سلام دوستان عزیز


Android Version : 4.4.2 Kitkat

BL_G130EXXU0ANH3_2465811_REV02_user_low_ship.tar.m d5
AP_G130EXXU0ANH3_2465811_REV02_user_low_ship.tar.m d5
CP_G130EXAU0ANG4_2376441_REV02_user_low_ship.tar.m d5
CSC_OXE_G130EOXE0ANH2_2465811_REV02_user_low_ship. tar.md5
YOUNG2DS2G_SWA_OPEN_HWREV02.pit

از لینک زیر دانلود کنید
http://adf.ly/x3Rf7