رفتن به مطلب
تالار جی اس ام دولوپرز
جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

ارسال های توصیه شده

  • مدیر انجمن

گوشی روشن خاموش میشد فلش کردم

RUNNING v 1.1425/01.15/UNI

CARD SERIAL 00221572

USBFLASH DRIVER VERSION 03.01.00.00

SIGNED MODE (USING SERVER)

CFG:101000000000

Not supported for this model

Elapsed: 0 seconds

SIGNED MODE (USING SERVER)

CFG:101000000000

PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW

PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

 

RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_Lagan_1.1_10"

 

ACTIVE_COMP_AID : 0001

HWCONF_AID : 0001

LOADER_AID : 0001

BOOT_AID : 0001

 

[ llcomm: 00080000,00080000 ]

DEVICE ID: 07910647

FLASH ID: "0011/01000010"

LOADER VERSION: APQ8064_39

 

PHONE IMEI : 35740905040945

MODEL (from GDFS): C6602

SOFTWARE VERSION: 1269-5309_10.7.A.0.222

CUSTOM VERSION: 1270-7937_R1E

FILESYSTEM VERSION: GLOBAL-HSPA_10.7.A.0.222

SERIAL NO: YT910BS733

 

SECURITY UNITS BACKUP CREATED

Elapsed: 14 seconds

SIGNED MODE (USING SERVER)

CFG:101000000000

PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW

PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

 

RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_Lagan_1.1_10"

 

ACTIVE_COMP_AID : 0001

HWCONF_AID : 0001

LOADER_AID : 0001

BOOT_AID : 0001

 

[ llcomm: 00080000,00080000 ]

DEVICE ID: 07910647

FLASH ID: "0011/01000010"

LOADER VERSION: APQ8064_39

 

PHONE IMEI : 35740905040945

writing "E:\setool\c6602-4.4.4\New folder\APP-SW_Yuga_GENERIC_10.7.A.0.222_1269-5309_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.zip"

Processing package

APP-SW_Yuga_GENERIC_10.7.A.0.222_1269-5309_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.zip

 

Testing package integrity ...

PROCESSING: partition-image_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MBR.sin

UPDATING S1_BOOT TO VERSION : 1264-2309 S1_BOOT_LAGAN_1.1_10

PARSING: "DEVELOPMENT"

value OTP_LOCK_STATUS_1 : UNLOCKED, not match LOCKED

PARSING: "TEST_OEM0_007190E1"

value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED

value OTP_DATA_1 : 00000100, not match 01000100

value IDCODE_1 : 007190E1, match 007190E1

PARSING: "PRECOMMERCIAL_007190E1"

value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED

value OTP_DATA_1 : 01000100, match 01000100

value IDCODE_1 : 007190E1, match 007190E1

PROCESSING : emmc_appsboot_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin

PROCESSING : s1sbl2_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin

PROCESSING : sbl1_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin

PROCESSING : sbl2_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin

PROCESSING : sbl3_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin

PROCESSING : tz_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin

PROCESSING : Yuga_S1BootConfig_MiscTA_121203_1222.ta

Writing TA unit 0002/084F/0060

Writing TA unit 0002/08FD/0001

BOOT UPDATED

PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.sin

PROCESSING: kernel_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.sin

PROCESSING: fotakernel_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.sin

SKIP: partition-image_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MBR.sin

PROCESSING: rpm_S1-RPMFW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.sin

writing "E:\setool\c6602-4.4.4\New folder\FSP_Yuga_Customized-MEA_GLOBAL-HSPA_10.7.A.0.222_1270-7937_R1E_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1 ...

Processing package

FSP_Yuga_Customized-MEA_GLOBAL-HSPA_10.7.A.0.222_1270-7937_R1E_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC_2.zip

 

Testing package integrity ...

PROCESSING: userdata_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.sin

llbug: write timeout [Overlapped I/O operation is in progress]

Can't send S1 command HDR [00000006/00000007]

error while uploading DATA block [000033/000268]

Break

Elapsed: 95 seconds

SIGNED MODE (USING SERVER)

CFG:101000000000

PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW

PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

PROCEDURE WAS STOPPED BY USER

FAILED TO SETUP PHONE

Elapsed: 43 seconds

SIGNED MODE (USING SERVER)

CFG:101000000000

PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW

PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...

 

RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_Lagan_1.1_10"

 

ACTIVE_COMP_AID : 0001

HWCONF_AID : 0001

LOADER_AID : 0001

BOOT_AID : 0001

 

[ llcomm: 00080000,00080000 ]

DEVICE ID: 07910647

FLASH ID: "0011/01000010"

LOADER VERSION: APQ8064_39

 

PHONE IMEI : 35740905040945

writing "E:\setool\c6602-4.4.4\New folder\APP-SW_Yuga_GENERIC_10.7.A.0.222_1269-5309_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.zip"

Processing package

APP-SW_Yuga_GENERIC_10.7.A.0.222_1269-5309_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.zip

 

Testing package integrity ...

PROCESSING: partition-image_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MBR.sin

UPDATING S1_BOOT TO VERSION : 1264-2309 S1_BOOT_LAGAN_1.1_10

PARSING: "DEVELOPMENT"

value OTP_LOCK_STATUS_1 : UNLOCKED, not match LOCKED

PARSING: "TEST_OEM0_007190E1"

value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED

value OTP_DATA_1 : 00000100, not match 01000100

value IDCODE_1 : 007190E1, match 007190E1

PARSING: "PRECOMMERCIAL_007190E1"

value OTP_LOCK_STATUS_1 : LOCKED, match LOCKED

value OTP_DATA_1 : 01000100, match 01000100

value IDCODE_1 : 007190E1, match 007190E1

PROCESSING : emmc_appsboot_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin

PROCESSING : s1sbl2_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin

PROCESSING : sbl1_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin

PROCESSING : sbl2_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin

PROCESSING : sbl3_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin

PROCESSING : tz_signed_S1-BOOT-5CA3-0001-MMC.sin

PROCESSING : Yuga_S1BootConfig_MiscTA_121203_1222.ta

Writing TA unit 0002/084F/0060

Writing TA unit 0002/08FD/0001

BOOT UPDATED

PROCESSING: cache_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.sin

PROCESSING: kernel_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.sin

PROCESSING: fotakernel_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.sin

SKIP: partition-image_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MBR.sin

PROCESSING: rpm_S1-RPMFW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC.sin

writing "E:\setool\c6602-4.4.4\New folder\FSP_Yuga_Customized-MEA_GLOBAL-HSPA_10.7.A.0.222_1270-7937_R1E_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1 ...

Processing package

FSP_Yuga_Customized-MEA_GLOBAL-HSPA_10.7.A.0.222_1270-7937_R1E_S1-SW-LIVE-5CA3-PID1-0002-MMC_2.zip

 

Testing package integrity ...

llbug: write error [The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request]

Can't send S1 command HDR [0000000A/00000003]

Break

Elapsed: 46 seconds

چکارش کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شارژ کنم کنم وباره بزنم درست میشه؟؟؟؟

تو شارژ هم روشن خاموش میشه

اساتید کمک کنن:9:

لینک ارسال
  • مدیر ارشد

برای ارسال نشدن فایل باید چند بار تکرار کنید مراحلو

در صورت اکان پورت و کابل usb رو عوض کنید

لینک ارسال
  • مدیر انجمن

تو شارژ هم روشن خاموش میشه؟؟؟چرا؟؟

میشه با منبع تغذیه بزنم؟؟؟؟

از فایل مطمینم ک سالمه

ورژن پایین بزنم مشکلی نداره؟؟؟؟؟؟؟؟

بازم ممنون ک زود جواب میدین

لینک ارسال
  • مدیر ارشد
ممنون استاد فلش گرفت

مشکلش شارژ نداشتن بود

بازم ممنون از راهنماییتون:u_e032::u_e032::u_e427:

تشکر از اعلام نتیجه موفق باشید

لینک ارسال
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...