به انجمن خوش آمدید

برای دسترسی به تمام ویژگی های ما، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما قادر به ایجاد موضوعات، پاسخ به موضوعات موجود، ارسال اعتبار به اعضای دیگر خود، رسیدن پیام شخصی خود، به روز رسانی وضعیت پست، مدیریت نمایه خود و خیلی بیشتر خواهد بود. پس از ورود به سیستم، این پیام حذف خواهد شد.

G.S.M

جدیدترین اخبار و آپدیت های باکس OctopusBox

پست های پیشنهاد شده

Octoplus/Octopus Suite v.1.3.8 - new Samsung and ZTE services added


Octoplus/Octopus Suite v.1.3.8 Release Notes:

 


  [*=left]Price reduced for:

-
Samsung USA - All Levels (1-3 days) – 120 credits

-
Samsung Emergency (Europe) – 300 credits

-
Samsung East Europe – 190 credits

-
Samsung West Europe – 255 credits

-
Samsung Australia / Asia Pacific – 200 credits

 


  [*=left]Added new services for:

-
Samsung USA - All Levels (1 - 90 Minutes) – 335 credits

-
ZTE Blade C2 Plus codes by IMEI – 35 credits

-
ZTE Blade L2 codes by IMEI – 35 credits

More info and discussion are HERE

__________________________________

WBR,

Octoplus Box Team

 

 

ویرایش شده توسط MR.Ali

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.0.1 Release Notes:

 

 • Added support for the following models:

 

-
H440AR
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
H443
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
H525
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
H525N
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
H525TR
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

 

 • EULA has been updated
 • New QCN files were uploaded into the Support Area!
 • All supported operations are described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

 

 

More info and discussion are HERE


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

120.png

 

In these hot days we all need a breathe of fresh air.. Octoplus Samsung 2.0.2 is here to bring you a quick relief from S6 damaged security problems! And that's not all yet, stay tuned for upcoming news! As usual, no annual fees, no additional activations.. Always ready to serve!

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.2 is out!

Released Direct Unlock without Internet connection (without server) for SM-G920T, SM-G925T.

 

Added world's first Repair (damaged) Security for S6/S6 Edge series and world's first support for SM-T807J, SM-T807V, SM-T807P and SM-T807R4!

 

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.2 Release Notes

 

 • Added support for the following models:

-
SM-G920T
- added Direct Unlock (without server)

-
SM-G925T
- added Direct Unlock (without server)

-
SM-T807J
- added
world's first
Direct Unlock (in Test Mode), Write Firmware, Write Certificate, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T807P
- added
world's first
Direct Unlock (in Test Mode), Write Firmware, Write Certificate, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T807R4
- added
world's first
Direct Unlock (in Test Mode), Write Firmware, Write Certificate, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T807V
- added
world's first
Direct Unlock (in Test Mode), Write Firmware, Write Certificate, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SC-02F
- added Direct Unlock (in Test mode), Write Firmware, Write Certificate, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G361F
- added Direct Unlock, Read/Write Certificate, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-J100VPP
- added Direct Unlock, Read/Write Certificate, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SM-P607A
- added Direct Unlock, Write Firmware, Write Certificate, Reset MSL, Wipe security, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS

 • Added world's first **Repair (damaged) Security for next S6/S6 Edge devices:

-
SM-G920A

-
SM-G920AZ

-
SM-G920F

-
SM-G920FD

-
SM-G920FZ

-
SM-G920I

-
SM-G920K

-
SM-G920L

-
SM-G920S

-
SM-G920T

-
SM-G920T1

-
SM-G920W8

-
SM-G925A

-
SM-G925F

-
SM-G925FQ

-
SM-G925I

-
SM-G925K

-
SM-G925L

-
SM-G925S

-
SM-G925T

-
SM-G925T1

-
SM-G925W8

**
Note:
Repair Security operation for Galaxy S6/S6 Edge devices restores Security of the devices, which have it damaged. This makes possible further phone's IMEI repairing (via "Write Certificate" operation).

 • Added Write Certificate via USB for the following devices:

-
SM-P905, SM-P905FO, SM-P905M, SM-P905V

-
SM-P907A, SM-P907T

 • Improved "Write Certificate" operation for Galaxy S6/S6 Edge phones.
 • Uploaded new Certificates files into the Support Area!
 • All supported operations are described in details in Software manual ("Help" button in Software)

 

 

29.png

 

 

29.png

 

 

29.png

 

 

29.png

Find out more at:
www.octoplusbox.com


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.0.2 Release Notes:

 


  [*=left]Added support for the following models:

-
D856
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
D857
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
D858
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
D858HK
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
D859
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
D722AR
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Repair Network, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock.

-
D722PA
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Repair Network, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock.

-
D727
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
D728
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
D729
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
D724
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B)

-
D410
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B)

-
D410H
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B)

-
D410N
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B)

-
D618
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Factory Reset

 


  [*=left]New QCN files were uploaded into the Support Area!
  [*=left]All supported operations are described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

More info and discussion are HERE


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.0.3 Release Notes:

 


  [*=left]Added support for the following models:

-
H630
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
H630D
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
H630I
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
H634
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
H636
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
H635
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
H635A
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
H635AR
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
H635C
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
H815
- added Repair NVM, Repair Security

-
H815AR
- added Repair NVM, Repair Security

-
H815K
- added Repair NVM, Repair Security

-
H815L
- added Repair NVM, Repair Security

-
H815P
- added Repair NVM, Repair Security

-
H815T
- added Repair NVM, Repair Security

-
H815TR
- added Repair NVM, Repair Security

 


  [*=left]New QCN files were uploaded into the Support Area!
  [*=left]All supported operations are described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

More info and discussion are

HERE


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box Samsung v.2.0.4 is out!

We have added support for Samsung J5, J7 series and much more!

 

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.4 Release Notes:

? Added support for the following models:

-
M-J500F
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM , Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT, Activate DIAG.

-
SM-J500FN
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM , Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT, Activate DIAG.

-
SM-J500G
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM , Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT, Activate DIAG.

-
SM-J500H
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM , Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT, Activate DIAG.

-
SM-J500M
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM , Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT, Activate DIAG.

-
SM-J500NO
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM , Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT, Activate DIAG.

-
SM-J500Y
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM , Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT, Activate DIAG.

-
SM-J700M
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM , Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Activate DIAG, Read PIT.

-
SM-J700H
- added Direct Unlock, Write Firmware, Read/Write QCN, Read/Write NVM , Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Activate DIAG, Read PIT.

-
SM-T537R4
- added Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT.

-
SM-T537V
- added Write Firmware, Write Cert, Reset MSL, Wipe Security, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT.

-
SC-04G
- added Reset MSL.

-
SC-05G
- added Reset MSL.

-
SM-C105A, SM-C105K, SM-C105L, SM-C105S
- improved Read Codes.

 

? Added Read Codes without Internet connection (without Server) for the following models:

-
SHV-E270S, SHV-E270K,

-
SHV-E275S,

-
SHV-E300K, SHV-E300L, SHV-E300S,

-
SHV-E500L, SHV-E500S,

-
SGH-T399, SGH-T399N,

-
SM-G800F, SM-G800M, SM-G800Y.

 

? Added Unlock** for new Security type for the following models:

-
SM-A3000, SM-A300YZ, SM-A3009, SM-A300FU, SM-A300F, SM-A300G, SM-A300M, SM-A300Y, SM-A300H,

-
SM-A5000, SM-A500FD, SM-A500F, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500K, SM-A500L, SM-A500S, SM-A500M, SM-A500Y, SM-A500YZ, SM-A500XZ,

-
SM-A7000, SM-A7009, SM-A700F, SM-A700FD, SM-A700FZ, SM-A700H.

 

? All supported operations are described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

 

** Note: in order to perform "Unlock" operation for the mentioned above SM-A300xx, SM-A500xx, SM-A700xx phones it is necessary to select "DM + Modem + ADB" option in *#0808# USB Settings menu, or try to Enable Diag.

Find out more at:
http://www.octoplusbox.com

ویرایش شده توسط sfri.arash

نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.5 - another world's 1st update! ?


120.png
Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.5 is out!

Added world's first support for Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920P), SM-G531H, SM-J110H and much more!

 

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.5 Release Notes

? Added support for the following models:

-
SM-N920P
- added
world's first
Direct Unlock, Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Security, Read/Write QCN, Write Cert

-
SM-G928P
- added
world's first
Direct Unlock (Test Mode), Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Security, Read/Write QCN, Write Cert

-
SM-G920P
- added Direct Unlock, Read/Write NVM, Read/Write/Wipe Security, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Write Cert, Reset MSL

-
SM-G531H
- added Direct Unlock, Read codes, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network, Read/Write Cert

-
SM-J110H
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI (A/B), Repair Network, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write Cert

-
SM-G130BU
- added Direct Unlock, Read codes, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network, Read/Write Cert

-
SM-G316M
- added Direct Unlock, Read codes, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network, Read/Write Cert

-
SM-G318HZ
- added Direct Unlock, Read codes, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network, Read/Write Cert

-
SM-G318MZ
- added Direct Unlock, Read codes, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network, Read/Write Cert

-
SM-G360HU
- added Direct Unlock, Read codes, Repair IMEI (A/B), Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Repair Network, Read/Write Cert

-
SM-T562
- added Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS

 

? Added Unlock for the following devices:

-
SM-G360P

-
SM-G900P

-
SM-G925P

-
SM-N900P

-
SM-N910P

-
SM-N915P

-
SM-T807P

 

? Added reset screen lock for the next devices:

-
SM-G9006V, SM-G9006W, SM-G9008V, SM-G9008W, SM-G9009D, SM-G900FD

-
SM-G900I, SM-G900K

-
GT-I9308, GT-I9308I

 

? Improved Unlock operation for SM-G361F and SM-G531F. Root files for these models are now available in the Support Area!

 

? All supported operations are described in details in Software manual ("Cable & Manual" button in Software)

 

 

 

 

29.png

Find out more at:
www.octoplusbox.com

121.png122.png123.png124.png125.png126.png127.png128.png159.png


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box Samsung v.2.0.7 - world's 1st Note 5 and S6 Edge+ support! ?


120.png
Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.7 is out!

A huge, enormous blast! World's first and really working support for Samsung Galaxy Note 5 and Galaxy S6 Edge Plus phones! No servers, no Internet connection, fast and cost-effective! And, as usual, without addtional costs and yearly fees. Still not excited? Stay tuned for more! Octoplus - always ready to serve!

 

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.7 Release Notes

? Added support for the following models:

-
SM-N920F
- added
world's first
Read Codes, Read Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-N920G
- added
world's first
Read Codes, Read Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-N920I
- added
world's first
Read Codes, Read Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-N920K
- added
world's first
Read Codes, Read Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-N920L
- added
world's first
Read Codes, Read Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-N920S
- added
world's first
Read Codes, Read Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-N9200
- added
world's first
Read Codes, Read Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-N920W8
- added
world's first
Read Codes, Read Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G928F
- added
world's first
Read Codes, Read Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G928K
- added
world's first
Read Codes, Read Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G928L
- added
world's first
Read Codes, Read Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G928S
- added
world's first
Read Codes, Read Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G928I
- added
world's first
Read Codes, Read Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G928W8
- added
world's first
Read Codes, Read Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-J110F
- added Direct unlock, Read/Write EFS, Read/Write Cert, Reboot in Download/Recovery mode

-
SM-J110M
- added Direct unlock, Read/Write EFS, Read/Write Cert, Reboot in Download/Recovery mode

-
SM-J110G
- added Direct unlock, Read/Write EFS, Read/Write Cert, Reboot in Download/Recovery mode

? All supported operations are described in details in Software manual ("Cable & Manual" button in Software)

29.png

 

 

29.png

Find out more at:
www.octoplusbox.com


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

1.gif ? Octoplus/Octopus Box LG v.2.0.7 - LG Flex2 and Magna series support! ?


Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.0.7 Release Notes:
?
Added support for the following models:

-
H520
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write EEPROM, Read Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
H520F
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write EEPROM, Read Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
H520G
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write EEPROM, Read Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
H520Y
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write EEPROM, Read Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
H522
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair EEPROM, Read Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
H522F
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair EEPROM, Read Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
H522Y
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Read Codes, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write/Repair EEPROM, Read Full Flash, Reset Screen Lock, Read Info

-
F510K
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
F510L
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
F510S
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write QCN, Read/Write NVM, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

?
All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

 

More info and discussion are HERE


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box Samsung Software v.2.0.8 Release Notes

 


  [*=left]Added support for the following models:

-
SM-N920F
- added Direct Unlock, Write Cert

-
SM-N920G
- added Direct Unlock, Write Cert

-
SM-N920I
- added Direct Unlock, Write Cert

-
SM-N920K
- added Direct Unlock, Write Cert

-
SM-N920L
- added Direct Unlock, Write Cert

-
SM-N920S
- added Direct Unlock, Write Cert

-
SM-N9200
- added Direct Unlock, Write Cert

-
SM-N920W8
- added Direct Unlock, Write Cert

-
SM-G928F
- added Direct Unlock, Write Cert

-
SM-G928K
- added Direct Unlock, Write Cert

-
SM-G928L
- added Direct Unlock, Write Cert

-
SM-G928S
- added Direct Unlock, Write Cert

-
SM-G928I
- added Direct Unlock, Write Cert

-
SM-G928W8
- added Direct Unlock, Write Cert

-
SM-G9287
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-G9287C
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T715
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T715C
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T715N0
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T715Y
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T815
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T815C
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T815N0
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-T815Y
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Reboot in Download/Recovery Mode, Read PIT

-
SM-B350E
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write/Repair NV, Repair IMEI (A/B), Read/Write Cert

-
SM-G530P
- added Direct Unlock, **Domestic Unlock, Read/Write NVM, Read/Write Security, Read/Write/Repair EFS, Wipe Security, Read/Write QCN, Write Cert

-
GT-E1205Q
- added Direct Unlock, Read codes, Read User Code, Repair IMEI, Read/Write Full Flash, Read/Write/Repair NV

-
SM-B105E
- added Direct Unlock, Read Codes, Read User Code, Repair IMEI (A/B), Read/Write/Repair NV, Read/Write Full Flash, Write Firmware

-
SM-B109E
- added Direct Unlock, Read Codes, Read User Code, Repair IMEI (A/B), Read/Write/Repair NV, Read/Write Full Flash, Write Firmware

-
SM-B110E
- added Direct Unlock, Read Codes, Read User Code, Repair IMEI (A/B), Read/Write/Repair NV, Read/Write Full Flash, Write Firmware

-
SM-T2397
- added Direct Unlock, Read/Write EFS, Read/Write Cert, Reboot in Download/Recovery mode

-
SM-T350
- added Direct Unlock, Read/Write NVM, Reset MSL, Read/Write/Repair Security, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Write Cert, Enable DIAG

-
SM-T705W
- added Direct Unlock, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write Cert

-
SM-T707A
- added Direct Unlock, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write Cert

-
SM-T707V
- added Direct Unlock, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write Cert

-
SM-T807A
- added Direct Unlock, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write Cert

-
SM-G360P
- added **Domestic Unlock

-
SM-T237P
- added **Domestic Unlock

-
SM-T807P
- added **Domestic Unlock

-
SM-G900P
- added **Domestic Unlock

-
SM-G920P
- added **Domestic Unlock

-
SM-G925P
- added **Domestic Unlock

-
SM-N900P
- added **Domestic Unlock

-
SM-N910P
- added **Domestic Unlock

-
SM-N915P
- added **Domestic Unlock

-
SM-N920P
- added **Domestic Unlock

-
SPH-L710
- added Direct Unlock, **Domestic Unlock

-
SPH-L720
- added **Domestic Unlock, improved Direct Unlock operation

-
SPH-L720T
- added Direct Unlock, **Domestic Unlock, Repair IMEI, Read/Write/Repair NVM, Read/Write Security, Read/Write/Repair EFS, Read PIT, Reset Screen Lock, Reboot in Download/Recovery Mode

-
SPH-L900
- added Direct Unlock, **Domestic Unlock

 


  [*=left]Added support for new type of Security for Galaxy S6, Galaxy S6 Edge phones:

-
SM-G920A

-
SM-G920AZ

-
SM-G920F

-
SM-G920FD

-
SM-G920FZ

-
SM-G920I

-
SM-G920K

-
SM-G920L

-
SM-G920S

-
SM-G920W8

-
SM-G925A

-
SM-G925F

-
SM-G925FQ

-
SM-G925I

-
SM-G925K

-
SM-G925L

-
SM-G925S

-
SM-G925W8

 


  [*=left]Improved Read Codes operation (from now on it is faster and no need to reboot device during the process) for supported Note 5 and Galaxy Edge+ devices:

-
SM-N920F

-
SM-N920G

-
SM-N920I

-
SM-N920K

-
SM-N920L

-
SM-N920S

-
SM-N9200

-
SM-N920W8

-
SM-G928F

-
SM-G928K

-
SM-G928L

-
SM-G928S

-
SM-G928I

-
SM-G928W8

 


  [*=left]New Cert files were uploaded into the Support Area
  [*=left]** Domestic Unlock means: unlock of Sprint mobile phones for further use with any USA GSM Carrier
  [*=left]All supported operations are described in details in Software manual ("Cable & Manual" button in Software)

More info and discussion are HERE


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.0.8 Release Notes:

 


  [*=left]Added support for the following models:

-
H340G
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock, Root Device

-
H810
- added
world's first
Direct Unlock (in Test Mode), Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock (thanks to Mr. Hector Bermudez)

-
F430K
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Write Firmware, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
F430L
- added
world's first
first Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Write Firmware, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock (thanks to Mr. Xtreme Mobiles)

-
F430S
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Write Firmware, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
D625
- added Read/Write EEPROM, improved Repair IMEI (without root) and Unlock (without root) operations

 


  [*=left]All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

More info and discussion are HERE


رفاقت کشکه و دوغ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

?Octoplus/Octopus Box LG v2.0.8 world's first support for LG H340G, H810 and more!?


 

120.png

Octoplus/Octopus Box LG v.2.0.8 is out!

It's Friday again and time for new world's first releases has come!

 

This update features world's first support for LG H340G, H810 and more!

 

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.0.8 Release Notes:

 • ? Added support for the following models:

-
H340G
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock, Root Device

-
H810
- added
world's first
Direct Unlock (in Test Mode), Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash, Reset Screen Lock (thanks to Mr. Hector Bermudez)

-
F430K
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Write Firmware, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
F430L
- added
world's first
first Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Write Firmware, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock (thanks to Mr. Xtreme Mobiles)

-
F430S
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Write Firmware, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Repair Security, Write Security Backup, Read Full Flash (Dump NAND), Reset Screen Lock

-
D625
- added Read/Write EEPROM, improved Repair IMEI (without root) and Unlock (without root) operations

 • ? All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

 

? A big thanks to all our customers who were actively involved in improving of the Software, sent reports, logs and dumps to us.

 

Find out more at:
http://www.octoplusbox.com


نمایندگی رسمی و ساپورتر اصلی دانگل GSDدر ایران

 

صفری آرش

 

برای خرید و مشاوره دانگل GSD

 پیام بدین 

 

ادرس تلگرام

👇

 

@SFRIARASH

09141576218

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box Samsung v.2.2.0 - added Note 4 new security type support!

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.2.0 is out!

 

We have added new security type support for Samsung Galaxy Note 4 and other models!

 

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.2.0 Release Notes:

 

Added additional support for the following models:

 

- SM-N910H - added Read Cert, support for 2 new type of Security. Improved Unlock and Write Cert operations

- SM-N910K - added Read Cert, support for 2 new type of Security. Improved Unlock and Write Cert operations

- SM-N910L - added Read Cert, support for 2 new type of Security. Improved Unlock and Write Cert operations

- SM-N910S - added Read Cert, support for 2 new type of Security. Improved Unlock and Write Cert operations

- SM-N910C - added Read Cert, support for 2 new type of Security. Improved Unlock and Write Cert operations

- SM-N910U - added Read Cert, support for 2 new type of Security. Improved Unlock and Write Cert operations

- SM-N916K - added Read Cert, support for 2 new type of Security. Improved Unlock and Write Cert operations

- SM-N916L - added Read Cert, support for 2 new type of Security. Improved Unlock and Write Cert operations

- SM-N916S - added Read Cert, support for 2 new type of Security. Improved Unlock and Write Cert operations

 

Added Repair EFS * operation for the following models:

 

- SM-J200BT, SM-J200F, SM-J200G, SM-J200GU, SM-J200M, SM-J200Y

* If mentioned J2 phone has corrupted IMEI (9900*, or null) - Repair EFS operation allows to restore the original IMEI of the phone

IMPORTANT: Octoplus/Octopus Card firmware was updated. In order to use new version of Software it is mandatory to update the card

 

New Cert files were uploaded into the Support Area!

 

All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

 

Download Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.2.0

 

Software

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box LG v.2.2.1 - featuring LG Max and MS330 support

 

 

Octoplus/Octopus Box LG v.2.2.1 is out!

 

We have added world's first support for different models of LG Max and for LG K7!

 

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.2.1 Release Notes:

 

Added support for the following models:

 

- X155 - added world's first Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI (A / B), Read phone's Info

- X160 - added world's first Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI (A / B), Read phone's Info

- X165 - added world's first Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Read phone's Info

- X165G - added world's first Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Read phone's Info

- MS330 - added world's first Repair IMEI, Repair BT Address, Repair Wi-Fi Address, Read / Write / Repair NVM, Read / Write QCN, Read Security, Write Security Backup, Read Full Flash

 

Added Deactivate (McAfee) Kill Switch* operation for the following models:

 

- F400K, F400L, F400S (thanks to Mr. salman.wifi)

 

Fixed "Incompatible model ID" issues for LG AS323

 

All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

 

* In order to perform "Deactivate Kill Switch" operation, you need to do the following:

 

Attach testpoint as shown on figure in manual, and connect phone with Micro USB cable (don't use USB hubs!).

For some firmware versions, to put the phone into "Qualcomm-Mode", you can try to do the next: press and hold "Vol+" button and connect the phone directly to PC via micro USB cable

Check PC Device Manager, a new device should appear "Qualcomm HS-USB QDLoader 9008" or "Unknown Device" if you hadn't installed a driver. Drivers are available in Installation Folder

Release testpoint and press "Deactivate Kill Switch" button

Follow Software instructions (prompts)

 

 

 

Software

Find out more at: Octoplus Box - flashing, software repair and unlocking of LG, Samsung, Sony Ericsson and other devices


GSM-DEVELOPERS

 

بدون خرید اشتراک کاربر ویژه شوید

 

عضو شوید

10 پست مفید ارسال کنید

کاربر وِیژه شوید

و از امکانات رایگان لذت ببرید

----------------------------------------------------------

خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی ، مهربانند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

? Octoplus/Octopus Box LG v.2.3.2 - LG G4s LTE, K10 variants and more! ?


120.png

Octoplus/Octopus Box LG v.2.3.2 is out!

We have added world's first support for LG H731 and additional support for many other models!

 

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.3.2 Release Notes:

?
Added support for the following models:

-
H731
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security backup, Read Full Flash (dump NAND),

Repair BT Address, Repair Wi-Fi MAC Address, Reset Screen Lock, Reset FRP (thanks to Mr. rajeshbahri), Write Firmware (*.TOT, *.KDZ, *.DZ)

-
LS770
- added Direct Unlock, Repair IMEI, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read Security, Write Security backup, Read Full Flash, Repair MEID,

Repair AKEY/SSD_A/SSD_B/OTKSL/SPC, Read/Write PRL, Repair BT Address, Repair Wi-Fi MAC Address, Reset Screen Lock, Reset FRP, Read Firmware, Write Firmware (*.TOT, *.KDZ, *.DZ)

-
K420N
- added Read Firmware, Write Firmware, Reset Screen Lock, Reset FRP

-
K420NM
- added Read Firmware, Write Firmware, Reset Screen Lock, Reset FRP

-
K430DS
- added Read Firmware, Write Firmware

-
K430DSF
- added Read Firmware, Write Firmware

-
K430DSY
- added Read Firmware, Write Firmware

-
K430H
- added Read Firmware, Write Firmware

-
K430N
- added Read Firmware, Write Firmware

-
K430T
- added Read Firmware, Write Firmware

-
K430TR
- added Read Firmware, Write Firmware

-
K430TV
- added Read Firmware, Write Firmware

-
K430Y
- added Read Firmware, Write Firmware

?
Improved Firmware convertor

?
Improved "Unlock" for Sprint phones (new algorithm)

?
Added "Skip read QCN" option for "Repair IMEI" operation on Sprint phones

?
All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

Note: some Sprint phones might have problems with 3G/4G Network after an unlock. To fix the problem use "Repair Network" operation (phone must be rooted).

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

120.png

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.2.7 is out!

We have added world's first support for Samsung CHAT 226 DUOS and support for different models of Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy J3, Samsung Galaxy Tab A 7.0!

 

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.2.7 Release Notes:

?
Added support for the following models:

-
GT-E2262
- added
world's first
Read Codes, Repair IMEI A/B, Write Firmware

-
SM-N920A
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Repair DRK, Read/Write Security, Read/Write/Repair EFS, Write Firmware, Read PIT

-
SM-N9208
- added Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Repair DRK, Read/Write Security, Read/Write/Repair EFS, Write Firmware, Read PIT

-
SM-J320P
- added Direct Unlock, Domestic Unlock, Read/Write NVM, Reset FRP/Reactivation/EE locks, Reset MSL, Read/Write Security, Read/Write EFS, Write Cert, Enable DIAG

-
SM-T280
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Repair network, Read/Write Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Write Firmware

-
SM-T285
- added Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Repair network, Read/Write Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Write Firmware

?
Added root file for SM-N920A model into the Support Area.

?
All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

Information about new Qualcomm firmwares:

In the latest firmware versions of Qualcomm-based phones ability to Unlock and Reset MSL was disabled.

If you cannot Unlock or Reset MSL on a Qualcomm phone, you need to check phone’s firmware release date.

If firmware was released after 01.10.2015, then you can try to downgrade phone’s firmware (write older, by release date, version of firmware).

 

29.png

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

120.png

Octoplus/Octopus Box LG v.2.3.3 is out!

Special treat for all our users! This time we’ve added world's first and exclusive support for K373, H840, H840AR, H840TR, H845, and H845N!

 

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.3.3 Release Notes:

?
Added support for the following models:

-
K371
- added Direct Unlock, Repair IMEI, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read/Reset Security, Write Security backup, Read Full Flash, Repair BT Address, Repair Wi-Fi MAC Address, Read/Write Firmware.

-
K373
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Reset Security, Write Security backup, Read Full Flash, Repair BT Address, Repair Wi-Fi MAC Address, Read/Write Firmware.

-
H840
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read/Reset Security, Write Security backup, Read Full Flash, Repair BT Address, Repair Wi-Fi MAC Address, Read/Write Firmware, Reset FRP Lock.

-
H840AR
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read/Reset Security, Write Security backup, Read Full Flash, Repair BT Address, Repair Wi-Fi MAC Address, Read/Write Firmware, Reset FRP Lock.

-
H840TR
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read/Reset Security, Write Security backup, Read Full Flash, Repair BT Address, Repair Wi-Fi MAC Address, Read/Write Firmware, Reset FRP Lock.

-
H845
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Reset Security, Write Security backup, Read Full Flash, Repair BT Address, Repair Wi-Fi MAC Address, Read/Write Firmware, Reset FRP Lock.

-
H845N
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Read/Write/Repair NVM, Read/Write QCN, Read/Reset Security, Write Security backup, Read Full Flash, Repair BT Address, Repair Wi-Fi MAC Address, Read/Write Firmware, Reset FRP Lock.

?
All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in Software)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus Box JTAG PRO Software v.1.1.3 is out

Octoplus JTAG PRO Software v.1.1.3 is out!

Dear Octoplus community,

Today we are proud to introduce you a whole new built-in module - the 'Content Extractor'!

This update drastically increases your servicing possibilities, offering such new features as restoring customers data from water drown phones, raw binary forensics and so on and so on, via JTAG or eMMC connection using simple graphical interface! Supporting most of existing file system formats and model-independent it brings a real boost to your repair shop

Octoplus Box JTAG PRO Software v.1.1.3 Release Notes:

Content Extractor – New Possibilities:

 

View and save (extract) data (files, directories and volumes) directly from the device trough eMMC or/and JTAG interface

View and save (extract) data (files, directories and volumes) from binary dumps (with Full Flash), which have been read frthe device

All popular file systems are supported: ext2, ext3, ext4, NTFS, FAT

Ability to save selected files, directories and volumes on user’s hard drive

Easy extract, view and save contacts

Easy extract, view and save pictures

Easy extract, view and SMS messages

Preview graphic files (and their cache)

Ability to work with pictures and media files using computer’s operation system

Advanced search:

Search files in file systems or in binary dumps of the device

Search user’s contacts or SMS messages

Search file name of found pictures

Easy and intuitive graphical user interface (GUI)

 

Improved connection via eMMC interface.

Uploaded improved SRF for H345 into the Supprot Area.

Box firmware has been updated! To update the firmware, it is necessary to connect the box and only then run the Software.

 

You wanted – you got it! Please feel free to leave your suggestions and feedback below

 

Software


GSM-DEVELOPERS

 

بدون خرید اشتراک کاربر ویژه شوید

 

عضو شوید

10 پست مفید ارسال کنید

کاربر وِیژه شوید

و از امکانات رایگان لذت ببرید

----------------------------------------------------------

خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی ، مهربانند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus JTAG PRO v.1.1.6 is out

Octoplus JTAG PRO Software v.1.1.6

Samsung Factory Repair feature has been released!

 

Octoplus Box JTAG PRO Software v.1.1.6 Release Notes:

 

Added Samsung Factory Repair feature!

 

You can try to repair Samsung devices via eMMC by using original Samsung firmware * ("*.tar", "*.md5" versions of firmware are supported!).

This feature can be useful in case, if you haven’t got the working device to prepare Repair file or haven’t got a chance to read out Full flash; or device you want to repair currently is not supported.

 

Improved Content Extractor:

- Increased speed of FS analysis, reading and parsing data from device

- Fixed issue with pictures preview

 

Box firmware has been updated! To update firmware, it is necessary to connect the Box and only then run the Software.

 

All pinouts and repair procedures described in the manual ("Help" button in the software)

 

* NOTE: not all versions of firmware contain necessary partitions for repairing! Try to write different firmware.

Software


GSM-DEVELOPERS

 

بدون خرید اشتراک کاربر ویژه شوید

 

عضو شوید

10 پست مفید ارسال کنید

کاربر وِیژه شوید

و از امکانات رایگان لذت ببرید

----------------------------------------------------------

خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی ، مهربانند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus / Octopus Box Samsung v.2.3.4 - world's first Note 7 support!

 

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.3.4 is out!

 

We have added support for different models of SAMSUNG Galaxy Note 7!

 

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.3.4 Release Notes:

 

Added support for the following models:

 

- SM-N930F - added world's first Fast Unlock*, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930FD - added world's first Fast Unlock*, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930K - added world's first Fast Unlock*, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930L - added world's first Fast Unlock*, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930S - added world's first Fast Unlock*, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N9300 - added Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable hidden languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930W8 - added Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable hidden languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930U - added Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable hidden languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930A - added Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable hidden languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930R4 - added Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable hidden languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930T - added Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable hidden languages, Reboot in Download/Recovery mode

 

All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in the software)

 

*May not work with some firmware versions. Please leave your feedback below.

 

Software

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus / Octopus Box Samsung v.2.3.4 - world's first Note 7 support!

 

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.3.4 is out!

 

We have added support for different models of SAMSUNG Galaxy Note 7!

 

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.3.4 Release Notes:

 

? Added support for the following models:

 

- SM-N930F - added world's first Fast Unlock*, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930FD - added world's first Fast Unlock*, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930K - added world's first Fast Unlock*, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930L - added world's first Fast Unlock*, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930S - added world's first Fast Unlock*, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N9300 - added Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable hidden languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930W8 - added Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable hidden languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930U - added Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable hidden languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930A - added Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable hidden languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930R4 - added Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable hidden languages, Reboot in Download/Recovery mode

- SM-N930T - added Read/Write NVM, Write Firmware, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read/Write QCN, Enable DIAG, Enable hidden languages, Reboot in Download/Recovery mode

 

? All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in the software)

 

*May not work with some firmware versions. Please leave your feedback below.

 

Software

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus / Octopus Box Samsung v.2.4.5 - Oh, wait.. What??

 

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.4.5 is out!

 

Sometimes it may look like the octopus is hiding... or he ran away. But then, out of nowhere, he attacks!

Constant hard work and sleepless nights to bring you the best!

 

Today we are happy to announce world's first support (Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert) for the latest firmware version (Security patch level: November 2016) of the most popular Samsung Exynos-based phones.

 

Also added world's first support for Galaxy J7 Prime, Galaxy Tab A (2016) series and more!

Still hesitate? Black Friday is coming soon

 

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.4.5 Release Notes:

 

Added support for the following models:

 

- SM-N930F – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert

- SM-N930FD – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert

- SM-N930S – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert

- SM-N930K – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert

- SM-N930L – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert

- SM-G610F – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages

- SM-G610FD – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages

- SM-G610FZ – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages

- SM-G610L – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages

- SM-G610K – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages

- SM-G610S – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages

- SM-G610Y – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages

- SM-J710FZ – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages

- SM-P585M – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages

- SM-P585N – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages

- SM-P585Y – added world's first Direct Unlock, Read Codes, Read Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages

- SM-T585 – added Direct Unlock, Read Codes, Read Cert, Read/Write Security, Read/Write EFS, Read PIT, Write Firmware, Enable Hidden Languages

 

Added world's first support (Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert) for the latest firmware version (Security patch level: November 2016) of the following models:

 

- Galaxy S7 (SM-G930F, SM-G930FD, SM-G930U, SM-G930VL, SM-G930S, SM-G930K, SM-G930L, SM-G930W8)

- Galaxy S7 Edge (SM-G935F, SM-G935FD, SM-G935D, SM-G935J, SM-G935U, SM-G935S, SM-G935K, SM-G935L, SM-G935W8)

- Galaxy Note 5 (SM-N9208, SM-N920A, SM-N920I, SM-N920F, SM-N920F, SM-N920G, SM-N920I, SM-N920K, SM-N920L, SM-N920S, SM-N920T, SM-N9200, SM-N920C, SM-N920CD, SM-N920W8)

- Galaxy S6 Edge Plus (SM-G928F, SM-G928I, SM-G928K, SM-G928L, SM-G928S, SM-G928T, SM-G928W8, SM-G9287, SM-G9287C, SM-G928G, SM-G928C, SM-G928N0)

- Galaxy A3 2016 (SM-A310N0, SM-A310F, SM-A310FD, SM-A310M, SM-A310MD, SM-A310Y)

- Galaxy A5 2016 (SM-A5100, SM-A5108, SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510M, SM-A510MD, SM-A510Y, SM-A510YD, SM-A510S, SM-A510K, SM-A510L)

- Galaxy A7 2016 (SM-A7100, SM-A7108, SM-A710F, SM-A710FD, SM-A710M, SM-A710MD, SM-A710S, SM-A710K, SM-A710L, SM-A710Y)

- Galaxy J7 2016 (SM-J7108, SM-J710F, SM-J710FD, SM-J710FN, SM-J710GN, SM-J710K, SM-J710MN)

- Galaxy J2 (SM-J200F, SM-J200BT, SM-J200G, SM-J200GU, SM-J200M, SM-J200Y)

- Galaxy ON5 (SM-G5500, SM-G550F, SM-G550FY)

- Galaxy J1 2016 (SM-J120F, SM-J120G, SM-J120M, SM-J120FN, SM-J120ZN, SM-J120W)

 

All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in the software).

 

Download Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.4.5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Octoplus/Octopus Box LG v.2.5.8

We have added world's first "Repair Network" operation for LS450, LS991, LS996, LS675, LS775, LS676 and support for F800K, K425, K450, K520Y.

 

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.5.8 Release Notes:

Added world's first "Repair Network" operation (enable editing of APN) without root for the following models*:

 

- LS450 (thanks to mr. Kolesik)

- LS991 (thanks for testing to mr. Cafonabob1 and mr. LEr)

- LS996, LS675

- LS775, LS676 (test mode)

 

Added support for the following models:

- F800K - added Direct Unlock, Repair IMEI, Reset FRP Lock, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read/Reset Security, Read Full Flash, Write Firmware

- K425 - added Direct Unlock, Repair IMEI, Reset Screen/FRP Lock, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read/Write/Reset Security, Read Full Flash, Repair BT/Wi-Fi MAC Address, Read/Write Firmware

- K450 - added Direct Unlock, Repair IMEI, Reset FRP Lock, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read/Write/Reset Security, Read Full Flash, Repair BT/Wi-Fi MAC Address, Read/Write Firmware

- K520Y - added Direct Unlock, Repair IMEI, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read/Write/Reset Security, Read Full Flash, Repair BT/Wi-Fi MAC Address, Read/Write Firmware

 

Added "Write Firmware" operation for the following models:

- D100, D100AR, D100F, D100G, D100J

- D105, D105F

 

Added "Factory reset" (Factory reset 2/3) operation for the following models:

 

- D722, D722AR, D722J, D722P, D722PA, D722V

- D722K (thanks for testing to mr. Coderinside)

- K420N, K420NM, K420PR

- K420DS (thanks for testing to mr. Zone3)

 

*Note:

 

To perform "Repair Network" operation, you must select "GSM/WCDMA/LTE" network mode in phone Settings (Settings -> Network -> More -> Mobile Networks -> Network Mode)!

To change network mode it is necessary to insert working SIM! Also phone must be unlocked!

"Repair network" operation works only for phones with non-signed (without signatures) firmware versions. For example: "Repair Network" operation won't work for LG LS775 phone with ZV8 (Android 7.0) firmware.

All supported operations described in details in software manual ("Cable & Manual" button in the software).

 

Software

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

 

icon1.gif Octoplus/Octopus Box LG v.2.7.4 - LG X Ventrure LTE, X Power 2 and more!

 

 

 

 

 

 

plus_cap.png

Octoplus/Octopus Box LG v.2.7.4 is out! New phones and features added!

Added world's first support for LG X Venture LTE, LG X POWER 2, LG K4 (2017) and more!

 

Octoplus/Octopus Box LG Software v.2.7.4 Release Notes:

Added support for the following models:

-
M320AR
- added
world's first
Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Reset FRP, Write Firmware, Read/Write/Repair EEPROM, Read Full Flash, Repair BT/Wi-Fi Address, Read Info

-
M710DS
- added
world's first
Direct Unlock, Repair IMEI (A/B), Reset FRP, Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read/Write/Reset Security, Read Full Flash, Repair BT/Wi-Fi MAC Address

-
X230HV
- added
world's first
Direct Unlock, Read Codes, Repair IMEI, Reset FRP, Write Firmware, Read/Write Full Flash

-
K540
- added Reset Screen Lock (
thanks to Mr. lerner_
)

-
LS450
- added Open Mobile Networks Menu

-
LS676
- added Open Mobile Networks Menu

-
LS775
- added Open Mobile Networks Menu

-
LS777
- added Open Mobile Networks Menu

-
X150
- added Repair IMEI B (
thanks to Mr. dereje
)

Added latest news display on Software start. Also from now on, you can read latest news from Software (just press “Show latest news” button at “Support & options” tab).

All supported operations are described in details in Software manual ("Cable & Manual" button in Software)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

������ Added support for the following devices:

 

 

- SM-Z400F - added world's first Direct Unlock (no root needed), Read Codes (no root needed), Write Firmware, Read PIT

 

- SM-Z400Y - added world's first Direct Unlock (no root needed), Read Codes (no root needed), Write Firmware, Read PIT

 

 

 

- SM-G9500 - added Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read PIT, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

 

- SM-G9508 - added Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read PIT, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

 

- SM-G950D - added Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read PIT, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

 

- SM-G950J - added Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read PIT, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

 

- SM-G950U - added Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read PIT, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

 

- SM-G950U1 - added Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read PIT, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

 

- SM-G950V - added Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read PIT, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

 

- SM-G950W - added Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read PIT, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

 

- SM-G9550 - added Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read PIT, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

 

- SM-G955U - added Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read PIT, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

 

- SM-G955U1 - added Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read PIT, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

 

- SM-G955W - added Write Firmware, Read/Write NVM, Read/Write QCN, Read PIT, Enable DIAG, Enable Hidden Languages, Reboot in Download/Recovery mode

 

 

 

- GT-I9168I - added Direct Unlock, Repair IMEI, Reset FRP/Reactivation/EE lock, Read/Write EFS, Write Firmware, Read PIT (thanks to Mr. nessyb)

 

 

 

- SM-A9000K - added Read Codes via server

 

 

 

- SM-G6000 - added Read Codes via server

 

- SM-G600F - added Read Codes via server

 

- SM-G600FY - added Read Codes via server

 

- SM-G600S - added Read Codes via server

 

 

 

- SM-J5007 - added Read Codes via server

 

- SM-J5008 - added Read Codes via server

 

- SM-J500F - added Read Codes via server

 

- SM-J500H - added Read Codes via server

 

- SM-J500FN - added Read Codes via server

 

- SM-J500G - added Read Codes via server

 

- SM-J500M - added Read Codes via server

 

- SM-J500N0 - added Read Codes via server

 

- SM-J500Y - added Read Codes via server

 

 

 

- SM-A300H - added Read Codes via server

 

- SM-A3000 - added Read Codes via server

 

- SM-A300YZ - added Read Codes via server

 

- SM-A3009 - added Read Codes via server

 

- SM-A300FU - added Read Codes via server

 

- SM-A300F - added Read Codes via server

 

- SM-A300G - added Read Codes via server

 

- SM-A300M - added Read Codes via server

 

- SM-A300Y - added Read Codes via server

 

 

 

- SM-A500YZ - added Read Codes via server

 

- SM-A500Y - added Read Codes via server

 

- SM-A500FD - added Read Codes via server

 

- SM-A5000 - added Read Codes via server

 

- SM-A500F - added Read Codes via server

 

- SM-A500W - added Read Codes via server

 

- SM-A500F1 - added Read Codes via server

 

- SM-A500FQ - added Read Codes via server

 

- SM-A500HQ - added Read Codes via server

 

- SM-A500G - added Read Codes via server

 

- SM-A500H - added Read Codes via server

 

- SM-A500M - added Read Codes via server

 

- SM-A500XZ - added Read Codes via server

 

- SM-A500K - added Read Codes via server

 

- SM-A500L - added Read Codes via server

 

- SM-A500S - added Read Codes via server

 

- SM-A500FU - added Read Codes via server

 

 

 

- SM-A700FZ - added Read Codes via server

 

- SM-A7009 - added Read Codes via server

 

- SM-A7000 - added Read Codes via server

 

- SM-A700H - added Read Codes via server

 

- SM-A700FD - added Read Codes via server

 

- SM-A700FQ - added Read Codes via server

 

- SM-A700K - added Read Codes via server

 

- SM-A700L - added Read Codes via server

 

- SM-A700M - added Read Codes via server

 

- SM-A700S - added Read Codes via server

 

- SM-A700YD - added Read Codes via server

 

- SM-A700YZ - added Read Codes via server

 

 

 

- SM-E700F - added Read Codes via server

 

- SM-E700H - added Read Codes via server

 

- SM-E700M - added Read Codes via server

 

- SM-E7000 - added Read Codes via server

 

 

 

- SM-E500H - added Read Codes via server

 

- SM-E500F - added Read Codes via server

 

- SM-E500M - added Read Codes via server

 

- SM-E500HQ - added Read Codes via server

 

- SM-E500YZ - added Read Codes via server

 

 

 

- SM-P550 - added Read Codes via server

 

- SM-P555 - added Read Codes via server

 

- SM-P555C - added Read Codes via server

 

- SM-P555M - added Read Codes via server

 

- SM-P555Y - added Read Codes via server

 

- SM-P555K - added Read Codes via server

 

- SM-P555L - added Read Codes via server

 

- SM-P555S - added Read Codes via server

 

 

 

1. To perform “Read Codes” via server, you should have an Octopus/Octoplus account. To buy credits, please, contact your local reseller or buy Octopus/Octoplus credits from HERE.

 

2. “Read Codes” works without root.

 

3. "Read Codes" operation doesn't affect/touch any data in the phone (Knox, User data, Security), so you can perform the operation without any risk.

 

4. If device has damaged/modified security or some necessary data, codes can't be found/read, in this case credits will be not charged from your account.

 

5. Devices with Unlock App (branded T-Mobile, MetroPCS etc.) are not supported!

 

6. Make sure device requests to enter unlock code and only then perform “Read Codes” operation!

 

 

Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.5.8 Release Notes:

 

Improved ADB connection

 

Improved "Read Codes" via server operation for all previously supported devices, based on Qualcomm CPUs

 

Fixed “codes not found” issue for SM-J510MN and SM-J320VPP

 

Added new Cert files into the Support Area

 

Added credits consumption and latest news display on Software start. Also from now on, you can read credits consumption and latest news directly from Software (just press “Show credits and latest news” button at “Support & options” tab).

 

All supported operations are described in details in Software manual ("Help" button in Software)

 

 

 

Note:

 

Also note, that you can unlock most of mentioned above old devices via “Unlock” button in Software without credits directly or after downgrading phone’s firmware (or only modem part). But if your device doesn’t allow firmware downgrade, or if you don’t want to risk firmware downgrading, you can perform “Read Codes” operation via server.

 

 

 

Promo period:

 

from 25.08.2017 till 11.09.2017 – “Read Codes” operation will take 58 Octopus/Octoplus credits.

 

Postpromo period:

 

from 12.09.2017 – “Read Codes” operation will take 116 Octopus/Octoplus credits.

 

How to perform “Read Codes” operation:

 

1. Select necessary device from the list in Software.

 

2. Connect the device to PC via USB cable.

 

3. Enable ADB.

 

4. Press “Read Codes” button.


تخفیف ویژه 10 درصدی خرید لاینسس GSD-Dongle در لینک زیر

تخفیف ویژه

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.