به انجمن خوش آمدید

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما قادر به ایجاد موضوعات، پاسخ به موضوعات موجود، ارسال اعتبار به اعضای دیگر خود، رسیدن پیام شخصی خود، به روز رسانی وضعیت پست، مدیریت نمایه خود و خیلی بیشتر خواهد بود. پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

shahryar22

لاگ فلش st-18i

پست های پیشنهاد شده

07/24/2016 04:48:32 ب.ظ RUNNING v 1.1423/01.10/UNI

07/24/2016 04:48:32 ب.ظ CARD SERIAL 00093001

07/24/2016 04:48:32 ب.ظ USBFLASH DRIVER VERSION 03.01.00.00

07/24/2016 04:55:44 ب.ظ SIGNED MODE (USING SERVER)

07/24/2016 04:55:44 ب.ظ CFG:100000000000

07/24/2016 04:55:45 ب.ظ PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW

07/24/2016 04:55:45 ب.ظ PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

07/24/2016 04:56:04 ب.ظ

07/24/2016 04:56:04 ب.ظ RUNNING S1_EROM VER "R9B031"

07/24/2016 04:56:04 ب.ظ

07/24/2016 04:56:04 ب.ظ EROM_AID : 0001

07/24/2016 04:56:04 ب.ظ LOADER_AID : 0001

07/24/2016 04:56:04 ب.ظ SW_AID : 0001

07/24/2016 04:56:04 ب.ظ CUST_AID : 0001

07/24/2016 04:56:04 ب.ظ SIM_LOCK_AID : 0001

07/24/2016 04:56:04 ب.ظ

07/24/2016 04:56:08 ب.ظ [ llcomm: 00010000,00008000 ]

07/24/2016 04:56:08 ب.ظ DEVICE ID: 3847D35D64567EB1BED66B2549F45B597A818C98

07/24/2016 04:56:08 ب.ظ FLASH ID: "0098/00B3"

07/24/2016 04:56:08 ب.ظ LOADER VERSION: "R4A069"

07/24/2016 04:56:08 ب.ظ

07/24/2016 04:56:08 ب.ظ PHONE IMEI : 35273805171685

07/24/2016 04:56:08 ب.ظ writing "E:\setools\fileflash\st18\4.0.3\4_1_L_0_8.FSP_Ayame_3_UK_HUTCH_I_1255_1797_S1_SW_LIVE_883F_PID1_0001.R3I.zip"

07/24/2016 04:56:08 ب.ظ Processing package

07/24/2016 04:56:08 ب.ظ 4_1_L_0_8.FSP_Ayame_3_UK_HUTCH_I_1255_1797_S1_SW_LIVE_883F_PID1_0001.R3I.zip

07/24/2016 04:56:08 ب.ظ

07/24/2016 04:56:08 ب.ظ Testing package integrity ...

07/24/2016 04:56:17 ب.ظ PROCESSING: amss_fs_ayame_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin

07/24/2016 04:56:17 ب.ظ PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin

07/24/2016 04:56:17 ب.ظ ERROR [ SECURITY_CLASS: IMAGE_ADDRESS_RANGE, Failed_to_verify_partition_info ]

07/24/2016 04:56:17 ب.ظ DATA block [000003/000003] not accepted

07/24/2016 04:56:17 ب.ظ Break

07/24/2016 04:56:17 ب.ظ Elapsed: 32 seconds

07/24/2016 04:56:46 ب.ظ SIGNED MODE (USING SERVER)

07/24/2016 04:56:46 ب.ظ CFG:100000000000

07/24/2016 04:56:46 ب.ظ PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW

07/24/2016 04:56:46 ب.ظ PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

07/24/2016 04:56:59 ب.ظ

07/24/2016 04:56:59 ب.ظ RUNNING S1_EROM VER "R9B031"

07/24/2016 04:56:59 ب.ظ

07/24/2016 04:56:59 ب.ظ EROM_AID : 0001

07/24/2016 04:56:59 ب.ظ LOADER_AID : 0001

07/24/2016 04:56:59 ب.ظ SW_AID : 0001

07/24/2016 04:56:59 ب.ظ CUST_AID : 0001

07/24/2016 04:56:59 ب.ظ SIM_LOCK_AID : 0001

07/24/2016 04:56:59 ب.ظ

07/24/2016 04:57:03 ب.ظ [ llcomm: 00010000,00008000 ]

07/24/2016 04:57:03 ب.ظ DEVICE ID: 3847D35D64567EB1BED66B2549F45B597A818C98

07/24/2016 04:57:03 ب.ظ FLASH ID: "0098/00B3"

07/24/2016 04:57:03 ب.ظ LOADER VERSION: "R4A069"

07/24/2016 04:57:03 ب.ظ

07/24/2016 04:57:03 ب.ظ PHONE IMEI : 35273805171685

07/24/2016 04:57:03 ب.ظ writing "E:\setools\fileflash\st18\4.0.3\4_1_L_0_8.FSP_Ayame_3_UK_HUTCH_I_1255_1797_S1_SW_LIVE_883F_PID1_0001.R3I.zip"

07/24/2016 04:57:03 ب.ظ Processing package

07/24/2016 04:57:03 ب.ظ 4_1_L_0_8.FSP_Ayame_3_UK_HUTCH_I_1255_1797_S1_SW_LIVE_883F_PID1_0001.R3I.zip

07/24/2016 04:57:03 ب.ظ

07/24/2016 04:57:03 ب.ظ Testing package integrity ...

07/24/2016 04:57:09 ب.ظ PROCESSING: amss_fs_ayame_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin

07/24/2016 04:57:10 ب.ظ PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin

07/24/2016 04:57:10 ب.ظ ERROR [ SECURITY_CLASS: IMAGE_ADDRESS_RANGE, Failed_to_verify_partition_info ]

07/24/2016 04:57:10 ب.ظ DATA block [000003/000003] not accepted

07/24/2016 04:57:10 ب.ظ Break

07/24/2016 04:57:10 ب.ظ Elapsed: 24 seconds

07/24/2016 04:57:26 ب.ظ SIGNED MODE (USING SERVER)

07/24/2016 04:57:26 ب.ظ CFG:100000000000

07/24/2016 04:57:26 ب.ظ PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW

07/24/2016 04:57:26 ب.ظ PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

07/24/2016 04:57:35 ب.ظ

07/24/2016 04:57:35 ب.ظ RUNNING S1_EROM VER "R9B031"

07/24/2016 04:57:35 ب.ظ

07/24/2016 04:57:35 ب.ظ EROM_AID : 0001

07/24/2016 04:57:35 ب.ظ LOADER_AID : 0001

07/24/2016 04:57:35 ب.ظ SW_AID : 0001

07/24/2016 04:57:35 ب.ظ CUST_AID : 0001

07/24/2016 04:57:35 ب.ظ SIM_LOCK_AID : 0001

07/24/2016 04:57:36 ب.ظ

07/24/2016 04:57:39 ب.ظ [ llcomm: 00010000,00008000 ]

07/24/2016 04:57:40 ب.ظ DEVICE ID: 3847D35D64567EB1BED66B2549F45B597A818C98

07/24/2016 04:57:40 ب.ظ FLASH ID: "0098/00B3"

07/24/2016 04:57:40 ب.ظ LOADER VERSION: "R4A069"

07/24/2016 04:57:40 ب.ظ

07/24/2016 04:57:40 ب.ظ PHONE IMEI : 35273805171685

07/24/2016 04:57:40 ب.ظ writing "E:\setools\fileflash\st18\4.0.3\4_1_B_0_431.FSP_Urushi_CUSTOMIZED_MEA_WORLD_I_1252_6163_S1_SW_LIVE_883F_PID1_0001.R1I.zip"

07/24/2016 04:57:40 ب.ظ Processing package

07/24/2016 04:57:40 ب.ظ 4_1_B_0_431.FSP_Urushi_CUSTOMIZED_MEA_WORLD_I_1252_6163_S1_SW_LIVE_883F_PID1_0001.R1I.zip

07/24/2016 04:57:40 ب.ظ

07/24/2016 04:57:40 ب.ظ Testing package integrity ...

07/24/2016 04:57:47 ب.ظ PROCESSING: amss_fs_urushi_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin

07/24/2016 04:57:47 ب.ظ PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin

07/24/2016 04:57:52 ب.ظ PROCESSING: system_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin

07/24/2016 05:00:11 ب.ظ Processing UPDATE files

07/24/2016 05:00:11 ب.ظ SKIP: simlock.ta

07/24/2016 05:00:11 ب.ظ writing "E:\setools\fileflash\st18\4.0.3\4_1_B_0_431.APP_SW_Urushi_GENERIC_1248_9545_S1_SW_LIVE_883F_PID1_0001.zip"

07/24/2016 05:00:11 ب.ظ Processing package

07/24/2016 05:00:11 ب.ظ 4_1_B_0_431.APP_SW_Urushi_GENERIC_1248_9545_S1_SW_LIVE_883F_PID1_0001.zip

07/24/2016 05:00:11 ب.ظ

07/24/2016 05:00:12 ب.ظ Testing package integrity ...

07/24/2016 05:00:12 ب.ظ PROCESSING: apps_log_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin

07/24/2016 05:00:12 ب.ظ PROCESSING: adsp_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin

07/24/2016 05:00:15 ب.ظ PROCESSING: fota0_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin

07/24/2016 05:00:16 ب.ظ PROCESSING: fota1_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin

07/24/2016 05:00:17 ب.ظ PROCESSING: kernel_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin

07/24/2016 05:00:19 ب.ظ PROCESSING: amss_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION.sin

07/24/2016 05:00:26 ب.ظ PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-883F-PID1-0001-S1-PARTITION-WITH-SPARE.sin

07/24/2016 05:00:28 ب.ظ Elapsed: 181 seconds

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.