رفتن به مطلب
انجمن توسعه دهندگان موبایل

دانلود csc گوشی های سامسونگ در این تاپیک


ارسال های توصیه شده

منبع:tsar3000

برای نتیجه بخشیدن سریع تر از کلید f3 مرورگر استفاده کنید

Samsung A500F CSC Files:

CSC_OJV_A500FOJV1AOB1 Arabic, Persian, Urdu, Turkish Languages 4.4.4 Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung A800F CSC Files:

CSC_OJV_A800FOJV1AOH3 Arabic v5.1.1: Download

Samsung G313H CSC Files:

CSC_OJV_G313HOJV0ANH1 Arabic / Turkey 4.4.2 Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_ODD_G313HODD0ANJ1 India 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung G361H CSC Files:

CSC_OJV_G361HOJV0AOG4 Arabic v5.1.1: Download

Samsung G531H CSC Files:

CSC_OJV_G531HOJV0AOH2 Arabic v5.1.1: Download

Samsung G900F CSC Files:

CSC_OJV_G900FOJV1AND4 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung G900H CSC Files:

CSC_OJV_G900HOJV1ANCH Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_G900HOJV1AND4 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung G900i CSC Files:

CSC_OJV_G900IOJV1ANC Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung G710 CSC Files:

CSC_OJV_G710OJVANC1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung G7102 CSC Files:

CSC_OJV_G7102OJVANB1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung G7105 CSC Files:

CSC_OJV_G7105OJVAML1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung GC100 CSC Files:

CSC_OJV_GC100OJVBMB1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung GC110 CSC Files:

CSC_OJV_GC110OJVAME1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung GN100 CSC Files:

CSC_OJV_GN100 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I8190 CSC Files:

CSC_OJV_I8190OJVAMH1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I8190N CSC Files:

I8190N Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I8190T CSC Files:

I8190T Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I8200 CSC Files:

CSC_OJV_I8200OJVANB1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I8262 CSC Files:

CSC_OJV_I8262OJVAMF1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I8262OJVAMI1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I8552 CSC Files:

CSC_OJV_I8552OJVANB3 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I9060 CSC Files:

CSC_OJV_I9060OJVAML3 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9070 CSC Files:

CSC_OJV_I9070OJVBMD1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9082 CSC Files:

CSC_OJV_I9082OJVBNC2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I9100 CSC Files:

GT-I9100-MULTI-CSC-OJPLPG Arabic / Turkey 4.0.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9100OJVLS6 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I9105 CSC Files:

CSC_OJV_I9105OJVAMC1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_ODD_I9105ODDBMH3 India 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I9105P CSC Files:

CSC_OXA_I9105POXAAMB1 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9152 CSC Files:

CSC_OXE_I9152OXEANA1 Russia 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9152OJVANA2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9190 CSC Files:

CSC_OJV_I9190OJVBNA1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I9192 CSC Files:

CSC_OJV_I9192OJVAMI1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_QXE_I9192QXEBNA2 Russia 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9192OJVBNB1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I9195 CSC Files:

CSC_OJV_I9195OJVBNA1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9195OJVBND1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9200 CSC Files:

CSC_OJV_I9200OJVCNB2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9205 CSC Files:

CSC_I9205 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9235 CSC Files:

CSC_OJV_I9235OJVAML1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9295 CSC Files:

CSC_OJV_I9295OJVBML1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9300 CSC Files:

CSC_OJV_I9300OJVEMF1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9300OJVGNB3 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9300i CSC Files:

CSC_OJV_I9300IOJVAND1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9301i CSC Files:

CSC_OJV_I9301IOJVUANF1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9305 CSC Files:

CSC_OJV_I9305OJVBMA2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_XST_I9305XSTEMK2 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9500 CSC Files:

CSC_OJV_I9500OJVEMJ8 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9500OJVFNC1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9505 CSC Files:

CSC_OJV_I9505OJVEMK4 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9500OJVFNC1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9515 CSC Files:

CSC_YJV_I9515YJV1ANE1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9515OJV1AND1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N5100 CSC Files:

CSC_OJV_N5100OJVBMD1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_N5100OJVCML1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung N5110 CSC Files:

CSC_OJV_N5110OJVCMK1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N5120 CSC Files:

CSC_OJV_N5120OJVCNA1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N7000 CSC Files:

CSC_OJP_N7000OJPLSB Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N7100 CSC Files:

CSC_OJV_N7100OJVENA1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N7105 CSC Files:

CSC_OJV_N7105OJVDMA3 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N750 CSC Files:

CSC_OJV_N750OJVANB2 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N7502 CSC Files:

CSC_OJV_N7502OJVANC2 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N7505 CSC Files:

CSC_OJV_N7505OJVANA4 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung N8000 CSC Files:

CSC_OJV_N8000OJVCMF1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung N8010 CSC Files:

CSC_OJV_N8010OJVCMK1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N900 CSC Files:

CSC_OJV_N900OJVDND1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N910C CSC Files:

CSC_OJV_N910COJV1ANIF Arabic / Turkey 4.4.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N9005 CSC Files:

CSC_OJV_N9005OJVEND1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P3100 CSC Files:

CSC_OJV_P3100OJVALD2 Arabic / Turkey 4.0.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_P3100OJVBLJ1 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P5100 CSC Files:

CSC_OJV_P5100OJVALD7 Arabic / Turkey 4.0.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_P5100OJVBLF1 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P5200 CSC Files:

CSC_OJV_P5200OJVANC2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_P5200OJVBMK1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P5210 CSC Files:

CSC_OJV_P5210OJVANA1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P5220 CSC Files:

CSC_OJV_P5220OJVANB1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P600 CSC Files:

CSC_OJV_P600OJVBMK1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P601 CSC Files:

CSC_OJV_P601OJVBMK1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P605 CSC Files:

CSC_OJV_P605OJVBMK1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P6200 CSC Files:

CSC_OJV_P6200OJVMD1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Downlaod - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P6800 CSC Files:

GT-P6800-MULTI-CSC-OJPLP7 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P7320 CSC Files:

GT-P7320_CSC_XSGLD2 Arabic - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P7500 CSC Files:

P7500-MULTI-CSC-OJVKJ1 Arabic / Turkey - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P900 CSC Files:

CSC_OJV_P900OJVAND1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P901 CSC Files:

CSC_OJV_P901OJVANA5 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P905 CSC Files:

CSC_OJV_P905OJVANB1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S5280 CSC Files:

CSC_OJV_S5280OJVAME2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S5282 CSC Files:

CSC_OJV_S5282OJVAME1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_S5282OJVAND1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung S5301 CSC Files:

CSC_OJV_S5301OJVALK2 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_S5301OJVAMG1 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S5303 CSC Files:

CSC_OJV_S5303OJVAMB2 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S5310 CSC Files:

CSC_OJV_S5310OJVAMH1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S5310i CSC Files:

CSC_OJV_S5310IOJV0ANE3 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S5312 CSC Files:

CSC_OJV_S5312OJVAME2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6010 CSC Files:

CSC_OJV_S6010OJVAMH2 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6012 CSC Files:

CSC_OJV_S6012OJVALJ1 Arabic / Turkey 4.0.4 - Downlaod - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6310 CSC Files:

CSC_OJV_S6310OJVAME2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6310T CSC Files:

CSC_S6310T Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6312 CSC Files:

CSC_OJV_S6312OJVAMB2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6790 CSC Files:

CSC_OJV_S6790OJVANA1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6810 CSC Files:

CSC_OJV_S6810OJVAMF2 Arabic 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6810B CSC Files:

CSC_S6810B Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6810P CSC Files:

CSC_OJV_S6810POJVAMD1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6812 CSC Files:

CSC_OJV_S6812OJVAMD2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S7262 CSC Files:

CSC_ODD_S7262ODDAMI6 India 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_S7262OJVANC2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S7270 CSC Files:

CSC_OJV_S7270OJVANA1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S7272 CSC Files:

CSC_OJV_SUP_S7272OJVAMF2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S7275R CSC Files:

CSC_OJV_S7275ROJVAMH4 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_S7275ROJVAND1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S7390 CSC Files:

CSC_OJV_S7390OJVANB2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung S7392 CSC Files:

CSC_OJV_S7392OJVAMI2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OLB_S7392OLBANA2 Southeast Asia 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S7560 CSC Files:

CSC_OJV_S7560OJVAMF5 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung S7562 CSC Files:

CSC_OJV_S7562OJVALJ3 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_S7562OJVBMK1 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung S7580 CSC Files:

CSC_OJV_S7580OJVAMK1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_S7580OJVANB2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung S7582 CSC Files:

CSC_OJV_S7582OJVAMJ2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_S7582OJVANB1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OLB_S7582OLBAML3 Southeast Asia 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S7710 CSC Files:

CSC_OJV_S7710OJVAMJ2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung T110 CSC Files:

CSC_OJV_T110OJVANE2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung T111 CSC Files:

CSC_OJV_T111OJVAND2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung T210 CSC Files:

CSC_OJV_T210OJVAMJ1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung T211 CSC Files:

CSC_OJV_T211OJVAMG1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_T211OJVANA3 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T230 CSC Files:

CSC_OJV_T230OJV0AND2 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T310 CSC Files:

CSC_OJV_T310OJVAMF2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T311 CSC Files:

CSC_OJV_T311OJVAMG1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T315 CSC Files:

CSC_OJV_T315OJVAMI1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T320 CSC Files:

CSC_OJV_T320OJV1ANA7 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T325 CSC Files:

CSC_OJV_T325OJV1ANB8 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T330 CSC Files:

CSC_OJV_T330OJV1AND1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T331 CSC Files:

CSC_OJV_T331OJV1AND2 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T520 CSC Files:

CSC_OJV_T520OJVANA4 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T530 CSC Files:

CSC_OJV_T530OJV1ANC3 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T2105 CSC Files:

CSC_OJV_T2105OJVAMK2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

لینک ارسال
منبع:tsar3000

برای نتیجه بخشیدن سریع تر از کلید f3 مرورگر استفاده کنید

Samsung A500F CSC Files:

CSC_OJV_A500FOJV1AOB1 Arabic, Persian, Urdu, Turkish Languages 4.4.4 Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung A800F CSC Files:

CSC_OJV_A800FOJV1AOH3 Arabic v5.1.1: Download

Samsung G313H CSC Files:

CSC_OJV_G313HOJV0ANH1 Arabic / Turkey 4.4.2 Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_ODD_G313HODD0ANJ1 India 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung G361H CSC Files:

CSC_OJV_G361HOJV0AOG4 Arabic v5.1.1: Download

Samsung G531H CSC Files:

CSC_OJV_G531HOJV0AOH2 Arabic v5.1.1: Download

Samsung G900F CSC Files:

CSC_OJV_G900FOJV1AND4 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung G900H CSC Files:

CSC_OJV_G900HOJV1ANCH Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_G900HOJV1AND4 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung G900i CSC Files:

CSC_OJV_G900IOJV1ANC Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung G710 CSC Files:

CSC_OJV_G710OJVANC1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung G7102 CSC Files:

CSC_OJV_G7102OJVANB1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung G7105 CSC Files:

CSC_OJV_G7105OJVAML1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung GC100 CSC Files:

CSC_OJV_GC100OJVBMB1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung GC110 CSC Files:

CSC_OJV_GC110OJVAME1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung GN100 CSC Files:

CSC_OJV_GN100 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I8190 CSC Files:

CSC_OJV_I8190OJVAMH1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I8190N CSC Files:

I8190N Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I8190T CSC Files:

I8190T Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I8200 CSC Files:

CSC_OJV_I8200OJVANB1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I8262 CSC Files:

CSC_OJV_I8262OJVAMF1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I8262OJVAMI1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I8552 CSC Files:

CSC_OJV_I8552OJVANB3 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I9060 CSC Files:

CSC_OJV_I9060OJVAML3 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9070 CSC Files:

CSC_OJV_I9070OJVBMD1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9082 CSC Files:

CSC_OJV_I9082OJVBNC2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I9100 CSC Files:

GT-I9100-MULTI-CSC-OJPLPG Arabic / Turkey 4.0.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9100OJVLS6 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I9105 CSC Files:

CSC_OJV_I9105OJVAMC1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_ODD_I9105ODDBMH3 India 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I9105P CSC Files:

CSC_OXA_I9105POXAAMB1 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9152 CSC Files:

CSC_OXE_I9152OXEANA1 Russia 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9152OJVANA2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9190 CSC Files:

CSC_OJV_I9190OJVBNA1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I9192 CSC Files:

CSC_OJV_I9192OJVAMI1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_QXE_I9192QXEBNA2 Russia 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9192OJVBNB1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung I9195 CSC Files:

CSC_OJV_I9195OJVBNA1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9195OJVBND1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9200 CSC Files:

CSC_OJV_I9200OJVCNB2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9205 CSC Files:

CSC_I9205 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9235 CSC Files:

CSC_OJV_I9235OJVAML1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9295 CSC Files:

CSC_OJV_I9295OJVBML1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9300 CSC Files:

CSC_OJV_I9300OJVEMF1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9300OJVGNB3 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9300i CSC Files:

CSC_OJV_I9300IOJVAND1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9301i CSC Files:

CSC_OJV_I9301IOJVUANF1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9305 CSC Files:

CSC_OJV_I9305OJVBMA2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_XST_I9305XSTEMK2 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9500 CSC Files:

CSC_OJV_I9500OJVEMJ8 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9500OJVFNC1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9505 CSC Files:

CSC_OJV_I9505OJVEMK4 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9500OJVFNC1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung I9515 CSC Files:

CSC_YJV_I9515YJV1ANE1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_I9515OJV1AND1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N5100 CSC Files:

CSC_OJV_N5100OJVBMD1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_N5100OJVCML1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung N5110 CSC Files:

CSC_OJV_N5110OJVCMK1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N5120 CSC Files:

CSC_OJV_N5120OJVCNA1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N7000 CSC Files:

CSC_OJP_N7000OJPLSB Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N7100 CSC Files:

CSC_OJV_N7100OJVENA1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N7105 CSC Files:

CSC_OJV_N7105OJVDMA3 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N750 CSC Files:

CSC_OJV_N750OJVANB2 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N7502 CSC Files:

CSC_OJV_N7502OJVANC2 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N7505 CSC Files:

CSC_OJV_N7505OJVANA4 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung N8000 CSC Files:

CSC_OJV_N8000OJVCMF1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung N8010 CSC Files:

CSC_OJV_N8010OJVCMK1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N900 CSC Files:

CSC_OJV_N900OJVDND1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N910C CSC Files:

CSC_OJV_N910COJV1ANIF Arabic / Turkey 4.4.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung N9005 CSC Files:

CSC_OJV_N9005OJVEND1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P3100 CSC Files:

CSC_OJV_P3100OJVALD2 Arabic / Turkey 4.0.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_P3100OJVBLJ1 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P5100 CSC Files:

CSC_OJV_P5100OJVALD7 Arabic / Turkey 4.0.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_P5100OJVBLF1 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P5200 CSC Files:

CSC_OJV_P5200OJVANC2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_P5200OJVBMK1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P5210 CSC Files:

CSC_OJV_P5210OJVANA1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P5220 CSC Files:

CSC_OJV_P5220OJVANB1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P600 CSC Files:

CSC_OJV_P600OJVBMK1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P601 CSC Files:

CSC_OJV_P601OJVBMK1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P605 CSC Files:

CSC_OJV_P605OJVBMK1 Arabic / Turkey 4.3 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P6200 CSC Files:

CSC_OJV_P6200OJVMD1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Downlaod - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P6800 CSC Files:

GT-P6800-MULTI-CSC-OJPLP7 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P7320 CSC Files:

GT-P7320_CSC_XSGLD2 Arabic - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P7500 CSC Files:

P7500-MULTI-CSC-OJVKJ1 Arabic / Turkey - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P900 CSC Files:

CSC_OJV_P900OJVAND1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P901 CSC Files:

CSC_OJV_P901OJVANA5 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung P905 CSC Files:

CSC_OJV_P905OJVANB1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S5280 CSC Files:

CSC_OJV_S5280OJVAME2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S5282 CSC Files:

CSC_OJV_S5282OJVAME1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_S5282OJVAND1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung S5301 CSC Files:

CSC_OJV_S5301OJVALK2 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_S5301OJVAMG1 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S5303 CSC Files:

CSC_OJV_S5303OJVAMB2 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S5310 CSC Files:

CSC_OJV_S5310OJVAMH1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S5310i CSC Files:

CSC_OJV_S5310IOJV0ANE3 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S5312 CSC Files:

CSC_OJV_S5312OJVAME2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6010 CSC Files:

CSC_OJV_S6010OJVAMH2 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6012 CSC Files:

CSC_OJV_S6012OJVALJ1 Arabic / Turkey 4.0.4 - Downlaod - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6310 CSC Files:

CSC_OJV_S6310OJVAME2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6310T CSC Files:

CSC_S6310T Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6312 CSC Files:

CSC_OJV_S6312OJVAMB2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6790 CSC Files:

CSC_OJV_S6790OJVANA1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6810 CSC Files:

CSC_OJV_S6810OJVAMF2 Arabic 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6810B CSC Files:

CSC_S6810B Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6810P CSC Files:

CSC_OJV_S6810POJVAMD1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S6812 CSC Files:

CSC_OJV_S6812OJVAMD2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S7262 CSC Files:

CSC_ODD_S7262ODDAMI6 India 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_S7262OJVANC2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S7270 CSC Files:

CSC_OJV_S7270OJVANA1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S7272 CSC Files:

CSC_OJV_SUP_S7272OJVAMF2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S7275R CSC Files:

CSC_OJV_S7275ROJVAMH4 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_S7275ROJVAND1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S7390 CSC Files:

CSC_OJV_S7390OJVANB2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung S7392 CSC Files:

CSC_OJV_S7392OJVAMI2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OLB_S7392OLBANA2 Southeast Asia 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S7560 CSC Files:

CSC_OJV_S7560OJVAMF5 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung S7562 CSC Files:

CSC_OJV_S7562OJVALJ3 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_S7562OJVBMK1 Arabic / Turkey 4.0.4 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung S7580 CSC Files:

CSC_OJV_S7580OJVAMK1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_S7580OJVANB2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung S7582 CSC Files:

CSC_OJV_S7582OJVAMJ2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_S7582OJVANB1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OLB_S7582OLBAML3 Southeast Asia 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung S7710 CSC Files:

CSC_OJV_S7710OJVAMJ2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung T110 CSC Files:

CSC_OJV_T110OJVANE2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung T111 CSC Files:

CSC_OJV_T111OJVAND2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung T210 CSC Files:

CSC_OJV_T210OJVAMJ1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

Samsung T211 CSC Files:

CSC_OJV_T211OJVAMG1 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

CSC_OJV_T211OJVANA3 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T230 CSC Files:

CSC_OJV_T230OJV0AND2 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T310 CSC Files:

CSC_OJV_T310OJVAMF2 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T311 CSC Files:

CSC_OJV_T311OJVAMG1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T315 CSC Files:

CSC_OJV_T315OJVAMI1 Arabic / Turkey 4.2.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T320 CSC Files:

CSC_OJV_T320OJV1ANA7 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T325 CSC Files:

CSC_OJV_T325OJV1ANB8 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T330 CSC Files:

CSC_OJV_T330OJV1AND1 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T331 CSC Files:

CSC_OJV_T331OJV1AND2 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T520 CSC Files:

CSC_OJV_T520OJVANA4 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T530 CSC Files:

CSC_OJV_T530OJV1ANC3 Arabic / Turkey 4.4.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

Samsung T2105 CSC Files:

CSC_OJV_T2105OJVAMK2 Arabic / Turkey 4.1.2 - Download - Mirror 1 - Mirror 2

 

میشه استاد گرامی توضیح بدین این فایل چه کاربردی داره

لینک ارسال
فایل های ارءه شده فارسی هستند؟

 

با اجازه از استارتر جلوی فایل نوشته مثلا ترکیه یا هند یا بیشترشون عربی نوشته اون عربی رو بزنید یا فارسی داره یا با مورلکال راحت فارسی کنید

لینک ارسال
ممنون از دوستان

با این فایل گوشی فکتوری ریست هم میشه

 

خیر چیزی پاک نمیشه کلا با این فایلها ولی برای اطمینان فایل را با برنامه winrar چک کنید گاهی درون همین فایلها فایل پیت هست یا فایل یوزردیتا که فرمت میکنن حافظه را

لینک ارسال

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

×
×
  • اضافه کردن...