رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

فایل فلش های تبلت های چینی


ارسال های توصیه شده

http://raselsoftware.yolasite.com/resources/LiveSuitPack_1.11.rar

 

Al-a13Q8 rev 2.0.............https://mega.co.nz/#!IApzUbRB!eCnDd-wWivqVoWFaC3iyL68DWn2-qVPWAxzPJh2-AoY

 

 

Al-a13Q8 rev 3.0.............https://mega.co.nz/#!IApzUbRB!eCnDd-wWivqVoWFaC3iyL68DWn2-qVPWAxzPJh2-AoY

 

 

Al-a13Q8 rev 5.0.............https://mega.co.nz/#!VFNCBIYY!O7JH1ENt2cyD5cQHVW5yYA1Br512K6Ct4gp2Y6poDjk

 

 

Al-a13Q8 rev 8.0.............https://mega.co.nz/#!BA11jRzA!-_6VJj2eabk8pb0P98FqnihjpGalUx4xavG2Evi_1gE

 

 

Q8_v08 - Q8a_v2 ............https://mega.co.nz/#!EcsFjDTI!aAUQrvRxTE8uDf7jOs5DYDWvyxbXfmtnq19t-3ATFB8

 

 

ET-86V2G-V1.2...............https://mega.co.nz/#!cYk1lJ7Z!rLRvI8EsXIsmxeMCmx2sWnYeceR2ZFjeBNRDWKDj14A

 

 

ET-86V2G-V1.3 ..............https://mega.co.nz/#!wY9S2axT!CorXwNEcORfxoLkd_zBwEpIqv_cuhLElYproXd_tri8

 

 

TW-A0910-V22 ................https://mega.co.nz/#!dUkhUCra!nqYp3k4eW2nO8hdw-Xad_xua6PZTtQGc7RCvJ702AHE

 

 

KB901_V3.4...................https://mega.co.nz/#!sJ81xaYR!FQzvFzgHCCTkn83FPCYbX0eyJV6dNPbj6auQsVaXu74

 

 

h978 V1.2....................https://mega.co.nz/#!8BAzWYxY!7uFUotUpG5Ji72_dz6yNWfCbP5962Gwpn7y2CVBwP3I

 

 

h978 1.6 V...................https://mega.co.nz/#!VcdyhK6a!myoK9xG0vmlby0SyOnivktbLp6KqcZTwc8WV0Cfxs3A

 

 

KF026-mainboard-v2.0.0......https://mega.co.nz/#!kQcDibSa!-pqtxAB2usuNcNCnOJ19Se3frYQAS9mUS_1A3mOQMt8

 

 

KF026-mainboard-v3.0.0.......https://mega.co.nz/#!VYtlTCIa!4GR0NIswMB4u6WmO493qvKL5TcAmHKWytMK6GjQoYGo

 

 

86VM M702VM .................https://mega.co.nz/#!FJgDmRIL!XbOQP0RTgf4IbsqO9CQ3KtlAlnJ9t9jhqbAXgpBxWnM

 

 

INET 86VE REV01 OTHER .......https://mega.co.nz/#!BYYxAJrC!fK4aGr_OhGZrx5_-EkuZpmGlSUYRBoJ2r2xzH_qJAvw

 

 

INET 86VE REV01-REV02 XTAB .https://mega.co.nz/#!0INGhByK!bkON0VviqqIvuHDiYAduTGr35p_FEiQT305YDNbQ7Gc

 

 

INET 86VE REV01-REV02 OTHER .https://mega.co.nz/#!0INGhByK!bkON0VviqqIvuHDiYAduTGr35p_FEiQT305YDNbQ7Gc

 

 

t730 mainboard -v3.0.........https://mega.co.nz/#!xMFjCITA!XPMDbiSOBqqbMjt9A4gTqUx6EfELdY21InR_TktAylU

 

 

t730 mainboard -v6.2.........https://mega.co.nz/#!UY1RHJ6I!vBl3vBlU9t5lZUkCFS7F9dEhMgv-n2iaT6aPty2t2HI

 

 

t730 mainboard -v6.2 2sim ...https://mega.co.nz/#!AY0wlTZJ!8uXPu3VtG7Hehbrfw9dolO4pJwfkj5jSWYd3ajrZdv4

 

 

t730 mainboard -v6.3.........https://mega.co.nz/#F!kdckXBLL!ITU9qMja70Bnfg2Kg9kSlQ

 

 

IKON THTF F70 JTY XY201 ....https://mega.co.nz/#!UFRCULDb!VBCTha_wb0zP-B6IypIYmgVaCzCPLyPdEtWOGqMcz6Q

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...