رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

آخرین اخبار و بروزرسانی های SPT BOX


sfri.arash

ارسال های توصیه شده

آخرین اخبار و آپدیت باکسSPT در این تاپیک

 

* SM-T335 F/U/Super Imei

* SM-T321 U/Super Imei

* SM-T320 U/Super Imei

* SM-G7508Q F/U/Super Imei

* SM-N9106W F/U/Super Imei

* SM-N9108V F/U/Super Imei

* SM-N9109W F/U/Super Imei

* SM-N9100 F/U/Super Imei

* SM-G8508S F/U/Super Imei

* SM-G900P F/U/Super Imei

* SM-G900R7 F/U/Super Imei

* SM-N900A F/U/Super Imei

* SM-G3608 F/U/Super Imei

* SM-G850S F/U/Super Imei

* SM-G850M F/U//Super Imei

* SM-G850L F/U//Super Imei

* SM-G850K F/U//Super Imei

* SM-G850FQ F/U//Super Imei

* SM-G3509I U/Super Imei

* SM-N900D F/U/Super Imei

* SM-G386T1 F/U/Super Imei

* SM-G386T F/U/Super Imei

* SM-A3000 F/U/Super Imei

* GT-I9150 F/U/Super Imei

* SM-G7109 U/Super Imei

* SCH-P709E F/U/Super Imei

* SM-G313HN F/U/Super Imei

* SM-G313MY F/U/Super Imei

* SM-G313M F/U/Super Imei

* SM-G313HY F/U/Super Imei

* SM-G313HU F/U/Super Imei

* SM-G710 F/U/Super Imei

* SM-G350E F/U/Super Imei

* SM-G870W F/U/Super Imei

* SM-G870D F/U/Super Imei

* SM-G870A F/U/Super Imei

* SM-G870F F/U/Super Imei

* SM-N910CQ F/U/Super Imei

* SM-N910C F/U/Super Imei

* SM-T805Y F/U/Super Imei

* SM-T805M F/U/Super Imei

* SM-G870A U/Super Imei

* GT-S7278 U/Super Imei

* GT-I9308 U/Super Imei

* SM-A5000 U/Super Imei

* SM-G906K F/U/Super Imei

* SM-G906L F/U/Super Imei

* SM-N915S U/Super Imei

* SM-P905 F/U/Super Imei

* SM-T705C F/U/Super Imei

* SM-T705 F/U/Super Imei

* GT-I9158V F/U/Super Imei

* SM-N910F U/Super Imei

* SM-N910A U/Super Imei

* SM-N910W8 F/U/Super Imei

* SM-N910T F/U/Super Imei

* SM-N910G F/U/Super Imei

* GT-I9515 F/U/Super Imei

* SM-G5309W F/U/Super Imei

* SM-G5306W F/U/Super Imei

* SM-T531 F/U/Super Imei

* SM-T805C F/U/Super Imei

* SM-T805 F/U/Super Imei

* SM-W2015 U/Super Imei

* SM-T325 U/Super Imei

* SM-G850F U/Super Imei

* SM-G850K U/Super Imei

* SM-G850L U/Super Imei

* SM-C115 F/U/Super Imei

* SM-C1158 F/U/Super Imei

* SM-G530H F/U/Super Imei

* SM-W2014 U/Super Imei

* SM-G3568V U/Super Imei

* SM-T2558 U/Super Imei

* SM-T2556 U/Super Imei

* SM-T705C U/Super Imei

* SM-T705 U/Super Imei

* SM-G5308W U/Super Imei

* SM-G5108Q U/Super Imei

* SM-G3586V U/Super Imei

* GT-I8262 U/Super Imei

* GT-G7272C F/U/Super Imei

* SM-G3556D F/U/Super Imei

* SM-G3518 U/Super Imei

* SM-G3588V U/Super Imei

* SM-G3502C U/Super Imei

* SM-G3502I U/Super Imei

* SM-G3508I U/Super Imei

* SM-G7508Q U/Super Imei

* SM-G7108V U/Super Imei

* SM-I9508V U/Super Imei

* SM-I9158P U/Super Imei

* SM-I9152P U/Super Imei

* SM-G3508J U/Super Imei

* SM-N750K U/Super Imei

* SM-N910S F/U/Super Imei

* GT-S7580L F/U/i

* GT-I8190T F/U/i

* SGH-T399 F/U/i

* GT-B9388 U/I

* SM-G850F Flash

* SM-G7105 F

* SM-A5000 F

* SM-G5308W F

* SM-T530 F

* SM-P605 F

* SM-P600 F

* SM-T900 F

* SM-N910F F

* SM-N910A F

* SM-R381 F

* SM-R380 F

* SM-G355H F

* 250GB new Firmware Uploaded Support Area

 

 

 

دانلود:

 

 

http://ttp://support.sptbox2.com/SPTCARD1957.rar

 

A real friend is one who watch you face but see your heart

 

لینک ارسال
 • 1 ماه بعد...

NEWS:

 

* SM-A300F Flash UnLock Super IMEI Repair

* GT-I9060M Flash UnLock IMEI

* GT-I9060I Flash UnLock IMEI

* SM-N750S UnLock Super IMEI Repair

* SHV-E370K Flash UnLock IMEI

* SM-N7509V Flash UnLock Super IMEI Repair

* SM-A700H Flash

* SM-A700FD Flash

* SM-E700H Flash

* SM-A7000 Flash

* SM-G920S Flash

* SM-G920L Flash

* SM-G920K Flash

* SM-G920V Flash

* SM-G920T1 Flash

* SM-G920T Flash

* SM-G9250 Flash

* SM-G9200 Flash

* SM-E7000 Flash

* SM-G925V Flash

* SM-G920P Flash

* SM-G925T Flash

* SM-G925F Flash

* SM-A500F Flash

* SM-S975L Flash

* SM-P900 Flash

* SM-G720AX Flash

* SM-G7200 Flash

* SM-G920F Flash

* SM-A500YZ Flash

* SM-N916S Flash

 

 

Alternative Download Link :

 

http://support.sptbox.com/SPTCARD1988.rar

 

Alternative Download Link 2:

 

http://support.sptbox2.com/SPTCARD1988.rar

 

 

P.S: All Reported Bug Fixed(include super imei problem). Flash File Still uploading. For Install This Setup SPT 19.5.7 Should Be Allready installed on your pc other way will not work correct

 

 

B.R

 

SPT TEAM

رفاقت کشکه و دوغ

لینک ارسال
 • 2 هفته بعد...

Sptbox deluxe 20.1.2 released

 

 

* SM-T111M IMEI/Unlock/Flash

* SM-A5009 Flash

* SM-A3009 Flash

* SM-G925R7 Flash

* SM-G920R7 Flash

* SM-G925R6 Flash

* SM-G920R6 Flash

* SM-G920W8 Flash

* SM-G925W8 Flash

* SM-G925A Flash

* SM-G925P Flash

* SM-G925R4 Flash

* SM-G920R4 Flash

* SM-G925I Flash

* SM-G920I Flash

* SM-G925D Flash

* SM-G920D Flash

* SM-G925L Flash

* SM-G925K Flash

* SM-G925S Flash

* SM-T237Z Flash

* SM-G920AZ Flash

* SM-G920A Flash

 

Added Direct Unlock All Following Model:

- SM-A300H, SM-A300FU, SM-A300F, SM-A300G, SM-A300M, SM-A300Y

- SM-A500F, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500M, SM-A500XZ

- SM-A7000, SM-A700F, SM-A700H, SM-A700FD

- SM-N900K, SM-N900L, SM-N900S, SM-N900V, SM-N9005, SM-N900P, SM-N900A, SM-N900T, SM-N900W8

- SM-N910A, SM-N910F, SM-N910P, SM-N910T, SM-N910V, SM-N910U, SM-N910W8, SM-N910G

- SM-G900A, SM-G900F, SM-G900I, SM-G900K, SM-G900L, SM-G900M, SM-G900P, SM-G900S, SM-G900T, SM-G900T1, SM-G900W8, SM-G900FD, SM-G900FG, SM-G900MD

- SM-G9008W, SM-G9006V, SM-G9006W, SM-G9008V, SM-G9009D, SM-G9009W

- SM-G357M, SM-G357F, SM-G357FZ

- SM-G360G, SM-G360M, SM-G360GY, SM-G360FY, SM-G360AZ, SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609, SM-G360P, SM-G360BT

- SM-G386W, SM-G386T

- SM-G530H, SM-G530BT, SM-G530F, SM-G530M, SM-G530Y, SM-G530FZ, SM-G5308W, SM-G5309W

- SM-G710, SM-G710K, SM-G710L, SM-G710S, SM-G7102, SM-G7102T, SM-G7105, SM-G7105L

- SM-G7200, SM-G720AX, SM-G720NO, SM-G7202

- SM-G750A, SM-G750H, SM-G7508Q, SM-G7509

- SM-G870A, SM-G870F, SM-G870D, SM-G870W

- SM-T321, SM-T321A

- SM-T330, SM-T331, SM-T331C, SM-T332

- SM-T217A, SM-T217T, SM-T217S

- SM-G730A, SM-G730W8

- SHV-E330K, SHV-E330L, SHV-E330S

- GT-I8730, GT-I8730T

- GT-I9190, GT-I9192, GT-I9195, GT-I9195L, GT-I9195T, GT-I9197, GT-I9198

- GT-I9200, GT-I9205, GT-I9208

- GT-I9295

- GT-I9300I, GT-I9301I, GT-I9308I

- GT-I9305, GT-I9305N, GT-I9305T

- GT-I9505, GT-I9506

- GT-I9515, GT-I9515L

- GT-S7275, GT-S7275T, GT-S7275B, GT-S7275R, GT-S7275Y

- GT-S7572

- SGH-M819N

- SGH-M919, SGH-M919M, SGH-M919V

- SGH-I317, SGH-I317M

- SGH-I337, SGH-I337M, SGH-I337Z

- SGH-I437, SGH-I437P, SGH-I437Z

- SGH-I527, SGH-I527M

- SGH-I537

- SGH-I747, SGH-I747D, SGH-I747M

- SGH-T889, SGH-T889V

- SGH-T999, SGH-T999V, SGH-T999N, SGH-T999L

- SC-01F

- SC-04E

 

 

Alternative Download link:

 

 

>[url="http://support.sptbox2.com/SPTCARD2012.rar"]http://support.sptbox2.com/SPTCARD2012.rar[/url]

unbrick phones and change EMMC .Baseband

ID YAHOO:maxmobile988

لینک ارسال
 • 1 ماه بعد...

سلام

این باکسم پولی شد ........ =P~ :dddddd

NEWS:

 

* SCH-W789 Flash/Meid/Unlock/Imei

* SM-G800F Flash/SUPER IMEI/Unlock

* GT-I9515T Flash/Unlock/IMEI

* GT-I9515L Flash/Unlock/IMEI

* GT-I9515H Flash/Unlock/IMEI

* GT-I9235 Flash/Unlock/IMEI

* GT-I9230 Flash/Unlock/IMEI

* SM-E500F Flash

* SM-A700F Flash

 

 

Information About Support Activation:

 

 

Dear our members, since 2007 till nowadays we continue to support you without any fees.Therefore we decided to request activation fee for continuing of supporter boxes getting till january 1,2013. Activation fee is 50 USD.At the moment it was closed only support area but next updates which were got before that date wont even use software.

 

 

 

 

 

Alternative download link 1#:

http://support.sptbox.com/SPTCARD2021.rar

Alternative download link 2#:

http://support.sptbox2.com/SPTCARD2021.rar

 

 

 

Best Regards

SPT TEAM

رفاقت کشکه و دوغ

لینک ارسال
 • 9 ماه بعد...
 • 8 ماه بعد...
سلام این ورژن a7000داره اما نمیشه قسمت ریپیر رو کار کرد باهاش

 

بتا هست.نسخه بعدی تکمیل میشه

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 • سلام!

  کاربران گرامی!

  شما در حال استفاده از این وب سایت به صورت مهمان هستید، برای استفاده از امکانات کامل و تبادل اطلاعات به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

 • بیشترین ارسال کنندگان

×
×
 • اضافه کردن...