رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

ورژن جدید z3x طوفان ب پا کرد


khosro20087

ارسال های توصیه شده

نسخه جدید و طوفانی باکس 37.0 Z3X Samsung Tool PRO


ساپورت کامل سری A و G و M مدل های جدید و 2019Added over 490 function(s) to 149 model(s):
SM-A105F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A105FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A105G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A105M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A105N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A202F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A202K:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A205F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205YN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A260F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A260G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A3050:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A3058:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305GT:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305YN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A405FM:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A405FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505FM:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505GT:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505YN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A520F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520K:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520L:
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A530F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A530N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A530W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600A:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A720F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A720S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A730F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G390F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G390W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G390Y:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G570F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-G570M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-G570Y:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-G611FF:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611K:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611MT:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G888N0:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G950F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G950FD:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Read CERT
+ Write CERT
+ Write NV DATA

SM-G950N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G955F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G955FD:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Read CERT
+ Write CERT
+ Write NV DATA

SM-G955N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G960F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G960N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G965F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G965N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J260F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J260G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J260M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J260Y:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J326AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J327A:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J327AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J327U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J327W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J336AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337A:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337V:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J337VPP:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J400F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J400G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J400M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600GF:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600GT:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J720F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J720M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737A:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737V:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737VPP:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-M105F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M105G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M105M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M105Y:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205N:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-M305F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M305M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-N930F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930FD:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Reset MSL
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930K:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935K:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N950F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N950N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N960F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N960N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-P205:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-T378V:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-T515:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-T515N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-T517:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

Fixed bugs by your bug reports

دود از کنده بلند میشه


برای استفاده از این نسخه باید کریدیت تهیه کنید

لینک دانلودhttp://downloads2.z3x-team.com/Files...olPRO_37.0.exe

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...