رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

درخواست زبان ترکیه برای rm-1011


رامین ملکی

ارسال های توصیه شده

مشتریم از ترکیه اومده....

 

و....

 

ممنون میشم اگه کمکم کنید...

معلمان واقعی کسانی هستند که بدون دریافت حقوق و مزایا و با عشق به دیگران علم می آموزند..

لینک ارسال

این پزوداکت خدمت ببین کدوم ترکیه بگیر

059v739: Pwbassy rm-1011 light swap engine global

059v962: Pwbassy rm-1011 light swap engine ph

059v866: Rm-1011 global ato swap

059v8w7: Rm-1011 ndt apac ma b_green latin au

059v8w8: Rm-1011 ndt apac ma b_green latin ph

059v8x2: Rm-1011 ndt apac ma b_red latin au

059v8x3: Rm-1011 ndt apac ma b_red latin ph

059v8w5: Rm-1011 ndt apac ma b_yellow latin au

059v8w4: Rm-1011 ndt apac ma b_yellow latin ph

059v8v6: Rm-1011 ndt apac ma black latin au

059v8v7: Rm-1011 ndt apac ma black latin ph

059v8x9: Rm-1011 ndt apac ma white latin au

059v8z0: Rm-1011 ndt apac ma white latin ph

059w217: Rm-1011 ndt apac mc b_green thai la

059v683: Rm-1011 ndt apac mc b_green thai th

059w219: Rm-1011 ndt apac mc b_red thai la

059v8m3: Rm-1011 ndt apac mc b_red thai th

059w216: Rm-1011 ndt apac mc b_yellow thai la

059v627: Rm-1011 ndt apac mc b_yellow thai th

059w215: Rm-1011 ndt apac mc black thai la

059v5v7: Rm-1011 ndt apac mc black thai th

059w218: Rm-1011 ndt apac mc white thai la

059v6j7: Rm-1011 ndt apac mc white thai th

059v8w6: Rm-1011 ndt apac md b_green stroke my

059v8x1: Rm-1011 ndt apac md b_red stroke my

059v8w3: Rm-1011 ndt apac md b_yellow stroke my

059v8v8: Rm-1011 ndt apac md black stroke my

059v8x7: Rm-1011 ndt apac md white stroke my

059v685: Rm-1011 ndt apac me b_gree stroke id era

059v686: Rm-1011 ndt apac me b_gree stroke id par

059v687: Rm-1011 ndt apac me b_gree stroke id tri

059v8m5: Rm-1011 ndt apac me b_red stroke id era

059v8m6: Rm-1011 ndt apac me b_red stroke id par

059v8m7: Rm-1011 ndt apac me b_red stroke id tri

059v629: Rm-1011 ndt apac me b_yell stroke id era

059v630: Rm-1011 ndt apac me b_yell stroke id par

059v631: Rm-1011 ndt apac me b_yell stroke id tri

059v5v9: Rm-1011 ndt apac me black stroke id era

059v5w0: Rm-1011 ndt apac me black stroke id par

059v5w1: Rm-1011 ndt apac me black stroke id tri

059v6j9: Rm-1011 ndt apac me white stroke id era

059v6k0: Rm-1011 ndt apac me white stroke id par

059v6k1: Rm-1011 ndt apac me white stroke id tri

059v690: Rm-1011 ndt apac mf b_green latin lk

059v691: Rm-1011 ndt apac mf b_green sinhala lk

059v692: Rm-1011 ndt apac mf b_green tamil lk

059v8n0: Rm-1011 ndt apac mf b_red latin lk

059v8n1: Rm-1011 ndt apac mf b_red sinhala lk

059v8n2: Rm-1011 ndt apac mf b_red tamil lk

059v634: Rm-1011 ndt apac mf b_yellow latin lk

059v635: Rm-1011 ndt apac mf b_yellow sinhala lk

059v636: Rm-1011 ndt apac mf b_yellow tamil lk

059v5w4: Rm-1011 ndt apac mf black latin lk

059v5w5: Rm-1011 ndt apac mf black sinhala lk

059v5w6: Rm-1011 ndt apac mf black tamil lk

059v6k4: Rm-1011 ndt apac mf white latin lk

059v6k5: Rm-1011 ndt apac mf white sinhala lk

059v6k6: Rm-1011 ndt apac mf white tamil lk

059v8w9: Rm-1011 ndt apac mp b_green latin kh

059v8x4: Rm-1011 ndt apac mp b_red latin kh

059v8w2: Rm-1011 ndt apac mp b_yellow latin kh

059v8v9: Rm-1011 ndt apac mp black latin kh

059v8x6: Rm-1011 ndt apac mp white latin kh

059v684: Rm-1011 ndt apac mr b_green stroke vn

059v8m4: Rm-1011 ndt apac mr b_red stroke vn

059v628: Rm-1011 ndt apac mr b_yellow stroke vn

059v5v8: Rm-1011 ndt apac mr black stroke vn

059v6j8: Rm-1011 ndt apac mr white stroke vn

059v689: Rm-1011 ndt apac ms b_green bengali bd

059v8m9: Rm-1011 ndt apac ms b_red bengali bd

059v633: Rm-1011 ndt apac ms b_yellow bengali bd

059v5w3: Rm-1011 ndt apac ms black bengali bd

059v6k3: Rm-1011 ndt apac ms white bengali bd

059v682: Rm-1011 ndt china qa b_green stroke cn

059v8m2: Rm-1011 ndt china qa b_red stroke cn

059v626: Rm-1011 ndt china qa b_yellow stroke cn

059v5v6: Rm-1011 ndt china qa black stroke cn

059v6j6: Rm-1011 ndt china qa white stroke cn

059v663: Rm-1011 ndt euro aa b_green latin fi

059v8f9: Rm-1011 ndt euro aa b_red latin fi

059v607: Rm-1011 ndt euro aa b_yellow latin fi

059v5s4: Rm-1011 ndt euro aa black latin fi

059v6g7: Rm-1011 ndt euro aa white latin fi

059v664: Rm-1011 ndt euro ad b_green latin de

059w189: Rm-1011 ndt euro ad b_green latin tr

059v8g0: Rm-1011 ndt euro ad b_red latin de

059w193: Rm-1011 ndt euro ad b_red latin tr

059v608: Rm-1011 ndt euro ad b_yellow latin de

059w186: Rm-1011 ndt euro ad b_yellow latin tr

059v5s5: Rm-1011 ndt euro ad black latin de

059w185: Rm-1011 ndt euro ad black latin tr

059v6g8: Rm-1011 ndt euro ad white latin de

059w191: Rm-1011 ndt euro ad white latin tr

059v665: Rm-1011 ndt euro ae b_green latin it

059v8g1: Rm-1011 ndt euro ae b_red latin it

059v609: Rm-1011 ndt euro ae b_yellow latin it

059v5s6: Rm-1011 ndt euro ae black latin it

059v6g9: Rm-1011 ndt euro ae white latin it

059v671: Rm-1011 ndt euro ah b_green greek gr

059v8l3: Rm-1011 ndt euro ah b_red greek gr

059v615: Rm-1011 ndt euro ah b_yellow greek gr

059v5t2: Rm-1011 ndt euro ah black greek gr

059v6h5: Rm-1011 ndt euro ah white greek gr

059v670: Rm-1011 ndt euro az b_green latin az

059v8l0: Rm-1011 ndt euro az b_red latin az

059v614: Rm-1011 ndt euro az b_yellow latin az

059v5t1: Rm-1011 ndt euro az black latin az

059v6h4: Rm-1011 ndt euro az white latin az

059v666: Rm-1011 ndt euro ea b_green latin pl

059v8k6: Rm-1011 ndt euro ea b_red latin pl

059v610: Rm-1011 ndt euro ea b_yellow latin pl

059v5s7: Rm-1011 ndt euro ea black latin pl

059v6h0: Rm-1011 ndt euro ea white latin pl

059v667: Rm-1011 ndt euro ec b_green latin cz

059v8k7: Rm-1011 ndt euro ec b_red latin cz

059v611: Rm-1011 ndt euro ec b_yellow latin cz

059v5s8: Rm-1011 ndt euro ec black latin cz

059v6h1: Rm-1011 ndt euro ec white latin cz

059v668: Rm-1011 ndt euro ed b_green latin si

059v8k8: Rm-1011 ndt euro ed b_red latin si

059v612: Rm-1011 ndt euro ed b_yellow latin si

059v5s9: Rm-1011 ndt euro ed black latin si

059v6h2: Rm-1011 ndt euro ed white latin si

059v669: Rm-1011 ndt euro eh b_green latin lv

059v8k9: Rm-1011 ndt euro eh b_red latin lv

059v613: Rm-1011 ndt euro eh b_yellow latin lv

059v5t0: Rm-1011 ndt euro eh black latin lv

059v6h3: Rm-1011 ndt euro eh white latin lv

059v673: Rm-1011 ndt euro ei b_green cyrillic ru

059v8l2: Rm-1011 ndt euro ei b_red cyrillic ru

059v617: Rm-1011 ndt euro ei b_yellow cyrillic ru

059v5t4: Rm-1011 ndt euro ei black cyrillic ru

059v6h7: Rm-1011 ndt euro ei white cyrillic ru

059v672: Rm-1011 ndt euro er b_green hebrew il

059v616: Rm-1011 ndt euro er b_yellow hebrew il

059v5t3: Rm-1011 ndt euro er black hebrew il

059v6h6: Rm-1011 ndt euro er white hebrew il

059v662: Rm-1011 ndt india mh b_green latin in

059v8f8: Rm-1011 ndt india mh b_red latin in

059v606: Rm-1011 ndt india mh b_yellow latin in

059v5s3: Rm-1011 ndt india mh black latin in

059v6g6: Rm-1011 ndt india mh white latin in

059v675: Rm-1011 ndt mea ib b_green latin bw

059v8l5: Rm-1011 ndt mea ib b_red latin bw

059v619: Rm-1011 ndt mea ib b_yellow latin bw

059v5t6: Rm-1011 ndt mea ib black latin bw

059v6h9: Rm-1011 ndt mea ib white latin bw

059v679: Rm-1011 ndt mea ic b_green arabic sy

059v674: Rm-1011 ndt mea ic b_green latin ma

059v8l8: Rm-1011 ndt mea ic b_red arabic sy

059v8l4: Rm-1011 ndt mea ic b_red latin ma

059v623: Rm-1011 ndt mea ic b_yellow arabic sy

059v618: Rm-1011 ndt mea ic b_yellow latin ma

059v5v0: Rm-1011 ndt mea ic black arabic sy

059v5t5: Rm-1011 ndt mea ic black latin ma

059v6j3: Rm-1011 ndt mea ic white arabic sy

059v6h8: Rm-1011 ndt mea ic white latin ma

059v9t8: Rm-1011 ndt mea ie b_green latin gh

059v677: Rm-1011 ndt mea ie b_green latin mz

059v9v2: Rm-1011 ndt mea ie b_red latin gh

059v8l7: Rm-1011 ndt mea ie b_red latin mz

059v9t6: Rm-1011 ndt mea ie b_yellow latin gh

059v621: Rm-1011 ndt mea ie b_yellow latin mz

059v9t4: Rm-1011 ndt mea ie black latin gh

059v5t8: Rm-1011 ndt mea ie black latin mz

059v9v0: Rm-1011 ndt mea ie white latin gh

059v6j1: Rm-1011 ndt mea ie white latin mz

059v8r5: Rm-1011 ndt mea ij b_green farsi af

059v680: Rm-1011 ndt mea ij b_green farsi ir

059v681: Rm-1011 ndt mea ij b_green urdu pk

059v8r9: Rm-1011 ndt mea ij b_red farsi af

059v8m1: Rm-1011 ndt mea ij b_red farsi ir

059v8l9: Rm-1011 ndt mea ij b_red urdu pk

059v8r3: Rm-1011 ndt mea ij b_yellow farsi af

059v624: Rm-1011 ndt mea ij b_yellow farsi ir

059v625: Rm-1011 ndt mea ij b_yellow urdu pk

059v8r1: Rm-1011 ndt mea ij black farsi af

059v5v1: Rm-1011 ndt mea ij black farsi ir

059v5v2: Rm-1011 ndt mea ij black urdu pk

059v8r8: Rm-1011 ndt mea ij white farsi af

059v6j4: Rm-1011 ndt mea ij white farsi ir

059v6j5: Rm-1011 ndt mea ij white urdu pk

059v678: Rm-1011 ndt mea ik b_green latin ng

059v8m0: Rm-1011 ndt mea ik b_red latin ng

059v622: Rm-1011 ndt mea ik b_yellow latin ng

059v5t9: Rm-1011 ndt mea ik black latin ng

059v6j2: Rm-1011 ndt mea ik white latin ng

059w0v9: Rm-1011 var euro ae pt optimus sl black

059v9x1: Rm-1011 var euro dt1 ro cosmote black

لینک ارسال

ساپورت دانگل یه فایل تک فایلی واسه مدل من داره...اونو چجوری فلشش کنم؟

معلمان واقعی کسانی هستند که بدون دریافت حقوق و مزایا و با عشق به دیگران علم می آموزند..

لینک ارسال
ساپورت دانگل یه فایل تک فایلی واسه مدل من داره...اونو چجوری فلشش کنم؟

 

دوست عزیز دانگل بیشتر کشورا رو داره که تمامیشون 7 فایله هستند

 

چجور شما میگید تک فایل هستش.

 

5tdzl31wfggu.png

[sIGPIC][/sIGPIC]

لینک ارسال

Nokia Flash Files: RM-1011 V20.10.11

 

جناب موسوی چرا دعوامون میکنی..خب انسان جایزال خطاست.....

 

من اشتباهی به GO SUPPORT رفته بودم..واسه خاطر اون گفتم تک فایلست..از ساپورت باکس خوب میشه تهیه کرد...ممنون از کمکتون..این سایت هم بدک نبست که ضمیمه کردم..

معلمان واقعی کسانی هستند که بدون دریافت حقوق و مزایا و با عشق به دیگران علم می آموزند..

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...