رفتن به مطلب
g0dsend313

مجموعه فایل فلش های کارخانه ای Xiaomi

پست های پیشنهاد شده

MI 2A vJLB54.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JLB54.0/miui_MI2A_JLB54.0_48f53d8c3d_4.1.zip

 

 

 

MI 2A vJLB52.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JLB52.0/miui_MI2A_JLB52.0_a87ec00e1f_4.1.zip

 

 

 

MI 2A vJLB49.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JLB49.0/miui_MI2A_JLB49.0_0b8db80c72_4.1.zip

 

 

 

MI 2A vJLB39.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JLB39.0/miui_MI2A_JLB39.0_e63314c56e_4.1.zip

 

 

 

MI 2/2S v6.7.2.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.7.2.0.LXAMICH/miui_MI2Global_V6.7.2.0.LXAMICH_a8b0044965_5.0.zip

 

 

 

MI 2/2S v6.6.1.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.1.0.LXAMICF/miui_MI2Global_V6.6.1.0.LXAMICF_c5c9879165_5.0.zip

 

 

 

MI 2/2S vJLB55.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JLB55.0/miui_MI2Global_JLB55.0_a83fb263d6_4.1.zip

 

 

 

MI 1/1S vJMACNBL 18.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JMACNBL18.0/miui_Mioneplus_JMACNBL18.0_6b0e616a48_4.1.zip

 

 

 

MI 1/1S vJMACNBL 15.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JMACNBL15.0/miui_Mioneplus_JMACNBL15.0_e806fb26c1_4.1.zip

 

 

 

MI 1/1S vJMACNBH 14.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JMACNBH14.0/miui_Mioneplus_JMACNBH14.0_44ba6a790d_4.1.zip

 

 

 

MI 1/1S vJMACNBF 7.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JMACNBF7.0/miui_Mioneplus_JMACNBF7.0_d901e5a404_4.1.zip

 

 

 

MI 4i v7.0.3.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V7.0.3.0.LXIMICI/miui_MI4iGlobal_V7.0.3.0.LXIMICI_4f06555759_5.0.zip

 

 

 

MI 4i v6.7.2.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.7.2.0.LXIMICH/miui_MI4iGlobal_V6.7.2.0.LXIMICH_22a88b210d_5.0.zip

 

 

 

MI 4i v6.6.10.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.10.0.LXIMICF/miui_MI4iGlobal_V6.6.10.0.LXIMICF_80f20c0908_5.0.zip

 

 

 

MI 4i v6.6.6.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.6.0.LXIMICF/miui_MI4iGlobal_V6.6.6.0.LXIMICF_5418130c06_5.0.zip

 

 

 

MI 4 v6.6.3.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.3.0.KXDMICF/miui_MI3WMI4WGlobal_V6.6.3.0.KXDMICF_2f45ce785d_4.4.zip'>http://bigota.d.miui.com/V6.6.3.0.KXDMICF/miui_MI3WMI4WGlobal_V6.6.3.0.KXDMICF_2f45ce785d_4.4.zip

 

 

 

MI 4 v6.6.4.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.4.0.KXDMICF/miui_MI3WMI4WGlobal_V6.6.4.0.KXDMICF_9f617aa8ea_4.4.zip'>http://bigota.d.miui.com/V6.6.4.0.KXDMICF/miui_MI3WMI4WGlobal_V6.6.4.0.KXDMICF_9f617aa8ea_4.4.zip

 

 

 

MI 4 v6.7.1.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.7.1.0.KXDMICH/miui_MI3WMI4WGlobal_V6.7.1.0.KXDMICH_d4d8ea673f_4.4.zip'>http://bigota.d.miui.com/V6.7.1.0.KXDMICH/miui_MI3WMI4WGlobal_V6.7.1.0.KXDMICH_d4d8ea673f_4.4.zip

 

 

 

MI 4 v7.0.5.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V7.0.5.0.KXDMICI/miui_MI3WMI4WGlobal_V7.0.5.0.KXDMICI_9830c22421_4.4.zip'>http://bigota.d.miui.com/V7.0.5.0.KXDMICI/miui_MI3WMI4WGlobal_V7.0.5.0.KXDMICI_9830c22421_4.4.zip

 

 

 

Redmi Note 3G v6.6.2.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.2.0.KHDMICF/miui_HMNoteWGlobal_V6.6.2.0.KHDMICF_f099c4e74a_4.4.zip

 

 

 

Redmi Note 3G v6.6.1.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.1.0.KHDMICF/miui_HMNoteWGlobal_V6.6.1.0.KHDMICF_2cd3e1148c_4.4.zip

 

 

 

Redmi Note 3G vJHDMIBL42.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JHDMIBL42.0/miui_H3WGlobal_JHDMIBL42.0_128ad92553_4.2.zip

 

 

 

Redmi Note 3G vJHDMIBL40.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JHDMIBL40.0/miui_H3WGlobal_JHDMIBL40.0_4f833c1539_4.2.zip

 

 

 

Redmi Note 4G Dual SIM v7.0.2.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V7.0.2.0.KHKCNCI/miui_HMNote1S_V7.0.2.0.KHKCNCI_d14909e791_4.4.zip

 

 

 

Redmi Note 4G Dual SIM v6.6.4.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.4.0.KHKCNCF/miui_HMNote1S_V6.6.4.0.KHKCNCF_8f96afb8c8_4.4.zip

 

 

 

Redmi Note 4G Dual SIM v6.6.3.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.3.0.KHKCNCF/miui_HMNote1S_V6.6.3.0.KHKCNCF_8f780a1e8c_4.4.zip

 

 

 

Redmi Note 4G Dual SIM v6.6.1.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.1.0.KHKCNCF/miui_HMNote1S_V6.6.1.0.KHKCNCF_65fa28faf2_4.4.zip">Download</a><br />

<br />

Redmi Note 4G Model : 2014712 Factory ROM<br />

<b>http://bigota.d.miui.com/5.1.23/dior_images_5.1.23_4.4_cn_ea78df36c1.tgz">Download</a></b></div>

 

 

 

Xiaomi MI 3 WMI4WGlobal v7.0.5.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V7.0.5.0.KXDMICI/miui_MI3WMI4WGlobal_V7.0.5.0.KXDMICI_9830c22421_4.4.zip

 

 

 

Xiaomi MI 3 WMI4WGlobal v6.7.1.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.7.1.0.KXDMICH/miui_MI3WMI4WGlobal_V6.7.1.0.KXDMICH_d4d8ea673f_4.4.zip

 

 

 

Xiaomi MI 3 WMI4WGlobal v6.6.4.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.4.0.KXDMICF/miui_MI3WMI4WGlobal_V6.6.4.0.KXDMICF_9f617aa8ea_4.4.zip

 

 

 

Xiaomi MI 3 WMI4WGlobal v6.6.3.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.3.0.KXDMICF/miui_MI3WMI4WGlobal_V6.6.3.0.KXDMICF_2f45ce785d_4.4.zip

 

 

 

Redmi 1S v6.7.1.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.7.1.0.KHCMICH/miui_HM1SWCGlobal_V6.7.1.0.KHCMICH_7f527ec43a_4.4.zip

 

 

 

Redmi 1S v6.6.2.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.2.0.KHCMICF/miui_HM1SWCGlobal_V6.6.2.0.KHCMICF_2e993e95ae_4.4.zip

 

 

 

Redmi 1S v6.6.1.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.1.0.KHCMICF/miui_HM1SWCGlobal_V6.6.1.0.KHCMICF_74644ba684_4.4.zip

 

 

 

Redmi 1S vJHCMIBL56.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JHCMIBL56.0/miui_HM1SWCGlobal_JHCMIBL56.0_f36d117620_4.3.zip

 

 

 

Redmi 1 vJHBMIBL31.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JHBMIBL31.0/miui_HMWGlobal_JHBMIBL31.0_1d174f5254_4.2.zip

 

 

 

Redmi 1 vJHBMIBL29.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JHBMIBL29.0/miui_HMWGlobal_JHBMIBL29.0_0b8a9e6a44_4.2.zip

 

 

 

Redmi 1 vJHBMIBH26.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JHBMIBH26.0/miui_HM2WGlobal_JHBMIBH26.0_df896a92b6_4.2.zip

 

 

 

Redmi 1 vJHBMIBH25.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/JHBMIBH25.0/miui_HM2WGlobal_JHBMIBH25.0_d9ce217c9c_4.2.zip

 

 

 

MI Note v7.0.5.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V7.0.5.0.KXEMICI/miui_MINoteGlobal_V7.0.5.0.KXEMICI_a0484d874c_4.4.zip

 

 

 

MI Note v6.7.1.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.7.1.0.KXEMICH/miui_MINoteGlobal_V6.7.1.0.KXEMICH_4c358449e5_4.4.zip

 

 

 

MI Note v6.6.8.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.8.0.KXEMICF/miui_MINoteGlobal_V6.6.8.0.KXEMICF_7415a64d39_4.4.zip

 

 

 

MI Note v6.6.6.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.6.0.KXEMICF/miui_MINoteGlobal_V6.6.6.0.KXEMICF_c34ab6497b_4.4.zip

 

 

 

MI Pad v7.0.2.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V7.0.2.0.KXFMICI/miui_MIPADGlobal_V7.0.2.0.KXFMICI_b10b4aeba0_4.4.zip

 

 

 

MI Pad v6.7.2.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.7.2.0.KXFMICH/miui_MIPADGlobal_V6.7.2.0.KXFMICH_5ee3492de2_4.4.zip

 

 

 

MI Pad v6.6.5.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.5.0.KXFMICF/miui_MIPADGlobal_V6.6.5.0.KXFMICF_be2945e102_4.4.zip

 

 

 

MI Pad v6.6.4.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.4.0.KXFMICF/miui_MIPADGlobal_V6.6.4.0.KXFMICF_81663e9ab7_4.4.zip

 

 

 

MI Note Pro v7.0.5.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V7.0.5.0.LXHCNCI/miui_MINotePro_V7.0.5.0.LXHCNCI_eb94f14a8d_5.0.zip

 

 

 

MI Note Pro v6.7.2.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.7.2.0.LXHCNCH/miui_MINotePro_V6.7.2.0.LXHCNCH_a5b645c08d_5.0.zip

 

 

 

MI Note Pro v6.7.1.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.7.1.0.LXHCNCH/miui_MINotePro_V6.7.1.0.LXHCNCH_8758abf339_5.0.zip

 

 

 

MI Note Pro v6.6.9.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.9.0.LXHCNCF/miui_MINotePro_V6.6.9.0.LXHCNCF_89f611518a_5.0.zip

 

 

 

Redmi 2 4G v7.0.5.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V7.0.5.0.KHJMICI/miui_HM2XWCGlobal_V7.0.5.0.KHJMICI_2f236ae178_4.4.zip

 

 

 

Redmi 2 4G v6.7.1.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.7.1.0.KHJMICH/miui_HM2XWCGlobal_V6.7.1.0.KHJMICH_e1a1cb075f_4.4.zip

 

مجموعه فایل فلش های کارخانه ای Xiaomi

 

Redmi 2 4G v6.6.8.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.8.0.KHJMICF/miui_HM2XWCGlobal_V6.6.8.0.KHJMICF_e7f583635c_4.4.zip

 

 

 

Redmi 2 4G v6.6.7.0 Factory ROM

 

http://bigota.d.miui.com/V6.6.7.0.KHJMICF/miui_HM2XWCGlobal_V6.6.7.0.KHJMICF_f14a2ffc2e_4.4.zip

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×