رفتن به مطلب
تالار جی اس ام دولوپرز
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

داستان های موفقیت آمیز تعمیر با کلاینت hcu


ارسال های توصیه شده

 • مدیر ارشد

درود دوستان

جهت برقراری نظم انجمن تمامی لاگ های مربوط به این کلاینت را در این تاپیک قرار دهید 
 

لینک ارسال
 • مدیر ارشد
Looking for a device in upgrade mode
No devices detected in upgrade mode

Looking for a device in fastboot mode

Device found: X9LDU15401002732


1/4/2018 2:15:57 PM Starting extracting partitions from file UPDATE.APP
Current version: H60-L04V100R001C00B393
Cannot create extract directory: C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\tmp\20180104_141557_UPDATE\
Extract files to directory: C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\
Extracting partition: PTABLE OK
Extracting partition: XLOADER OK
Extracting partition: FASTBOOT OK
Extracting partition: FW_LPM3 OK
Extracting partition: FW_HIFI OK
Extracting partition: TEEOS OK
Extracting partition: BOOT OK
Extracting partition: RECOVERY OK
Extracting partition: SENSORHUB OK
Extracting partition: DTS OK
Extracting partition: MODEMNVM_UPDATE OK
Extracting partition: MODEM OK
Extracting partition: MODEM_DSP OK
Extracting partition: 3RDMODEM OK
Extracting partition: CUST OK
Extracting partition: SYSTEM OK
Extracting partition: CACHE OK
Extracting partition: USERDATA OK
1/4/2018 2:17:02 PM Extracting partitions finished OK

1/4/2018 2:17:02 PM Starting to write device in FASTBOOT mode...

Device found: X9LDU15401002732

SN: 9LDU15401002732
Build number: H60-L04V100R001C00B393
Product model: HUAWEI H60-L04

Writing PTABLE partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\PTABLE.img
PTABLE partition UPDATE ...FAILED
Activating backdoor: DONE

Writing PTABLE partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\PTABLE.img
PTABLE partition UPDATE ...OK

Writing XLOADER partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\XLOADER.img
XLOADER partition UPDATE ...OK

Writing FASTBOOT partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\FASTBOOT.img
FASTBOOT partition UPDATE ...OK

Writing FW_LPM3 partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\FW_LPM3.img
FW_LPM3 partition UPDATE ...OK

Writing FW_HIFI partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\FW_HIFI.img
FW_HIFI partition UPDATE ...OK

Writing TEEOS partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\TEEOS.img
TEEOS partition UPDATE ...OK

Writing BOOT partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\BOOT.img
BOOT partition UPDATE ...OK

Writing RECOVERY partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\RECOVERY.img
RECOVERY partition UPDATE ...OK

Writing SENSORHUB partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\SENSORHUB.img
SENSORHUB partition UPDATE ...OK

Writing DTS partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\DTS.img
DTS partition UPDATE ...OK

Writing MODEMNVM_UPDATE partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\MODEMNVM_UPDATE.img
MODEMNVM_UPDATE partition UPDATE ...OK

Writing MODEM partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\MODEM.img
MODEM partition UPDATE ...OK

Writing MODEM_DSP partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\MODEM_DSP.img
MODEM_DSP partition UPDATE ...OK

Writing 3RDMODEM partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\3RDMODEM.img
3RDMODEM partition UPDATE ...OK

Erasing CUST partition
Partition CUST erased

Writing CUST partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\CUST.img
CUST partition UPDATE ...OK

Writing SYSTEM partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\SYSTEM.img
SYSTEM partition UPDATE ...OK

Erasing CACHE partition
Partition CACHE erased

Writing CACHE partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\CACHE.img
CACHE partition UPDATE ...OK

Erasing USERDATA partition
Partition USERDATA erased

Writing USERDATA partition with file C:\Users\avasoft\Desktop\DC_Phoenix_v50\DC_Phoenix_v50\USERDATA.img
USERDATA partition UPDATE ...OK
Software written
1/4/2018 2:22:28 PM Writing device finished OK

Waiting for fastboot device...

Device found: X9LDU15401002732


Writing rescue_recovery partition with file recovery
rescue_recovery partition UPDATE ...OK
Looking for device in upgrade mode...
COM51: Android Adapter PCUI (COM51)
COM53: DBAdapter Reserved Interface (COM53)

1/4/2018 2:23:12 PM Starting to write device in UPGRADE mode...
File to update: UPDATE.APP
Current version: H60-L04V100R001C00B393
Validating file...
Looking for attached port...
Preparing to write...
Writing file 1 of 22: MD5RSA...OK
Writing file 2 of 22: CRC...OK
Writing file 3 of 22: CURVER...OK
Writing file 4 of 22: VERLIST...OK
Writing file 5 of 22: PTABLE...OK
Writing file 6 of 22: XLOADER...OK
Writing file 7 of 22: FASTBOOT...OK
Writing file 8 of 22: FW_LPM3...OK
Writing file 9 of 22: FW_HIFI...OK
Writing file 10 of 22: TEEOS...OK
Writing file 11 of 22: BOOT...OK
Writing file 12 of 22: RECOVERY...OK
Writing file 13 of 22: SENSORHUB...OK
Writing file 14 of 22: DTS...OK
Writing file 15 of 22: MODEMNVM_UPDATE...OK
Writing file 16 of 22: MODEM...OK
Writing file 17 of 22: MODEM_DSP...OK
Writing file 18 of 22: 3RDMODEM...
Writing file 18 of 22: 3RDMODEM...OK
Writing file 19 of 22: CUST...OK
Writing file 20 of 22: SYSTEM...OK
Writing file 21 of 22: CACHE...OK
Writing file 22 of 22: USERDATA...OK
Software written
1/4/2018 2:41:04 PM Writing device finished OK

 

لینک ارسال
 • مدیر ارشد

2018-01-12 10:28:11.763 Autodetect COM port and phone type start!
2018-01-12 10:28:12.392 Found COM port: COM87
2018-01-12 10:28:12.402 Found phone type: Huawei Android phone (HiSilicon CPU)
New IMEI 1: 8684430231XXXXX
New IMEI 2 : 8684430232XXXXX
2018-01-12 10:28:12.553 Connecting to server...
2018-01-12 10:28:14.147 Connected!
2018-01-12 10:28:14.159 Open COM port COM87 (Android Adapter PCUI (COM87))...
2018-01-12 10:28:17.472 CP State: ready
2018-01-12 10:28:17.481 Read phone basic info...
2018-01-12 10:28:18.649 Read phone secure info...

2018-01-12 10:28:27.479 Phone info data backup saved to file C:\Users\avasoft\Desktop\HCU_208\Backup\20180112_102827_866778027492614.BAK

2018-01-12 10:28:27.490 Read from server...
2018-01-12 10:28:29.016 Read from server success!
2018-01-12 10:28:30.416 Writing IMEI 1 start
2018-01-12 10:28:30.938 Phone secure identify start
2018-01-12 10:28:34.243 Waiting for server responce (up to 16 seconds left)...
2018-01-12 10:28:36.776 Phone secure identify success!
2018-01-12 10:28:36.787 Reading from server...
2018-01-12 10:28:40.586 Waiting for server responce (up to 16 seconds left)...
2018-01-12 10:28:42.031 Read from server success!
2018-01-12 10:28:45.256 Write IMEI success!
2018-01-12 10:28:45.266 Writing IMEI 2 start
2018-01-12 10:28:47.435 Reading from server...
2018-01-12 10:28:50.045 Waiting for server responce (up to 17 seconds left)...
2018-01-12 10:28:51.606 Read from server success!
2018-01-12 10:28:54.336 Write IMEI success!
2018-01-12 10:28:56.416 Synchronize NV...
2018-01-12 10:28:56.665 Synchronize NV success!
2018-01-12 10:28:56.671 Factory reset...
2018-01-12 10:28:59.189 Factory reset success!
2018-01-12 10:28:59.231 Finished!

 

لینک ارسال
 • مدیر ارشد

UNLOCK SIM CHM-U01

2018-01-12 10:32:52.869 Autodetect COM port and phone type start!
2018-01-12 10:32:53.448 Found COM port: COM87
2018-01-12 10:32:53.455 Found phone type: Huawei Android phone (HiSilicon CPU)
2018-01-12 10:32:53.567 Connecting to server...
2018-01-12 10:32:54.855 Connected!
2018-01-12 10:32:54.862 Open COM port COM87 (Android Adapter PCUI (COM87))...
2018-01-12 10:33:08.433 CP State: ready
2018-01-12 10:33:08.439 Read phone basic info...
2018-01-12 10:33:09.604 Read phone secure info...

2018-01-12 10:33:18.429 Phone info data backup saved to file C:\Users\avasoft\Desktop\HCU_208\Backup\20180112_103318_868443023198909.BAK

2018-01-12 10:33:18.436 Unlocking start
2018-01-12 10:33:18.442 Phone secure identify start
2018-01-12 10:33:21.848 Waiting for server responce (up to 17 seconds left)...
2018-01-12 10:33:25.910 Phone secure identify success!
2018-01-12 10:33:25.916 Read from server...
2018-01-12 10:33:26.304 Read from server success!
2018-01-12 10:33:30.533 Unlock done!

 

لینک ارسال
 • 2 ماه بعد...
 • مدیر ارشد
2018-03-17 13:00:51.499 Erase FRP start
2018-03-17 13:00:51.796 Connecting to server...
2018-03-17 13:00:53.453 Connected!
2018-03-17 13:00:55.766 Reading phone info...
2018-03-17 13:00:56.328 Read phone info success!
Model: HUAWEI CUN-U29
Firmware ver.: CUN_U29C578B127
SN: CCMBBCB6C0817290


2018-03-17 13:00:56.344 Phone info data backup saved to file C:\Users\avasoft\Desktop\HCU_208\Backup\20180317_130056_CCMBBCB6C0817290.BAK

2018-03-17 13:00:56.531 Reading FRP certify data...
2018-03-17 13:00:56.719 Read FRP certify success!
2018-03-17 13:00:56.719 Signing FRP certify data...
2018-03-17 13:00:58.078 Signing FRP certify data success!
2018-03-17 13:00:58.078 Erasing FRP...
2018-03-17 13:01:09.573 Erase FRP done!

 

لینک ارسال
 • 2 ماه بعد...
 • مدیر ارشد
2018-06-13 18:29:18.547 Erase FRP start
2018-06-13 18:29:18.765 Connecting to server...
2018-06-13 18:29:19.245 Connected!
2018-06-13 18:29:20.306 Reading phone info...
2018-06-13 18:29:20.774 Read phone info success!
Model: WAS-LX1A
MEID: 00000000000000
pESN: 00000000
IMEI: 866148036xxxxxx
Firmware ver.: WAS-LX1AC185B170
SN: 2XJDU17822002110


2018-06-13 18:29:20.802 Phone info data backup saved to file C:\Users\avamobilesoft\Desktop\HCU_257\Backup\20180613_182920_00000000000000.BAK

2018-06-13 18:29:20.805 Reading Certify data...
2018-06-13 18:29:20.964 Reading Certify data success!
2018-06-13 18:29:20.967 Signing Certify data...
2018-06-13 18:29:24.015 Erase FRP done!

 

لینک ارسال
 • مدیر ارشد

 Huawei P10 Erase FRP lock Android 8.0 Oreo

Credits left: 0
License ends in 194day[s]
2018-06-20 18:30:01.368 Erase FRP start
2018-06-20 18:30:01.598 Connecting to server...
2018-06-20 18:30:02.018 Connected!
2018-06-20 18:30:02.948 Reading phone info...
2018-06-20 18:30:03.408 Read phone info success!
Model: VTR-L29
MEID: 8659140xxxxxx
pESN: 00000000
IMEI: 8659xxxxxxx
Firmware ver.: VTR-L29 8.0.0.363(C185
SN: 7EX0217xxxxxxx


2018-06-20 18:30:03.438 Phone info data backup saved to file C:\Users\avamobilesoft\Desktop\HCU_257\Backup\20180620_183003_86591403191283.BAK

2018-06-20 18:30:03.438 Reading Certify data...
2018-06-20 18:30:03.698 Reading Certify data success!
2018-06-20 18:30:03.698 Signing Certify data...
2018-06-20 18:30:06.368 Erase FRP done!

 

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 • سلام!

  کاربران گرامی!

  شما در حال استفاده از این وب سایت به صورت مهمان هستید، برای استفاده از امکانات کامل و تبادل اطلاعات به حساب کاربری خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

 • معرفی به یک دوست

  تالار جی اس ام دولوپرز رو دوست داری ؟ همین حالا به دوستت معرفی کن!
 • بیشترین ارسال کنندگان

×
×
 • اضافه کردن...