رفتن به مطلب
جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
نمایش نتایجی که شامل ...
جستجو در ...

انلاک و فلش موفق octoplus box در این پست


reza_2344

ارسال های توصیه شده

lg x cam k580sdz read

Welcome to Octoplus/Octopus Box LG Software version 2.6.1

--------------------------------------------------------------------------------

Checking data...OK

Platform: LG MTK

Selected port: COM7

Selected baudrate: 0

Selected model: K580DSZ

Selected USB connection type

Please, disconnect cable, reconnect battery, connect P999 cable (with

910k resistor)

or

Reconnect battery, press and hold "Vol+" for 10 seconds and connect

Micro USB cable.

Phone found.

Mode: Emergency

Initializing flash...OK

Model ID: LG-K580dsZ

SW version: LGK580dsZAT-00-V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0

LAF Version: 1.1

Product ID: SM09S160827000342

IMEI: 359001-07-070469-2

Target operator: GLOBAL

Hardware: rev_10

Battery level: 50%

Checking security...

Checking security passed!

--------------------------------------------------------------------------------

IMEI A: 359001-07-070469-2

IMEI B: 359001-07-070470-0

Bluetooth address: 2C:59:8A:A2:C1:1E

Wi-Fi MAC address: DC:0B:34:87:70:13

--------------------------------------------------------------------------------

Reading firmware...

Reading partitions...OK

Selecting output file...OK

Destination file: "LGK580dsZAT-00-V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0.oct"

Selecting firmware partitions...

Deleting directory "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp

\LGK580dsZAT-00-V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\"...

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\boot"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\cust"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\efuse"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\encrypt"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\factory"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\ftm"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\keystore"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\laf"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\lk"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\lkbak"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\logo"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\nvram"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\persist"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\pgpt"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\preloader"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\recovery"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\recoverybak"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\secro"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\system"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\tee1"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\tee2"...OK

Directory "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\" succesfully deleted!

Reading preloader...OK

Reading pgpt...OK

Reading ftm...OK

Reading nvram...OK

Reading lk...OK

Reading lkbak...OK

Reading laf...OK

Reading boot...OK

Reading recovery...OK

Reading recoverybak...OK

Reading logo...OK

Reading secro...OK

Reading keystore...OK

Reading tee1...OK

Reading tee2...OK

Reading encrypt...OK

Reading cust...OK

Reading factory...OK

Reading persist...OK

Reading efuse...OK

Reading system...OK

Reading OP...OK

Deleting temporary files...

Deleting directory "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp

\LGK580dsZAT-00-V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\"...

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\boot"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\cust"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\efuse"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\encrypt"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\factory"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\ftm"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\keystore"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\laf"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\lk"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\lkbak"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\logo"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\nvram"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\OP"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\persist"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\pgpt"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\preloader"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\recovery"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\recoverybak"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\secro"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\system"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\tee1"...OK

Deleting file "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\tee2"...OK

Directory "C:\Users\REZA_2~1\AppData\Local\Temp\LGK580dsZAT-00-

V10d-AME-XX-JUN-25-2016+0\" succesfully deleted!

Reading firmware done!

Performed by 2.6.1 Software version.

لینک ارسال
  • 2 ماه بعد...

رایت سرت با موفقیت a500h در اندروید 5.0.2که bst و z3x نتونستن انجام بدهند....

Platform: Samsung Android

Selected port: COM1

Selected model: SM-A500H

Selected file: F:\samsung\A500FXXU1BOI4_A500FOJV1BOI3_XSG-www.ir-tci.org\SM-A500H cert file\SM-A500H_35566603332744_21-9.cert

Select Certificate2...

Selected file: F:\samsung\A500FXXU1BOI4_A500FOJV1BOI3_XSG-www.ir-tci.org\SM-A500H cert file\SM-A500H_35566603332744_21-9.cert

Detected phone model: SM-A500H

Firmware compiled date: Thu Nov 19 21:44:16 KST 2015

PDA version: A500HXXU1BOK3

CSC version: A500HOJV1BOK3

SW version: A500HXXU1BOF6

Phone SN: R51G837Q92A

Android version: 5.0.2 (LRX22G)

Sales code: AFR

Country: Kenya

HW platform: msm8916

HW Chip: MSM8216

HW Modem: MSM8216

Security patch level: 2015-11-01

SIM 1 status: absent

SIM 2 status: absent

Codename: a53gxx

Checking Root:

Phone is Rooted.

Checking Certificate file...

Certificate file successfully checked

Writing Certificate...

Writing new phone IMEI...

Checking certificate compatibility...

Certificate is compatible

Writing Certificate...

Checking Certificate file...

Certificate file successfully checked

Writing Certificate...

Writing new phone IMEI...

Checking certificate compatibility...

Certificate is compatible

Writing Certificate...

Phone will restart now. Please don't disconnect cable!

Certificate has been written successfully

Please, restart the phone to apply changes

Performed by 2.5.4 Software version.

irgsm

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...