رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

لاگ فلش lt22i


ارسال های توصیه شده

RUNNING v 1.1423/01.10/UNI

07/19/2016 07:37:38 ب.ظ CARD SERIAL 00093001

07/19/2016 07:37:38 ب.ظ USBFLASH DRIVER VERSION 03.01.00.00

07/19/2016 07:43:39 ب.ظ SIGNED MODE (USING SERVER)

07/19/2016 07:43:39 ب.ظ CFG:100000000000

07/19/2016 07:43:40 ب.ظ PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW

07/19/2016 07:43:40 ب.ظ PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

07/19/2016 07:47:09 ب.ظ

07/19/2016 07:47:09 ب.ظ RUNNING S1_BOOT VER "R10E013"

07/19/2016 07:47:09 ب.ظ

07/19/2016 07:47:09 ب.ظ ACTIVE_COMP_AID : 0001

07/19/2016 07:47:09 ب.ظ HWCONF_AID : 0001

07/19/2016 07:47:09 ب.ظ LOADER_AID : 0001

07/19/2016 07:47:09 ب.ظ BOOT_AID : 0001

07/19/2016 07:47:09 ب.ظ

07/19/2016 07:47:13 ب.ظ [ llcomm: 00010000,00008000 ]

07/19/2016 07:47:13 ب.ظ DEVICE ID: 7D90862F4050163330F7C9F6F12534EB2DBD8667

07/19/2016 07:47:13 ب.ظ FLASH ID: "0015/00000000"

07/19/2016 07:47:13 ب.ظ LOADER VERSION: "R5E006"

07/19/2016 07:47:13 ب.ظ

07/19/2016 07:47:13 ب.ظ PHONE IMEI : 35529905182233

07/19/2016 07:47:13 ب.ظ writing "E:\setools\fileflash\lt22i\lt 22i 6_2_A1\6_2_A_1_100.FSP_Nypon_HUTCH_1262_1412_S1_SW_LIVE_3065_PID1_0002.R3H.zip"

07/19/2016 07:47:13 ب.ظ Processing package

07/19/2016 07:47:13 ب.ظ 6_2_A_1_100.FSP_Nypon_HUTCH_1262_1412_S1_SW_LIVE_3065_PID1_0002.R3H.zip

07/19/2016 07:47:13 ب.ظ

07/19/2016 07:47:13 ب.ظ Testing package integrity ...

07/19/2016 07:47:30 ب.ظ PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin

07/19/2016 07:47:36 ب.ظ PROCESSING: system_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin

07/19/2016 07:49:56 ب.ظ PROCESSING: modemfs_S1-MODEMSW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin

07/19/2016 07:49:56 ب.ظ Processing UPDATE files

07/19/2016 07:49:56 ب.ظ SKIP: simlock.ta

07/19/2016 07:49:56 ب.ظ writing "E:\setools\fileflash\lt22i\lt 22i 6_2_A1\6_2_A_1_100.APP_SW_Nypon_CUC_1263_4636_S1_SW_LIVE_3065_PID1_0002.zip"

07/19/2016 07:49:56 ب.ظ Processing package

07/19/2016 07:49:56 ب.ظ 6_2_A_1_100.APP_SW_Nypon_CUC_1263_4636_S1_SW_LIVE_3065_PID1_0002.zip

07/19/2016 07:49:56 ب.ظ

07/19/2016 07:49:56 ب.ظ Testing package integrity ...

07/19/2016 07:49:57 ب.ظ PROCESSING: partition-image_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-MBR.sin

07/19/2016 07:49:57 ب.ظ PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin

07/19/2016 07:49:58 ب.ظ PROCESSING: apps_log_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin

07/19/2016 07:49:59 ب.ظ PROCESSING: kernel_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin

07/19/2016 07:50:00 ب.ظ PROCESSING: fotakernel_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin

07/19/2016 07:50:01 ب.ظ PROCESSING: modem_S1-MODEMSW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin

07/19/2016 07:50:02 ب.ظ SKIP: partition-image_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-MBR.sin

07/19/2016 07:50:02 ب.ظ PROCESSING: prcmu_S1-SW-LIVE-3065-PID1-0002-S1-PARTITION.sin

07/19/2016 07:50:03 ب.ظ Elapsed: 383 seconds

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...