رفتن به مطلب
  • معتبرترین مرکز دانلود فایل های تعمیراتی گوشی های موبایل

..::AtifGsm::..

آپدیت طوفانی Z3X Samsung Pro v.37.0 = Repair imei / a10 / A20/ A30/A50 / M10/M20

پست های پیشنهاد شده

Z3X Samsung Pro v.37,0
Repair imei / a10 / A20/ A30/A50 / M10/M20


47we_z3x.jpg

Added over 490 function(s) to 149 model(s):

SM-A105F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A105FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A105G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A105M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A105N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A202F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A202K:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A205F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205YN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A260F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A260G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A3050:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A3058:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305GT:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305YN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A405FM:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A405FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505FM:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505GT:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505YN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A520F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520K:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520L:
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A530F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A530N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A530W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600A:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A720F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A720S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A730F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G390F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G390W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G390Y:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G570F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-G570M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-G570Y:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-G611FF:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611K:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611MT:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G888N0:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G950F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G950FD:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Read CERT
+ Write CERT
+ Write NV DATA

SM-G950N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G955F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G955FD:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Read CERT
+ Write CERT
+ Write NV DATA

SM-G955N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G960F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G960N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G965F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G965N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J260F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J260G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J260M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J260Y:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J326AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J327A:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J327AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J327U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J327W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J336AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337A:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337V:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J337VPP:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J400F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J400G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J400M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600GF:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600GT:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J720F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J720M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737A:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737V:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737VPP:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-M105F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M105G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M105M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M105Y:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205N:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-M305F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M305M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-N930F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930FD:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Reset MSL
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930K:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935K:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N950F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N950N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N960F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N960N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-P205:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-T378V:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-T515:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-T515N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-T517:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 20 مرداد 1398 در 06:35، mohsen20 گفته است :

کردیت میخواد

از کجا بفهمیم هر مدل رو تا چه باینری میتونه میزنه؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 12 ساعت قبل، rahi_sr گفته است :

از کجا بفهمیم هر مدل رو تا چه باینری میتونه میزنه؟

اینو با تست و خطا یا جستجو باید بفهمید ولی بطور خلاصه میشه گفت مدلهای جدید سری 2019 همه فقط باینری 1 ساپورت میشن( A10 A20 A50 و بقیه)

برای مدلهای دیگه 2017 هر باینری که مودم کامبنیشن باشه

میمونه سری 2018 که بیشتر باینریهای اندروید 9 جدیدا ساپورت نمیشن مثل باینری 4 J600 ولی مثلا اندروید 9 گوشی A750 چون باینری 1 میزنه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

  • بنر تبلیغات

×