنین اتصالي در مدار از عمده علل جریان كشي غیر معمولي میباشد .
 3. m.reza.7

  تعریف فایلهای بیس باند گوشی

  فایل QCNچیست ؟ است . فایلQualcomm Calibration Network مخففQCN QCNحاوی اطلاعات شبکه ) (G,3G,4G٢میباشد و اطلاعات شبکه را در فایل امنیتی NVMترمیم میکند. در مواقعی از فایل QCNاستفاده میکنیم که بعد از فلش ؛ آنلاک و … مشکلاتی از قبیل Not Register Network و یا مشکلات دیگر شبکه مواجه باشیم . قبل از استفاده از QCNنکات زیر را توجه کنید : با فایل QCNنمی توان Basbandرا ترمیم کرد در مدل دستگاه و QCNدقت کنید اشتباه در نصب ممکن است باعث پریدن Basebandدستگاه شما شود . قبل از استفاده از QCNبھتر است توسط باکس از قسمت ھای مختلف پشتیبان ) (Backupبگیرد . QCN مشکلات IMEIرا حل نمیکند. فایل Certچیست ؟ تمامی مدل ھای ٢٠١۴و ٢٠١۵سامسونگ سیستم امنیتی جدید برای Imeiدارند. Certبه معنی مجوز و مخفف Certificateاست که اطلاعات شبکه ) (Lock , Unlockو سریال در این فایل است . قبل از استفاده به نکات زیر را توجه کنید برای رایت این فایل Certباید ابتدا EFSدستگاه را ریست کنید و سپس فایل Certرای بر روی دستگاه خود رایت کنید . در جواب نگرفتن با یک فایل فایل دیگری را تست کنید . فایل ھای Certبر اساس Key IDاست . مدل ھایی که Key IDآنھا یکسان باشد میتوانید از فایل Certبرای یک دیگر استفاده کنید) بعد از رایت فایل Certاطلاعات شبکه فایل Certکاملا به دستگاه شما انتقال پیدا میکند , به عنوان مثال دستگاھی که فایل Certاز آن خوانده) (Readشده آنلاک باشد بعد از نصب فایل Certدستگاه شما ھم آنلاک میشود . برای استفاده از فایل Certباید دستگاه روت باشد . در مدل ھای جدید سامسونگ با زدن کد # *#٠٠١١نیاز به فایل Certمشخص شده است , به صورتی که بعد زدن کد در صفحه کلید گوشی با پیغام Imei Cert Pass نیازی به فایل Certندارد و در صورتی که پیغام Imei Cert Failداد نیاز به فایل Certدارد . فایل EFSچیست ؟ در تمامی گوشی و تبلت ھای برند سامسونگ پوشه ای بنام EFSوجود دارد که در آن اطلاعات مھمی شامل بیس باند، مک آدرس، … IMEIقرار میگیرد اگر داده ھای این پوشه به ھر علتی نظیر تعویض رام حذف شود بیس باند unknown میشود در نتیجه اسمارت فون شما آنتن ندارد. برای حل این مشکل چاره ای جز بردن گوشی به تعمیرگاه ھای معتبر موبایل و یا نمایندگی ھای محصول با صرف ھزینه زیاد ندارید. پاک شدن یا آسیب دیدن فولدر EFSبعد از فلش رام در دیوایس ھای برند سامسونگ رایج است بنابراین قبل از نصب رام و کاستوم رام بر روی اسمارت فون برند سامسونگ خود با آموزش زیر از پوشه EFSبکاپ تھیه کنید تا در صورت مواجه با این مشکل بتوانید آن را رستور کنید با ما ھمراه باشید. فایل FRPچیست ؟ مدتی است گوشی ھای سامسونگ با امنیت جدیدی وارد بازار میشوند که نام این سیستم امنیتی frpھست.قبل از آموزش برای غیر فعال کردن این امنیت ابتدا به تعریف اون میپردازیم.و بعد از آن نحوه فعال و غیرفعال کردنش میپردازیم. به امنیتی گفتهfactory reset protection یا ھمانFRP میشود که در سامسونگ ھا تعبیه شده تا افراد دیگری بجز مالک دیوایس سامسونگ نتوانند از دستگاه استفاده کنند. این قفل چه زمانی فعال میشود؟ اگر به گوشی ھای سامسونگ حساب جیمیل بدھید این قفل فعال میشود. چه زمانی گوشی قفل میشود؟اگر به گوشی سامسونگ که frpدر آن فعال است بطور ناگھانی فلش زده شود…یا اطلاعات گوشی را از منوی ریکاوری حذف کنید، بعد از روشن شدن دستگاه اندرویدی خود خواھید که برای گذراندن مراحل ابتدایی آماده بکار گوشی نیاز به وصل شدن به وایفای را دارد.بعد از وصل شدن به وای فای گوشی وارد صفحه ای میشود که از شما حساب جیمیل را میخواھد و تا زمانیکه این حساب را وارد نکرده اید نمیتوانید از گوشی استفاده کنید.
 4. نکات و موارد مهم کار سخت افزار الف- همه عیوب را از مشتری سوال کنید( عیب دیگه ای نداره؟).... ب- علت به وجود آمدن چی بوده( آب-ضربه- خود به خود- توی شارژ و...) ج-رمز و الگو را بپرسید د-عیوبی مانند آب ضربه شارژ خالی کردن انتن حتما حتما به شرط خاموشی گرفته بشه ح-سیم کارت مموری درب پشت در حد امکات گرفته نشه خ-در مورد اطلاعات داخلی با مشتری طی کنید شر نشه در موقع باز کردن حوصله و دقت به خرج دهید عجله ای کار را تحویل نگیرید تحویل فوری. کارعجله ای میشه. ماست مای میشه اگر تا به حال گوشی را باز نکرده اید حتما طرز صحیح باز کردنش را آموزش ببینید • lcdتاچ را با دقت باز کنید(کمی حرارت روی چسبش و با اسپاتول با کنید ) گوشی های آب خورده را بدون سرویس برد به منبع نزنید قبل از زدن گوشی به منبع ولتاژ منبع جک کنید زیاد نباشه بعضی pf ها حساس هستند قبل از به منبع زدن + و - سوکت را درست جک کنید به هیچ عنوان گوشی را روی دست باز نکنید حتما روی میز کار • سعی کنید قوطی پنیری بگیرید و اجزای باژ شده را مجزا کنید • گوشی را با ناخن باز نکنید • برای باز کردن ic که لحیمی هست حتما با حرارت سریع روی شیلد این کار را بکنید موقع لحیم و هیت دادن طرف دیگه برد را برسی کنید حد امکان از زیر باشه ایر و حرارت را با توجه به نیاز انتخاب کنید... زیاد نباشه روغن لحیم را به جای روغن فلکسی استفاده نکنید بدون لوپ کار خوب در نمیاد هویه یکی از ابزار مهم کار تعمیرات هست بهترین را بخرید موقع لحیم کارت مراقب دود روغن باشید لایک دوستان :u_e41d::u_e00e: