رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

گزارشات و لاگ های مربوط به دانگل CM2


علیرضا شاهرخی

ارسال های توصیه شده

با سلام و عرض ادب خدمت همکاران و همراهان انجمن

گزارشات مربوط در این تاپیک قرار گیرد ./

لینک ارسال

Xiaomi Redmi Note 4

Operation : Identify [ v2.06 ]
 

1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after
2. Insert USB cable in phone
Waiting for device connection ...

PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM134)
MODE : PRELOADER PORT
PORT : 134
Waiting BOOT ack ...
PRELOADER : ACK confirmed!
BROM : Init BROM
BROM init passed!
   CHIP : MT6797 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0000
   TYPE : MODERN RAPHAEL
BROM : SecLevel : 0x00000001
BROM : SecMode : SBC
BROM : PRELOADER PORT
MODE : 0_base : BASE_v1912 | Manual : Disabled
AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... 
AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin
AGENT : Found MT6797
AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT
   BROM : Sending 1st DA ...
BROM : DA sent
BROM :Transfer control to DA ... 
   DA : AGENT started!
DA : SYNC
   DA : MODE : PRELOADER
DA : EXT_RAM initialized!
DA : BOOT to 2nd DA ...
DA : 2ND stage confirmed!
DA : SYNC with DA passed!
DA : Receiving HW info

    SRAM: 0x00038000 [ 224/00 KB ]
    DRAM: 0x100000000 [ 4/00 GB ]

    EMMC: 150100434A4E423452078C40ECD293B7
    EMMC: VEN : SAMSUNG | OEM : 01 | DEV : CJNB4R
    EMMC: 
       BOOT1 : 0x00400000 [ 4/00 MB ]
       BOOT2 : 0x00400000 [ 4/00 MB ]
       RPMB  : 0x00400000 [ 4/00 MB ]
       USER  : 0xE8F800000 [ 58/24 GB ]

    CHIP : MT6797 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000

    RNID : D58DCAFBBE88725919E081F9738056C5

DA : USB : HIGH-SPEED

Boot done!

Patch Level  : MRA58K
Display ID   : MRA58K
Display ID   : B6L_S100_20190123
Ver. CodeName : REL
Ver. Release  : 6.0
Sec. Patch   : 2018-08-01
Build Time   : 1548211259
Product Model : Redmi Note 4
Product Brand : Xiaomi
Product Name  : nikel
Product Device : nikel
Board Platform : mt6797
Product Info  : nikel
Product Manfct : Xiaomi

USERDATA : ENCRYPTED 


Done!
Elapsed: 00:00:16

Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.06 ]

1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after
2. Insert USB cable in phone
Waiting for device connection ...

PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM134)
MODE : PRELOADER PORT
PORT : 134
Waiting BOOT ack ...
PRELOADER : ACK confirmed!
BROM : Init BROM
BROM init passed!
   CHIP : MT6797 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0000
   TYPE : MODERN RAPHAEL
BROM : SecLevel : 0x00000001
BROM : SecMode : SBC
BROM : PRELOADER PORT
MODE : 0_base : BASE_v1912 | Manual : Disabled
AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... 
AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin
AGENT : Found MT6797
AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT
   BROM : Sending 1st DA ...
BROM : DA sent
BROM :Transfer control to DA ... 
   DA : AGENT started!
DA : SYNC
   DA : MODE : PRELOADER
DA : EXT_RAM initialized!
DA : BOOT to 2nd DA ...
DA : 2ND stage confirmed!
DA : SYNC with DA passed!
DA : Receiving HW info

    SRAM: 0x00038000 [ 224/00 KB ]
    DRAM: 0x100000000 [ 4/00 GB ]

    EMMC: 150100434A4E423452078C40ECD293B7
    EMMC: VEN : SAMSUNG | OEM : 01 | DEV : CJNB4R
    EMMC: 
       BOOT1 : 0x00400000 [ 4/00 MB ]
       BOOT2 : 0x00400000 [ 4/00 MB ]
       RPMB  : 0x00400000 [ 4/00 MB ]
       USER  : 0xE8F800000 [ 58/24 GB ]

    CHIP : MT6797 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000

    RNID : D58DCAFBBE88725919E081F9738056C5

DA : USB : HIGH-SPEED

Boot done!

Format Ok : USERDATA
Format Ok : CACHE
Format Ok : USERDATA

Done!
Elapsed: 00:00:28

Reconnect Power/Cable!


 

لینک ارسال
 • علیرضا شاهرخی عنوان را به گزارشات و لاگ های مربوط به دانگل CM2 تغییر داد

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
 • اضافه کردن...