رفتن به مطلب
  • پخش آنلاین مسابقات جهانی

..::AtifGsm::..

آپدیت طوفانی Z3X Samsung Pro v.37.0 = Repair imei / a10 / A20/ A30/A50 / M10/M20

پست های پیشنهاد شده

Z3X Samsung Pro v.37,0
Repair imei / a10 / A20/ A30/A50 / M10/M20


47we_z3x.jpg

Added over 490 function(s) to 149 model(s):

SM-A105F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A105FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A105G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A105M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A105N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A202F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A202K:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-A205F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A205YN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A260F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A260G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A3050:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A3058:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305GT:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A305YN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A405FM:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A405FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505FM:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505GT:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A505YN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-A520F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520K:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520L:
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A520W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A530F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A530N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A530W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600A:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A600U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A720F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A720S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A730F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-A750GN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G390F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G390W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G390Y:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G570F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-G570M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-G570Y:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-G611FF:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611K:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611MT:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G611S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G888N0:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G950F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G950FD:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Read CERT
+ Write CERT
+ Write NV DATA

SM-G950N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G955F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G955FD:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Read CERT
+ Write CERT
+ Write NV DATA

SM-G955N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G960F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G960N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G965F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-G965N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J260F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J260G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J260M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J260Y:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J326AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J327A:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J327AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J327U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J327W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J330N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J336AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337A:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337AZ:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337V:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-J337VPP:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J337W:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J400F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J400G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J400M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600GF:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600GT:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J600N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J720F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J720M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737A:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737U:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737V:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-J737VPP:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-M105F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M105G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M105M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M105Y:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205FN:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205G:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M205N:
+ Write Firmware
+ Read Unlock Codes using credits
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read EFS
+ Write EFS
+ Write NV DATA

SM-M305F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-M305M:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-N930F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930FD:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Reset MSL
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930K:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N930S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935K:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935L:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N935S:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N950F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N950N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N960F:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-N960N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-P205:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-T378V:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate
+ Read CERT
+ Write CERT

SM-T515:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-T515N:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

SM-T517:
+ Repair IMEI
+ Patch Certificate

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در 12 ساعت قبل، rahi_sr گفته است :

از کجا بفهمیم هر مدل رو تا چه باینری میتونه میزنه؟

اینو با تست و خطا یا جستجو باید بفهمید ولی بطور خلاصه میشه گفت مدلهای جدید سری 2019 همه فقط باینری 1 ساپورت میشن( A10 A20 A50 و بقیه)

برای مدلهای دیگه 2017 هر باینری که مودم کامبنیشن باشه

میمونه سری 2018 که بیشتر باینریهای اندروید 9 جدیدا ساپورت نمیشن مثل باینری 4 J600 ولی مثلا اندروید 9 گوشی A750 چون باینری 1 میزنه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


  • چت جی اس ام دولوپرز

    چت جی اس ام دولوپرز

    لطفا نام نمایشی خود را وارد کنید.

×
×
  • جدید...