رفتن به مطلب
  • تبلیغات بنری (ما هیچگونه مسئولیتی در قبال نوع خدمات رسانی تبلیغ کننده نداریم)

موبایل الیکا

تمامی فایلهای تبلت پریستیژیو Prestigio

پست های پیشنهاد شده

سلام...دروود

خدمت تمامی دوستان...

تمامی فایلهای تبلت پریستیژیو Prestigio

PMP3007C

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3007C/PMP3007C_20140625_1.0.06.zip

 

PMP3074B

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/PMP3074BRU_20110616_V1.0.12.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/PMP3074BRU_20110810_V2.0.16-2.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/PMP3074BRU_20110810_V2.0.16.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/PMP3074BRU_20111012_V2.1.18.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/PMP3074BRU_20120104_V2.1.18_fixed.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/PMP3074BRU_20120213_V2.1.19.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/PMP3074BRU_20120213_V2.1.19_old.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/PMP3074B_20110616_V1.0.12.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/PMP3074B_20110810_V2.0.16.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/PMP3074B_20110810_V2.0.16_2.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/PMP3074B_20111012_V2.0.18.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/PMP3074B_20120104_V2.0.18_fixed.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/PMP3074B_20120213_V2.0.19.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/PMP3074B_poznamka.pdf

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3074B/Update%20firmwaru_postup_CZ.pdf

 

PMP3084B

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/IMPORTANT%20-%20Android%20Market%20Fix.txt

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084BA_V3.0.2_20110930.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084BA_V3.0.3_20111010.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084BA_V3.0.4_20111019.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084BPL_V2.3.00_20110316.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084BPL_V2.3.02_20110413.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084BRU_20120213_V2.2.18.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084BRU_V2.2.12_20110602.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084BRU_V2.2.16_20110713.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084BRU_V2.2.17_20111116.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084BRU_V2.2.17_20120104_fixed.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084B_20120213_V2.1.21.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084B_20120213_V2.1.22_DE.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084B_V2.1.01_20110303.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084B_V2.1.12_20110602.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084B_V2.1.14_20110810.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084B_V2.1.15_20110901.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084B_V2.1.17_1_20110413.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084B_V2.1.17_2_20111018%20%28DE%20-%20Removed%20GMail%29.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084B_V2.1.18_20111116.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084B_V2.1.19_20111116.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084B_V2.1.19_20120104_fixed.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084B_V2.1.20_20120202%20%28DE%20-%20Removed%20GMail%29.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/PMP3084B_poznamka.pdf

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3084B/Update%20firmwaru_postup_CZ.pdf

 

PMP3170B

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3170B/PMP3170B%202012-08-

02%20V1.0.4%20%28Old%20CPU%20-%208923%29.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3170B/PMP3170B%202012-09-05%20V3.0.3%20%28New%20CPU%20-%208925%29.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3170B/PMP3170B%202013-01-14%20V1.0.5%20%28Old%20CPU%20-%208923%29.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3170B/PMP3170BEN%202013-01-14%20V3.0.4%20%28New%20CPU%20-%208925%29.zip

 

PMP 3270B

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3270B/PMP3270B_V1.0.12_20130311.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3270B/PMP3270B_V1.0.12_20130311.zip.old

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3270B/PMP3270B_V1.0.3_20120723.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3270B/PMP3270B_V1.0.5_20121026.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3270B/PMP3270B_V1.0.7_20121210.zip

 

PMP3370B

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3370B/PMP3370B_20120510_V1.0.1.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3370B/PMP3370B_20120510_V1.0.3.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3370B/PMP3370B_20121217_V1.0.8.zip

 

PMP3384B

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384BRU_20110928_V1.1.0.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384BRU_20111008_V1.1.0.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384BRU_20111018_V1.1.2.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384BRU_20111022_V1.1.3.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384BRU_20111027_V1.1.4.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384BRU_20111102_V1.1.6.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384BRU_20111114_V1.1.7.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384BRU_20111206_V1.1.9.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384B_20110928_V1.0.0.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384B_20111008_V1.0.1.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384B_20111018_V1.0.3.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384B_20111022_V1.0.4.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384B_20111027_V1.0.5.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384B_20111102_V1.0.7.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384B_20111114_V1.0.8.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384B_20111206_V1.0.10.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3384B/PMP3384B_20111209_V1.0.11%20%28GMail%20Free%29.ZIP

 

PMP 3470B

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3470B/PMP3470B_20130108_V1.0.6.zip

 

PMP3570C

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3570C/PMP3570C_20130118_v1.0.7.zip

 

PMP3670B

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3670B/PMP3670B-WH_20130617_2.0.3.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3670B/PMP3670B.20131014.4.01.02.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3670B/PMP3670B_20130321_v1.0.7.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3670B/PMP3670B_20130323_1.0.9.zip

 

PMP3770B

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3770B/PMP3770B_1.02124_26072012.zip

 

PMP3870

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3870/PMP3870C_20130801_v1.0.14.zip

 

PMP3970B

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3970B/PMP3970B_20130505_v1.0.7.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3970B/PMP3970B_20140826_v1.0.14.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP3970B/PMP3970B_20141205_v1.0.15.zip

 

PMP5070C

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5070C/PMP5070CRU_V1.0.0.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5070C/PMP5070C_V1.0.0.zip

 

PMP5080B

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.00_22072011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.01_01082011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.02.2_02082011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.02_02082011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.03_04082011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.04_08082011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.05_11082011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.07_18082011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.08_25082011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.13_18102011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.14_26102011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.16_04112011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.17_20111116.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.18_20111202.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.21_20111222.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.25_20120309.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080BRU_V1.1.27_20120511.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.02_04082011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.03_05082011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.05_11082011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.07_18082011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.08_25082011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.12_08102011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.13_18102011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.14_26102011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.15_03112011.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.16_12112011%20%28DE%20-%20GMail%20Removed%29.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.17_20111116.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.18_20111201.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.21_20111222.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.25_20120309.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.26_20120309%20%28DE%29.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B/PMP5080B_V1.0.27_20120511.zip

 

PMP5080B-BRU

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B-BRU/PMP5080B_2.0.0_20120401.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B-BRU/PMP5080B_2.0.1_20120406.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B-BRU/PMP5080B_2.0.2_20120504.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080B-BRU/PMP5080B_2.0.3_20120613.zip

 

PMP5080CPRO

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080CPRO/PMP5080CPRO_V1.0.2_20120507.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5080CPRO/PMP5080CPRO_V1.0.3_20120517.zip

 

PMP5097CPRO

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5097CPRO/PMP5097CPRO_V1.0.2_20120412.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5097CPRO/PMP5097CPRO_V1.0.3_20120418.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5097CPRO/PMP5097CPRO_V1.0.4_20120525.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5097CPRO/PMP5097CPRO_V1.0.6_20120802.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5097CPRO/TP%20Recovery%20-%20PMP5097CPRO_V1.0.4_20120630%20%28Baoming%29%20CZ%20Manual.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5097CPRO/TP%20Recovery%20-%20PMP5097CPRO_V1.0.4_20120630%20%28Baoming%29.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5097CPRO/TP%20Recovery%20-%20PMP5097CPRO_V1.0.5_20120622%20%28Each%29.zip

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

PMP5100

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5100C/PMP5100-VX.XX-20110422.zip

 

PMP5101C3G-QUAD

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5101C3G_QUAD/PMP5101C3GQUAD.20131025.1.0.02.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5101C3G_QUAD/PMP5101C3GQUAD.20140707.1.0.11.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5101C3G_QUAD/PMP5101C3GQUAD_20131105.1.0.03.zip

 

PMP5101C-QUAD

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5101C_QUAD/PMP5101C_QUAD_20131019_v1.0.8.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5101C_QUAD/PMP5101C_QUAD_20140228_v1.0.11.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5101C_QUAD/PMP5101C_QUAD_20140423_v1.0.12.zip

 

PMP5101D3G-QUAD

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5101D3G_QUAD/PMP5101D3GQUAD.20140306.1.0.07.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5101D3G_QUAD/PMP5101D3GQUAD.20140707.1.0.11.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5101D3G_QUAD/PMP5101D3GQUAD_20131105.1.0.03.zip

 

PMP5197DUL TRA

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5197DULTRA/PMP5197DULTRA-20120820-1.0.8.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5197DULTRA/PMP5197DULTRA-20120928-1.0.12.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5197DULTRA/PMP5197DULTRA_20140214_1.0.13.zip

 

PMP5297C-QUAD

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5297C_QUAD/PMP5297C_20131204_v1.0.7.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5297C_QUAD/PMP5297C_20140425_v1.0.9.zip

 

PMP5570C

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5570C/PMP5570C_20121017_v1.1.1.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5570C/PMP5570C_20130321_v1.1.9.zip

 

PMP5580C

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5580C/PMP5580C-20130305_v2.0.19.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5580C/PMP5580C_20121022_v2.0.7.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5580C/PMP5580C_20130521_V2.0.24.zip

 

PMP5588C

 

Index of /Service_Files/TabletPC/PMP5588C/OLD/

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5588C/PMP5588C.20140918.1.0.45.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5588C/PMP5588C_20130508_v1.0.12.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5588C/PMP5588C_20130730_v1.0.23.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5588C/PMP5588C_20140102_v1.0.42.zip

 

PMP5597

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5597/PMP5597_130104_V1.0.7.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5597/PMP5597_131213_V1.0.18.zip

 

PMP5670

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5670/PMP5670C_DUO_20130823_v1.0.05.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5670/PMP5670C_DUO_20140514_v1.0.07.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5670/PMP5670C_DUO_20140716_v1.0.08.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5670/PMP5670C_DUO_20140826_v1.0.09.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5670/PMP5670C_DUO_20141204_v1.0.10rename.zip

 

PMP5770D

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5770D/PMP5770D_20121018_V2.0.7.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5770D/PMP5770D_20121109_V2.0.14.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5770D/PMP5770D_20130228_V2.0.25.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5770D/PMP5770D_20130426_V2.0.32.zip

 

PMP5780D

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5780D/PMP5780D_20130116_1.0.14.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5780D/PMP5780D_20130506_1.0.15.zip

 

PMP5785C3G-QUAD

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5785C3G_QUAD/PMP5785C3G_QUAD_20140422_1.0.04.zip

 

PMP5785C-QUAD

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5785C_QUAD/PMP5785C_20130823_v1.0.6.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5785C_QUAD/PMP5785C_20131021_v1.0.8.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5785C_QUAD/PMP5785C_20131217_v1.0.10.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5785C_QUAD/PMP5785C_20140423_v1.0.12.zip

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سپاس از شما

برای بیشتر مدل ها چنتا فایل هست ممنون بفرمایید چطوری باید دانلود کنیم راهنمایی بفرمایید

شرمندم این جا پست زدم

پوزش

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سپاس و تشکر از شما

امکان داره فایل های

گوشی های این برند هم در تاپیکی قرار بدید سپاس

 

چنتا هستن مشگل تاریخ و ساعت دارن

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

PMP5870

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5870/PMP5870C_20140411_v1.0.13.zip

 

PMP5880D

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5880D/PMP5880D%20SD%20Update%20Guide.pdf

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5880D/PMP5880D_20120925_V1.0.0.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5880D/PMP5880D_20121112_v1.0.1.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5880D/PMP5880D_20121206_V1.0.2.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP5880D/PMP5880D_20121212_V1.0.3.zip

 

PMP7070C

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7070C/PMP7070_V2.4.65_20111020.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7070C/PMP7070_V2.4.81_20111206.ZIP

 

PMP7074B3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7074B3G/PMP7074B3G_V1.4.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7074B3G/PMP7074B3G_V1.4_NVWG.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7074B3G/PMP7074B3G_V1.5.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7074B3G/PMP7074B3G_V1.6.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7074B3G/PMP7074B3G_V1.6_NV.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7074B3G/PMP7074B3G_V1.8.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7074B3G/PMP7074B3G_V1.9.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7074B3G/PMP7074B3G_V2.0.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7074B3G/PMP7074B3G_V2.1_NVWG.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7074B3G/PMP7074B3G_V2.2.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7074B3G/PMP7074B3G_V2.4.ZIP

 

PMP7079D3G-QUAD

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7079D3G_QUAD/PMP7079D3GQUAD.20140722.1.0.08.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7079D3G_QUAD/PMP7079D3G_QUAD_20131114_v1.0.05.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7079D3G_QUAD/PMP7079D3G_QUAD_20140512_v1.0.07.zip

 

PMP7079D-QUAD

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7079D_QUAD/PMP7079DQUAD_20140508_V1.0.09.zip

 

PMP7079E-QUAD

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7079E_QUAD/PMP7079EQUAD.20140509.1.0.02.zip

 

PMP7100C

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7100C/PMP7100-CONTENT%2822-12-2011%29.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7100C/PMP7100_V2.4.65_20111020.ZIP

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7100C/PMP7100_V2.4.81_20111206.ZIP

 

PMP71OOD

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7100D/PMP7100D_20130124_v1.0.8.zip

 

PMP7100D3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7100D3G/PMP7100D3G_20121030_v1.0.6.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7100D3G/PMP7100D3G_20121112_v1.0.7.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7100D3G/PMP7100D3G_20121213_v1.0.8.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7100D3G/PMP7100D3G_20130108_v1.1.1_%28OS4.1%29.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7100D3G/PMP7100D3G_20130313_v1.1.6_%28OS4.1%29.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7100D3G/PMP7100D3G_20130403_v1.1.8_%28OS4.1%29.zip

 

PMP7100D3G-QUAD

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7100D3G_QUAD/PMP7100D3GQUAD.20131220.1.0.07.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7100D3G_QUAD/PMP7100D3GQUAD.20140508.1.0.08.zip

 

PMP7110D3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7110D3G/PMP7110D3G.20141021.1.0.08.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7110D3G/PMP7110D3G_20140722_v1.0.06.zip

 

PMP7170B3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7170B3G/PMP7170B3G_20130115_v1.0.3.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7170B3G/PMP7170B3G_20130509_V1.0.9.zip

 

PMP7170B3GCE

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7170B3GCE/PMP7170B3GCE_20130428_V1.0.2.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7170B3GCE/PMP7170B3GCE_20130723_V1.0.5.zip

 

PMP7170B3G-DUO

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7170B3G_DUO/PMP7170B3G_DUO_20130731_V1.0.04.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7170B3G_DUO/PMP7170B3G_DUO_20140303_V1.0.10.zip

 

PMP7280C

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C/PMP7280C_20130123_v1.0.0.zip

 

PMP7280C3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C3G/PMP7280C3G.20130321.V2.0.0.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C3G/PMP7280C3G.20130509.V2.0.4.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C3G/PMP7280C3G.20130525.V2.0.5.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C3G/PMP7280C3G.20130525.v2.0.6.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C3G/PMP7280C3G.20131030.V2.0.8.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C3G/PMP7280C3G_20131121_V2.0.9.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C3G/PMP7280C3G_20140512_V2.0.11.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C3G/PMP7280C3G_20140728_V2.0.12.zip

 

PMP7280C3G-QUAD

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C3G_QUAD/PMP7280C3G_QUAD.20140126.V1.0.11.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C3G_QUAD/PMP7280C3G_QUAD_20130913_V1.0.07.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C3G_QUAD/PMP7280C3G_QUAD_20131120_V1.0.09.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C3G_QUAD/PMP7280C3G_QUAD_20131120_V1.0.10.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C3G_QUAD/PMP7280C3G_QUAD_20140505.1.0.13.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280C3G_QUAD/PMP7280C3G_QUAD_20140730_V1.0.14.zip

 

PMP7280D3G-QUAD

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280D3G_QUAD/PMP7280D3G_QUAD.20140127.1.0.03.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7280D3G_QUAD/PMP7280D3G_QUAD.20140510.1.0.04.zip

 

PMP7380D3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7380D3G/PMP7380D3G.20131122.1.0.02.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7380D3G/PMP7380D3G_20131209_1.0.03.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7380D3G/PMP7380D3G_Patch_from_20131209_1.0.3_to_20140428_1.0.04.zip

 

PMP7480D3G-QUAD

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7480D3G_QUAD/PMP7480D3G.20131012.v1.0.13_SD.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7480D3G_QUAD/PMP7480D3G.20140425.v1.0.15.zip

 

PMP7880D3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7880D3G/PMP7880D3G_20130220_v1.0.0.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7880D3G/PMP7880D3G_20130514_v1.0.2.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMP7880D3G/PMP7880D3G_20130722_v1.0.3.zip

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

PMT3017-wi

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT3017_Wi/PMT3017_Wi.20150115.1.0.02.zip

 

PMT3018-wi

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT3018_Wi/PMT3018_Wi_20150114_2.0.02.zip

 

PMT3037-3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT3037_3G/OLD/PMT3037_3G.20150105.1.0.09_to_PMT3037_3G.20150204.1.0.10.zip

 

PMT3038-3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT3038_3G/PMT3038_3G.20150316.2.0.08.zip

 

PMT3047-3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT3047_3G/PMT3047_3G.20150123.1.0.09.zip

 

PMT 3277-3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT3277_3G/PMT32773G.20140920.1.0.09.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT3277_3G/PMT32773G.20141230.1.1.02.zip

 

PMT3287-3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT3287_3G/PMT3287_3G.20140610.1.0.03-20140920.1.1.02.zip

 

PMT3677-wi

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT3677_Wi/PMT3677_Wi_20140327_4.01.00.zip

 

PMT5001-3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT5001_3G/PMT5001_3G_2014.1027.1.0.08_to_PMT5001_3G_20150122.1.0.11.zip

 

PMT5002-wi

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT5002_Wi/PMT5002_Wi.20141111.1.1.09.zip

 

PMT5011-3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT5011_3G/OLD/PMT5011_3G.20141103.2.0.02_to_PMT5011_3G.20150123.2.0.04.zip

 

PMT5018-3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT5018_3G/PMT5018_3G.20150305.2.0.01.zip

 

PMT5021-3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT5021_3G/OLD/PMP5021_3G_20141104.3.0.02_to_PMT5021_3G.20150123.3.0.04.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT5021_3G/PMT5021_3G.20141104.3.0.02_to_PMT5021_3G.20150325.3.0.06.zip

 

PMT5287-4G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT5287_4G/PMT5287_4G.20141211.1.0.08.zip

 

PMT5487-3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT5487_3G/PMT5487_3G_from_1.0.09_20150304_to_1.0.10_20150305_Patch.zip

 

PMT5587

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT5587/PMT5587_Wi.20140508.1.0.4.zip

 

PMT5877C

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT5877C/PMT5877C_20130827_02.zip

 

PMT5887-3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT5887_3G/PMT5887_3G.20141125.1.0.07.zip

 

PMT7787-3G

 

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT7787_3G/PMT7787_3G.20141015.2.0.07.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT7787_3G/PMT7787_3G.20141231.2.0.08.zip

http://de05.dl.prestigio.com/Service_Files/TabletPC/PMT7787_3G/PMT7787_3G_Drivers.zip

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یه سری از تبلتهای از طریق ریکاوری اپ میشنم یه سری دیگم از طریق برنامه sp flash tool

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ارسال شده در (ویرایش شده)

مرسی ممنون

ویرایش شده در توسط alijaspercom

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

میشه درایور usb ویندوز 32bit برای مدل Prestigio PMT3677_wi رو برام بزارید

سیستم نمیشناسه.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این مدل سی پی یوش مدیاتکه ودرایورهای مدیاتک ونصب کنی قبول میکنه وفلش میخوره.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×